Choď na obsah Choď na menu
 


MEDŽUGORIE, stále aktuálne : Kráľovná Pokoja sa prihovára k svojim deťom

8. 2. 2010

Vážení a ctení - Drahé Božie Deti - bratia a sestry v Rodine Kráľovnej Pokoja. Pokoj Vám, nie ako svet dáva, ale aby sa vaše SRDCE nestrachovalo. Nech pokoj Kristovej lásky a Kráľovnej Pokoja prebýva v nás skrze Ducha Svätého na väčšiu česť a slávu nášho nebeského Otca - pôvodcu všetkého života.

KRÁĽOVNÁ POKOJA - PANNA MÁRIA - MATKA VŚETKÝCH NÁRODOV 

                    V LORETÁNSKYCH LITÁNIÁCH vzývame - najmä v mesiaci MÁJ - našu nebeskú Matku, Máriu ako KRÁĽOVNÚ POKOJA a vtedy si môžeme ako aj spomíname (mnohí) na MEDŽUGORIE, kde milóny pútnikov (už viac ako 25 rokov)prichádzajú na zjavenia Panny Márie, ktorá sa predstavila ako Kráľovná Pokoja a v tomto mesiaci sa k nám opäť prihovorila ( 2.DECEMBRA 2009) prostredníctvom Mirjany :

Mirjana during an apparition
"Drahé deti! V tento čas prípravy a radostného očakávania vás chcem ako Matka upozorniť na to, čo je najdôležitejšie, pre vašu dušu. Môže sa v nej narodiť môj Syn? Je láskou očistená od klamstva, pýchy, nenávisti a zloby? Miluje vaša duša predovšetkým Boha ako Otca a brata človeka v Kristovi? Ukazujem vám cestu, ktorá pozdvihne vašu dušu k úplnému zjednoteniu s mojím Synom. Prajem si, aby sa vo vás narodil môj Syn. Aká radosť je to pre mňa ako matku! Ďakujem vám. "

                    Milované Deti Božie - bratia a sestry - naozaj aj my môžeme byť vďační za posolstvo KráľovnejPokoja, keď nás vyzýva k láske ako Ježiš v Evanjeliu, cirkevní predstavení a ako aj naši rodičia a priatelia. Keďže boli a sú aj takí, ktorí neprijímajú zjavenia za pravé - ako sa to stáva pri všetkých zjaveniach -  a očakávajú vyjadrenia pápeža, aby sa vyjadril k týmto zjaveniam, prečítajte si aspoň niekoľko vyjadrení pápeža Jána Pavla II.:

 1.    Keď sa chiavarský arcibiskup Mons. Cavallero vrátil z Medžugoria, rozprával o tom svätému otcovi. Pápež sa ho opýtal: "Medžugorie, vy tomu veríte?"               Biskup odpovedal: "Áno, A vy, svätý otče, tomu veríte?" Svätý otec odpovedal: "CI CREDO, ci credo, ci credo!" (VERÍM TOMU,...)

2.    Arcibiskup Benitz z Paraguaja nevedel, ako sa má zachovať pri návšteve pátra Barbariča z Medžugoria  do Paraguaja. V októbri 1994 sa na to opýtal svätého otca (pápeža). Dostal túto odpoveď: "POVOĽ VŠETKO, ČO SA TÝKA MEDŽUGORIA."

3.    Pri stretnutí kórejských biskupov s pápežom Mons. Kim povedal sv. otcovi: "Prostredníctvom vás sa mohlo Poľsko oslobodiť od komunizmu." Pápež oponoval: "To nie je moja zásluha. To je DIELO MATKY BOŹEJ, ako nás ubezpečuje vo FATIME a v MEDŽUGORÍ." 

 4.   Biskup Mons. Pavol Mária Hnilica SJ (tento biskup bol pápežom povolaný za apoštola východnej Európy, kde jeho diecéza bola od Berlína až po Moskvu) : "Raz mi svätý otec čítal z knihy o Medžugorí a povedal toto: "MEDŽUGORIE JE POKRAČOVANIE FATIMY, za obrátenie Ruska! Tam Panna Mária hľadá vojakov, misionárov pre Rusko!"

