Choď na obsah Choď na menu
 


Zjavenie Panny Marie - Elizabeth Kindelmannova / Madarsko r.1961

15. 10. 2010

Plamen lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

ObrazekSvatá Panna Maria se zjevila v Maďarsku roku 1961 matce šesti dětí Elizabeth Kindelmannové, aby jí svěřila přání svého Neposkvrněného Srdce. Panna Maria nám přináší pro záchranu světa nový dar - Plamen lásky svého Neposkvrněného Srdce. Je Velký Pátek. Panna Maria k nám hovoří: "Na zemi je tolik hříšníků! Pomozte mi zachraňovat jejich duše! Dám vám do rukou paprsek světla. Je to Plamen lásky mého Neposkvrněného Srdce. Jsem vaše dobrá a milující Matka a spolu s vaším přičiněním vás zachraňuji. Dcero moje, nyní ti dávám Plamen lásky svého Srdce. Zapal jím nejprve své srdce a pak ho předej dále, alespoň jedné duši!" A tu se Matka Boží dala do takového pláče, že jsem byla zmatena a nevěděla jsem co dělat. Slíbila jsem za všechny, že její přání splníme, neboť mi div nepuklo srdce bolestí. V čem spočívá tajemství Jejího Plamene lásky? "Tento milostiplný Plamen, který vám dávám ze svého Neposkvrněného Srdce, nechť jde od srdce k srdci. Stane se velkým divem a jeho lesk oslepí satana. Je to Oheň lásky a svornosti a jím budeme hasit oheň nenávisti. Tuto milost jsem vyprosila u Nebeského Otce, pro zásluhy pěti svatých ran mého Syna.“ Když mi toto Svatá Panna pravila, dostalo se mi podivuhodného vnuknutí a pochopila jsem, jak velmi se vůle Nejsvětější Panny shoduje s vůlí věčného Otce, jejího Syna a Ducha Svatého. Nejsvětější Panna slíbila, že u nás zůstane, aby se tento malý Plamen její Lásky rychle rozšířil po celém světě. Pravila: "Tímto Plamenem oslepím ďábla. Tento Plamen Lásky mého Srdce spolu s vámi spálí hřích. Jeho účinky vyliji na všechny kmeny a národy. Nejen na ty, kteří náležejí do církve katolické, ale i na všechny, které můj Syn poznamenal znamením kříže. Proto si přeji, aby se Plamen Lásky mého Srdce stal známým po celém světě, tak jako je známé po celém světě moje jméno."

Matka Boží chce naším prostřednictvím zachránit všechny lidi. Proto nám přináší Plamen lásky svého Srdce. "Děti moje, můžete s důvěrou vyprošovat milosti pro záchranu duší nevěrců, vlažných katolíků i velmi špatných lidí, a to i těch největších hříšníků. Jen vaším prostřednictvím mohou být zachráněni, když za ně budete vysílat povzdechy k Bohu Otci. Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka, a to buď podáním ruky, nebo i náhodně, v úřadě, ve škole, ve společnosti, společenských místnostech, kdekoli, a to i když se jedná o vám neznámého člověka, a v duchu vyslovíte povzdech: "Bože, obětuji Ti plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie za tuto duši.", žádný takový člověk nebude zavržen. Každému, za něhož jste vyslali tento povzdech, se dostane milostí, a to buď ihned, nebo později, ale každopádně v hodině smrti." A Matka Boží prosila: "Využívejte této možnosti záchrany pro své drahé i pro všechny kolem vás. Budete-li prosit Boha skrze Plamenný žár mé lásky, zachráníme společně celý svět!" A Pán Ježíš k tomu řekl: "A úsměv mojí Matky zazáří nad celým světem!"

Působení Plamene mé lásky se vztahuje i na umírající a duše v očistci. Dcero moje, rozhoří-li se Plamen lásky mého Srdce na zemi, jeho působení zasáhne i umírající. Satan bude oslepen a s pomocí vaší bdělé modlitby bude zápas umírajících se satanem ukončen. V záblesku Plamene mé lásky se obrátí i ti nejzatvrzelejší hříšníci, neboť si přeji, aby nezahynula ani jedna duše.

