Choď na obsah Choď na menu
 


Smrteľné (ťažké) hriechy

10. 2. 2010

Ťažké (smrteľé) hriechy, ktoré bránia človeku vstúpiť do Božieho Kráľovstva :

Klamstvo vo vážnej veci, krivá prísaha,umelé oplodnenie,cudzoložstvo,smilstvo, krvismilstvo, mnohoženstvo, rozvod, konkubinát : "spolunažívanie partnerov", onania (masturbácia), homosexualita,sterilizácia (bez zdrav.dôvodov), antikoncepcia, rúhanie, svätokrádež, vražda, samovražda, eutanázia, potraty (interupcia), vyvolanie smrtiaceho hladu, užívanie drogy (omámné látky), pokusy na embryách (vyvolávajúce zdravotné ťažkosti), pohoršenia (zvádzanie maličkých na hriech), vojna - genocída, únosy-terorizmus-mučenie, nenávisť, hromadenie atómových, chemických a biologických zbraní, závisť, zlomyselnosť, obžerstvo, nezaplatená mzda robotníkovi, účasť na praktikách zlých duchov (anjelov): falošné zjavenia a proroci, satanizmus, čary, mágia (čierna a biela), modloslužba, veštenie (horoskopy), komunizmus (ateizmus),slobodomurárstvo (falošné náboženstvá, cirkvi a sekty).

„... smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie Kráľovstvo.“
(Bibli-Sväté Písmo - list Galaťanom od sv.Pavla / Gal 5, 18-21)  

„... zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.“ (1 Tim 1, 9-11)

 "kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú." (1 Kor 11, 27-30)

"Nemýlte sa : ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípnici, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci,ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho Kráľovstva."   (1 Kor 6,9-10)

 
"Techniky, ktoré vylučujú spoločné rodičovstvo zásahom osoby, ktorá nepatrí do manželskej dvojici (darovanie spermy alebo vaječnej bunky, prepožičanie maternice), sú závažne nemorálne. Tieto techniky (heterológna inseminácia a heterológne umelé oplodnenie, t.j. od iného darcu) porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve. Zrádzajú "výlučné právo" (manželov) stať sa otcom a matkou iba jeden prostredníctvom druhého."    (KKC 2376)

KKC 2380 / "Cudzoložstvo. Toto slovo označuje manželskú neveru. Keď dvaja partneri, z ktorých je aspoň jeden zosobášený, nadviažu medzi sebou pohlavný styk, hoci ajchvíľkový, dopúšťahú sa cudzoložstva. Kristus odsudzuje cudzoložstvo spáchané aj jednoduchou túžbou. Šieste prikázanie a Nový zákon absolútne zakazujú cudzoložstvo. Proroci poukazujú na jeho závažnosť. V cudzoložstve vidua obraz modloslužby."

KKC 2357 / „Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté Písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“

„...mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lóta a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe ? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali !“ Tu Lót vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou a povedal im: „Bratia moji, nože nerobte hriech !“ (Gn 19,4-7)

http://www.kbs.sk/?cid=1116971316

---------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.