Drahý bratia a sestry, vyjadrenia biskupa Pavla M.H. sú pre mňa dôveryhodné, pretože som sa s ním rozprával osobne (ešte za jeho života) a čo sa týka vyjadrení ostatných, treba brať do úvahy, že PÁPEŹ JE NEOMYLNÝ v týchto veciach, AJ KEĎ NEHOVORÍ SLÁVNOSTNE ako sa o tom píše v dokumentoch II. Vatikánskeho koncilu, ktoré sú schválené pápežom: Pavol VI a odobrené jeho nástupcami :

"Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu RÍMSKEHO PÁPEŹA, aj keď nehovorí SLÁVNOSTNE (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho VÝROKY sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vysvitajú najmä z povahy dokumentov (encykliky, dekréty, ustanovenia ...), alebo z častého predkladania z toho istého UČENIA, prípadne zo spôsobu VYJADROVANIA ... Preto jeho definície sa právom označujú za nepozmeniteľné samy o sebe, a NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS CIRKVI, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto NEPOTREBUJÚ POTVRDENIE OD NIKOHO iného, ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu." (II.Vatikánsky Koncil / LG 25)

PRE TÝCH, KTORÍ NEPRIJÍMAJÚ UČENIE PÁPEŽOV ZA NEOMYLNÉ, ALE VERIA JEŽIŠOVI A MÁRII

"Najpevnejším základom nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy,ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi. ... Cirkev Evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá, RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV...." (PannaMária-Márii z Agredy/ III.zv.9.kap.96)

"Sviatosť svätenia kňazstva: ...Aj keď všetci dostávajú všetku svoju moc - dostávajú ju odo mňa - predsa si prajem, aby im prichádzala skrze jedného z ich počtu, ktorý bude mojim ZÁSTUPCOM a hlavou, ktorý bude zastupovať moju Osobu a jednať ako môj NAJVäČŠÍ KŇAZ. Jemu zverím kľúče od neba a všetci na zemi ho budú POSLÚCHAŤ." (Ježiš Kristus Márii z Agredy / III.zv. 476)

"Dnes vám potvrdzujem, že toto je pápež môjho tajomstva (Fatimské tajomstvo), pápež, o ktorom som hovorila s deťmi pri zjaveniach, pápež môjho Srdca a mojej bolesti."... "...spĺňa svoju apoštolskú službu nástupcu Petrovho, zástupcu Krista a univerzálneho Pastiera svätej a katolíckej Cirkvi, založenej na skale mojim Synom Ježišom." ... "Preto vás pozývam poslúchať pápeža a nasledovať ho, lebo má Ježišom prisľúbenú NEOMYLNOSŤ." ... "Jeho ENCYKLIKY (dokumenty-listy) sú pravými majákmi svetla, zostupujúceho z nebies do hlbokej tmy, ktorá zahaľuje celý svet. (Matka Ježiša Krista - Panna Mária / Don Gobbi) 

OFICIÁLNE STANOVISKO CIRKVI, voči zjaveniam v Medžugorí (miestnych biskupov a pápeža)

Už z názvu môžeme poznať, že sa tu jedná o konečné vyjadrenie, ktoré dostáva formu ustanovenia. Takéto ustanovenie sa pri zjaveniach vydáva aj počas zjavení, ale aj po ukončení zjavení. A to aj dekrétom, ktorým ustanovuje pápež za pravdivé alebo falošné. POČAS ZJAVENÍ, keď po preskúmaní sa dokázalo, že zjavenia sú falošné a pápež toto vyjadrenie ustanovil dekrétom.                                                                                                                                    Ustanovenia miestnych biskupov, konferencie biskupov daného štátu ako aj biskupov v iných krajinách, alebo kongregácie pre náuku viery nie sú oficiálnym stanoviskom Cirkvi. Iba v mimoriadnych prípadoch, kedy by pápež poveril iných biskupov na uskutočnenie takéhoto vyjadrenia.

 Keďže zjavenia v Medžugorí ešte stále sú aktuálne a o ich neprávosti sa nepreukázalo, PÁPEŽ SA VYJADRÍ OFICIÁLNE AŽ PO UKONČENÍ ZJAVENÍ (DEKRÉTOM).  To sú riadné postupy, ktoré sa momentálne uskutočňujú. Takisto v prípade zjavení v Dechticiach (pri Trnave). Počas týchto zjavení ako aj iných, treba mať na vedomí, že PÁPEŽOVÉ DOKUMENTY (apoštolské listy, posolstvá, encykliky...) NIE SÚ VŽDY A VŠADE SVETU OZNÁMENÉ alebo preložené a preto je nevyhnutné počítať s tým, že pápež sa k týmto zjaveniam mohol vyjadriť aj takýmto spôsobom. Čo by bolo pre veriacich katolíkov neomylným učením FORMOU DOKUMENTOV, kdežto v prípade nepoznaných dokumentov ale poznaných vyjadrení FORMOU VÝROKOV.