Mám k vám prosbu: Rozdělte se mezi sebou tak, aby ani jedna minuta noci nebyla bez bdělé modlitby. Slibuji, že budete-li někdo konat noční klanění a budete-li se dovolávat účinku Plamene mé lásky, tu žádný umírající v jeho okolí nebude zavržen. Bude-li mnoho smírných duší, přijmu i pětiminutovou pobožnost od jednotlivých osob. Čím vroucnější budou vaše modlitby, tím více bude satan oslepený a umírajícímu se dostane nové síly, aby mohl správně rozhodnout o svém budoucím osudu.

Plamen mé lásky chci stále ve větší míře rozšiřovat i na duše v očistci. Každá rodina, která ve čtvrtek nebo v pátek vykoná doma smírnou hodinu a jestliže se při tom jeden její člen bude postit o chlebě a vodě, dosáhne té zvláštní milosti, že zemřelého člena rodiny během 8 dní vysvobodím z očistce. Kdo se bude některé pondělí postit o chlebě a vodě, osvobodí z očistce duši některého kněze. Kdo s odvoláním na Plamen lásky mého Srdce se pomodlí třikrát Zdrávas Maria, osvobodí jednu duši z očistce. Kdo se v měsíci listopadu s odvoláním na Plamen mé Lásky pomodlí jednou Zdrávas Maria, osvobodí 10 ubohých duší z očistce! Naléhám na vás!"

ObrazekNejsvětější Panna mne pak velmi prosila, abychom se co nejvíce přičinili o to, aby Plamen její lásky se rozšířil po celém světě. "Nemohu již déle v sobě potlačit Plamen své lásky, připusťte, aby vás zasáhl! Učiňte už první krok! Projevte už začátek vaší dobré vůle! Jeden první krok je těžký, věřte mi! Až tento ale bude vykonán, prolomí Plamen mé lásky nedůvěru vašich duší a jemný žár Plamene je osvětlí. Taková duše, do níž Plamen mé lásky bude moci bez překážek vstoupit a v ní najít útulek trvalý, bude tak opojena milostí, že - jak jsem již řekla - bude šířit působení Plamene mé lásky na celý svět. Takový příliv milostí nebyl dosud dán od chvíle, v níž se Slovo stalo Člověkem! Nebuďte malomyslní! Sílu k tomu dám každému z vás. Musíte jen chtít! Působením Plamene mé lásky se vaší duši dostane světlo, aby dále odvážně a statečně začala šířit Plamen mé lásky. Učiňte, co je na vás! Naléhám na vás! Všechny vás potřebuji! Mé Neposkvrněné Srdce plane láskou k Vám. Nemohu svoji lásku již déle v sobě skrývat - nezadržitelnou silou proudí k vám. Jsem vaše Matka! Mohu a chci vám pomoci, ale potřebuji k tomu vaši pomoc! Musíte se snažit o to, aby byl satan oslepen. Neodkládejte to! Satan bude natolik oslepený, nakolik se o to přičiníte. Máte velkou zodpovědnost. Ale vaše námaha nebude marná. Budete-li všichni se mnou spolupracovat, rozhoří se jasné světlo Plamene mé lásky a zapálí celý svět. Satan bude ponížen a už nebude moci provádět svoji moc nad lidmi. Nesmíte však tuto přípravnou dobu prodlužovat! Ne! Neoddalujte ji! Nechovejte se nečinně k mé posvátné prosbě! Skrze těch několik, prostřednictvím malých duší, musí začít toto proudění milostí, které otřesou světem. Každý, komu se toto mé poselství dostane do rukou, ať to považuje za osobní pozvání. Nikdo se nad tím nepohoršuj, nebo nevymlouvej. Všichni jste mými dětmi a já jsem Matka vás všech! Proste svatého Josefa, nejčistšího snoubence, aby vyhledal malé duše, v nichž by Plamen mé lásky našel příbytek.“

Jak můžeme pomáhat naší drahé Neposkvrněné Matce zachraňovat lidi pro nebe? Doporučují se tyto prostředky.

1) ÚČAST NA MŠI SVATÉ

Svatá Panna praví: "Jste-li ve stavu milosti a zúčastníte se mše svaté, na níž nejste povinni být, tu vyšlehne Plamen mé lásky tak, že je satan po tuto dobu oslepený a proud milostí zaplavuje duše, za něž tu mši svatou obětujete. Účast na mši svaté oslepuje satana nejvíce."

2) MOC PŘESVATÉ KRVE KRISTOVY

Pán Ježíš hovoří o účincích a moci své přesvaté Krve při mši svaté a při svatém příjímání: "Můj stůl je neustále prostřen. Jsem Hostitel, obětoval jsem vše, dávám vám sebe sama. Po svatém přijímání pohleďte do svojí duše a pozorujte, jaký oheň ve vás vyvolá má Svatá Krev! Nebuďte bezcitní! Nepřistupujte k mému stolu ze zvyku, ale s vědomím přítomnosti Ohně mé Lásky, který tu má Láska zapálila a který spolu s vaším přičiněním spálí hříchy vaší duše. Hleďte pevně do Mých očí, jejichž pronikavý pohled oslepuje satana. Přeji si, abyste ve všech svých zápasech a bojích se ke mně přimkli a s dětinskou důvěrou upírali svůj zrak vzhůru!"

3) DENNÍ OBĚTOVÁNÍ

Matka Boží říká: "Obětujte během dne svou denní práci na oslavu Boží. Jste-li ve stavu milosti, zvyšujte těmito obětováními oslepení satana. Žijte proto v Boží milosti, aby se oslepení satana stále rozšiřovalo a zasahovalo vždy větší oblast! Budete-li využívat nespočetných milostí, jimiž vás zahrnuji, a budete-li s nimi dobře spolupracovat, přispějete tím k nápravě života u mnohých lidí."

4) OBĚTI A MODLITBY

"To jsou vaše prostředky! Cílem je: uplatňovat dílo vykoupení. Ach, kéž by vaše prosby a žádosti, ve spojení s Plamenem lásky a skrze něj, stále přicházely k trůnu Nebeského Otce. Potom by přinášely hojný užitek! Hořte! Jako hořící keř, který hoří a přece nikdy neshoří!"

5) VÍRA A DŮVĚRA

Hovoří náš Pán: "Bez víry a důvěry ve vás nemůže zakořenit žádná ctnost. Jsou základními pilíři onoho posvátného záměru, k němuž se nyní připravujeme a který v brzku uskutečním. Uvažujte o důležitosti mých slov: Pro prvé kroky vám dám sílu a odvahu, nesmíte však začátek neustále odsunovat, nebo odbývat mávnutím ruky." Matka Boží připojila: "Dítě moje, věř neustále v moji mateřskou pomoc! Pokora! Oběť! Tyto dvě ctnosti nechť ovládají vaše duše. Věř a důvěřuj! Uvěřte už jednou v moji mateřskou moc, jíž oslepím satana a svět zachráním od propasti! Navštěvujte často Ježíše v Nejsvětější Svátosti Oltářní!" A Pán připojil: "Jestliže ke mně nepřicházíte, jak vám mám dát své milosti? V mém Srdci přebývá mnoho milostí. Mé Srdce je ve své lásce nevyčerpatelné.

RODINNÁ HODINA SMÍRU

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Rodinná hodina smíru je nejnaléhavější prosbou matky Boží. "Dcery moje, prosím vás, abyste čtvrtek a pátek považovaly za dny zvláštních milostí. V těchto dnech máte především přinášet Božskému Synu smír za hříchy. Jedinečným způsobem smíru je rodinná hodina smíru. Při této hodině, v níž se rodina věnuje smíru, můžete se modlit růženec, nebo jiné modlitby, či zpívat nábožné písně. Před touto pobožností se pětkrát přežehnejte ke cti Pěti Svatých Ran mého Syna a stejně ji i zakončete. Jakmile se přežehnáte, začněte pobožnost duchovním čtením. Zapalte při tom svíčku jako připomínku na můj slib. Tuto hodinu smíru můžete konat také ve dvou nebo ve třech, neboť: kde jsou dva nebo tři ve jménu mého Syna shromážděni, tam On je s nimi."

"Snažte se též častěji přes den pětkrát za sebou přežehnat a odporoučejte se do Milosrdenství Nebeského Otce. To vás přivede k Němu blíže a naplní vaše srdce milostí. Vidíš, moje dítě, jak se snažím vás pozvednout a vést do věčného Domova, který můj Božský Syn získal pro vás za cenu nesmírného utrpení." Ještě nikdy jsem neslyšela Matku Boží hovořit takovým tónem. Její hlas zněl mocně, velebně a rozhodně. Nemohu ani vypovědět s jaký úžasem a chvěním jsem jí naslouchala.