Nie, že by ľudia hlásajúc sa k iným cirkvám, náboženstvám alebo ateistom nemali túto zodpovednosť, či právo spoznať a veriť  učeniu pápeža, ale oni sa budú zodpovedať individuálne. Výroky a ustanovenia pápežov sú záväzné nie len preto, že sa topíše v Koncilových dokumentoch, ale hlavne pre lásku v poslušnosti, ktorú prejavujeme voči Ježišovi a jeho zástupcu na zemi. Ak milujeme niekoho a jeho žiadosti sú správne a pravdivé, tak poslušnosť a uskutočnenie jeho žiadosti naberá hodnotu lásky a nie "slepej poslušnosti" , ale ako detská poslušnosť voči svojim rodičom.

SVEDECTVÁ Z MEDŹUGORIA :

1.   Známy brat v Kristovi - navštívil Medžugorie včase zjavení Panny Márie a vedy bolo oznámené Kráľovnou Pokoja, že príde vojna, ak sa ľudia neobrátia (ako vo Fatime). Neveril tomu,že by to mohla byť pravda, ale po návrate z Medžugoria vypukla vojna v bývalej Juhoslávii, ktorou bolo Medžugorie súčasťou.     

2.   Ľudia slovenskej národnosti  (žijúci v Medžugorí) svedčili o tom ako to bolo v Medžugorí počas týchto udalostí: Keď v Juhoslávii (po r.1981) prebiehali vojenské útoky na okolité mestá, Meďžugorie bolo súčasťou ich bombardovania, ale na príhovor Kráľovnej Pokoja, Boh(Ježiš Kristus) uchránil Medžugorie od vojny. Na oblohe sa zhrnuli mraky a pre zlú viditeľnosť nemohli bombardovať mestečko. Len jedna bomba padla na zem a aj tá nevybuchla.

Aj keď vizionári neboli uchránení od prenasledovania, predsa ako neplnoletí vo veku okolo 12 rokov nikdy nezapreli zjavenie Panny Márie a dodnes s jej pomocou veria zjaveniu Kráľovnej Pokoja. Okrem nich miestnému farárovi fra. Zovko (vtedajší) sa tiež zjavila Panna Mária, po tom čo nechcel uveriť v pravosť zjavení.  

 Ja osobne som nechcel veriť žiadnym zjaveniam, lebo som si namýšľal, že mi stačí zjavenie Svätého Písma (Biblia) takže nepotrebujem iné zjavenia. Po dlhšom čase, som začal mať výčitky a tak som sa išiel presvedčiť na vlastné oči (ako sa hovorí). Po skúmaní miestnej kultúry a náboženstva som nespozoroval nič také, čo by preukazovalo pôsobenie diabla a nepravých zjavení.

Avšak úplnú istotu som nadobudol až počas zjavení Mirjane, keď som vnímal prítomnosť Panny Márie. Bolo to ako v tom čase, keď sa mi "zjavil" Boh - pri mojom prvom a najväčšom obrátení.  Nie, že by som Ho videl, ale v jeho prítomnosti som dostal silu a vieru zmeniť život a podobne sa to stalo aj pri zjavení Panny Márie. Odvtedy som si uvedomil, že moja úcta k Panne Márii a k Ježišovi prítomnému v Eucharistii je slabá a potrebujem viac úprimnosti a odhodlania  žiť sviatostným spôsobom života. 

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Kráľovnej Pokoja. Ježiš a Mária nás milujú a pozývajú do Medžugoria ako aj na zjavenie. Ak prijímate pozvanie Panny Márie, neprijímate len pozvanie ľudí, ale aj Božie pozvanie, pretože Boh zvestuje svoje Plány, prostredníctvom Kráľovnej Pokoja: "Drahé deti ! Dnes vás prosím, aby ste prestali s ohováraním a modlili sa za jednotu vo farnosti. Veď JA a MôJ SYN  (Ježiš Kristus) máme s touto farnosťou zvláštny PLÁN. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie." (12.4.1984 / Kráľovná Pokoja / Medžugorie)

 
 "Opäť vám chcem povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. Ďakujem. " 
                                                                                (Kráľovná Pokoja v Medžugorí)

 ----------------------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.