Nakonec mě naučila tuto modlitbu a prosila, aby se co nejvíce a nejdříve rozšířila. Řekla mi: „Od této chvíle přidávejte ke každé modlitbě, v níž se na mne obracíte, tuto prosbu: "Matko, Plamenem své lásky zasáhni celé lidstvo nyní i v hodině smrti naší. Amen." Tato modlitba oslepí satana. V bouři, která se blíží, budu vždy při vás, s vámi. Jsem vaše Matka. Mohu a chci vám pomoci. Všude budete pozorovat záblesky světla, které budou vycházet z Plamene mé lásky, jenž ozáří nebe i zemi a osvítí i vlažné a zbloudilé duše. Ty jsi též matka! Svěřím se ti tedy se svou nesmírnou bolestí. Uvaž, kdyby jedno z tvých šesti dětí bylo zatraceno, jaká bolest by tě zachvátila! A já? Ach, jaká jsou to pro mne muka, když vidím, jak mnoho mých dětí padá do pekla! Dítě moje, pomoz! Pomoz, pomoz mi!" Když to řekla, přenesla Nejsvětější Panna svou mučivou mateřskou bolest i do mého srdce, které z toho div nepuklo. "Jak často a jak mnoho mých dětí říká slova „Bolestná Matka“, nemyslí však na to, že trpím i nyní, nejen pod křížem svého Syna." Tato výčitka Nejsvětější Panny naplnila mé srdce velikou bolestí a pocítila jsem palčivou žádost, abych co nejrychleji rozšířila Plamen její lásky. Ovládla mne nevýslovná tužba, aby celý svět byl s Plamenem její lásky seznámen co nejdříve, aby byl satan co nejdříve oslepen a nemohl hubit duše. Matka Boží ještě pravila: "Budete-li vzývat Plamen mé lásky, společně zachráníme svět!"

Náš Pán Ježíš Kristus žehná také rodičům: "Prostřednictvím svatého Otce dávám své požehnání, obdařené zvláštními a velkými milostmi, těm rodičům, kteří přijmou vůli Boží a budou ochotni spolupracovat s mým tvůrčím působením. Toto požehnání je výjimečné a vztahuje se jen na rodiče. Při narození každého dítěte zahrnu takovou rodinu mimořádnými milostmi." Dále mne Pán Ježíš poučil: "Pověz svým bratřím a sestrám, že jeden Otčenáš nebo jeden Zdrávas v době velké duševní vyprahlosti je účinnější, než jiná dlouhá modlitba ve stavu duchovního nadšení!"

Pán mi pak přikázal: "Pověz všechna tato slova příslušným osobám: prostřednictvím svého zpovědníka Svatému Otci a skrze něj všem mým synům! Prosím je, aby nečinili překážek velkému vytrysknutí milostí na celý svět, které Neposkvrněné Srdce mé Matky v její plamenné lásce k vám chce vylít na celou zemi!" Neposkvrněná Matka nám otevírá své Nejčistší Srdce: "Mé děti, vaše důvěra ke mně může mne využít, jak se vám líbí. Já se před vámi neuzavírám! Stojím zde před vámi s láskou Svého Srdce. Jsem zde, abych vás učinila šťastnými."

MODLITBA O POMOC KE SVATÉMU JOSEFU

Svatý Josefe, tvá moc na nebi je veliká a vztahuje se na všechny naše záležitosti. Ty můžeš svou přímluvnou mocí dosáhnout i toho, co se nám zdá zcela nemožné. Shlédni proto s otcovskou láskou na všechny naše záležitosti. Vyhledej a povzbuď všechny malé a prosté duše, aby horlivě a co nejčastěji obětovaly Bohu Otci Plamen lásky Neposkvrněného Srdce tvé svaté Snoubenky a takto zachraňovaly svět a duše pro věčnou spásu.

RŮŽENEC KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

Na začátku se pětkrát přežehnáme ke cti Pěti Svatých Ran Pána Ježíše: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Na velkých zrnkách se modlíme: "Neposkvrněné a Bolestné Srdce Panny Marie, pros za nás, kteří se k tobě utíkáme!" Na malých zrnkách se modlíme: "Matko, zachraň nás Plamenem lásky Svého Neposkvrněného Srdce!" Na zakončení růžence se nejprve třikrát pomodlíme: "Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen." Poté následuje závěrečná modlitba: "Matko Boží, pros za nás hříšné a zasáhni celé lidstvo milostiplným Plamenem své lásky nyní i v hodinu smrti naší. Amen."

Imprimatur: Szávasfehérvár č. 1404,7 ze dne 26.9.1978
anglická stránka:
www.flameoflove.org