Choď na obsah Choď na menu
 


Prednáška o.Mgr.Pavol Hudák

26. 2. 2010

 

Tento text je opísaný z poznámok z duchovných cvičení Pavla Hudáka.

 

Muž:
Poslaním muža je byť ochrancom pravdy a spravodlivosti doma a v spoločnosti. Je hlavou rodiny a zároveň je pozvaný byť hlavou spoločnosti. Úlohou muža je chrániť rodinu pred vonkajším (vojny) a vnútorným (spoločenská nespravodlivosť) nepriateľom. Ďalším jeho poslaním je byť obetníkom. Dokazuje lásku obetou. Svojou prácou živí rodinu a tak dosvedčuje svoju lásku. Modlí sa za rodinu. Je hlavou potomstva. Obetuje vlastný egoizmus. Z muža robí často egoistu jeho slabosť tela. Zrieknuť sa egoizmu znamená zrieknuť sa žiadostivosti. Chalan žiadajúci telo od dievčaťa je egoistom. Človek, ktorý nie je egoistom, je darom pre iných. Láska neubližuje, láska pomáha. Poslanie muža je byť vodcom - pastierom, viesť ľudí jemu zverených. Pozná ich, a oni idú za ním s plnou dôverou.
Správny chalan vie určiť hranicu hriechu. Keby nechcel priznať hranicu, ublížia si navzájom. Hriech začína tam, kde sa neskôr za to môžeš hanbiť - keď sa pozrieš manželovi /-ke, deťom do očí. Potrebuješ chrániť srdce i telo, ktoré je chrámom Ducha Svätého. Boh do Tojho tela vložil svoju Božskú pečať. Je to dôstojnosť Božích detí. Objať srdce potrebuje každý muž. Keby sa odtrhol od citov, stal by sa z neho robot. Objať srdce neznamená objať telo. Dievča objíma srcde chlapca svojou vnútornou dievčenskou krásou.
Meno muža je charakter. Natoľko je muž mužom, nakoľko je charakterným. Slovo robí chlapa. „Najstrašnejšie je stretnúť muža a nevedieť, na čom u neho som“ (Richard Rorre)

 

Žena:
Slabosť ženy je v citoch muža a slabosť muža v tele ženy. Základ ženskej krásy je v tom, že je ženou. Byť ženou znamená rozvíjať svoje ženské dary. Sv. Peter píše, že žena je človek ukrytý v srdci. Preto ženská krása je v jej srdci. Agresivita a neslušnosť zabíja tvoju ženskosť. Sv. Pavol píše: „Žena nech sa neozdobuje drahými kameňmi, šatami a šperkami, ale láskavosťou, dobrotou, obetavosťou, nežnosťou, skromnosťou a čistotou. Toto je dobrá žena, ktorá podľa písma oblažuje muža.“ Muž dobrej ženy je blažený. Dostane ju ako odmenu za dobré skutky.
Muž si ženu musí zaslúžiť, ináč si ju nebude vážiť. Keď chalan ľahko získa dievča, ľahko ju aj nechá. Je potrebné nechať chlapca bojovať, aby si mohol dievča získať. Keď to pochopil, je správny muž. No ak nie, nezaslúži si dievča. Keď si chce chalan rozumieť s dievčaťom potrebujú si zjednať svoje hodnoty. Najkrajšia odmena od dievčaťa chalanovi je úsmev. Ak by si mu dala pusu a v jeho očiach nič nezískam, niečo by získal iba on. Vzťah musí byť čistý, aby z neho obaja mali radosť. Panenstvo patrí Tvojmu Bohu, manželovi a deťom. Najtvrdšia facka od dievčaťa pre chalana je odmietnutie jeho spoločnosti. Spoločnosť dievčaťa má byť pre chlapca odmenou, potešením. Ona mu pomáha vybudovať úctu voči nej samej. Odmení ho príjemným rozhovorom a potešením zo stretnutia. Žena je kvetina ľudského rodu. Je stvorená, aby bola pre muža pomocnicou, radosťou a darom. Žena má v sebe tajomstvo, po ktorom muž túži a to je motívom, aby sa snažil.
Meno ženy je čistota. Natoľko je žena ženou, nakoľko je čistá. Žena chce muža, u ktorého ona bude poslednou a muž chce ženu, pre ktorú bude on prvý. Človek potrebuje cítiť význam života, bezpečie a lásku. Muž potrebuje ohodnotenie a žena nehu. Z čistoty vyplýva úcta a z úcty vyplýva ženskosť.

 

Muž + Žena:
Muž sa spoznáva v žene a žena v mužovi, preto potrebujú jeden druhého, aby sa dopĺňali. Žena potrebuje, aby ju niekto chránil, muž potrebuje niekoho, koho by chránil.

Rodina - žena hľadá úkryt, muž ho poskytuje. Hľadá pocit bezpečia a nehu. Prameň ženskosti je v materstve, je prameňom obety. Z materstva čerpá obetavosť. Malé dieťa ju učí obetavosti. Syn - dcéra – súrodenecký vzťah – má veľký význam. Keď rodičia dokážu obdariť deti láskou, dokáže sa to odraziť aj medzi súrodencami.

 

 

Bozk
Bozk má byť
- čistý (prináša radosť)
- zrelý (zrelosť, zodpovednosť - rozdáva ovocie)
- úprimný (úcta a dôvera)

Bozk je vyjadrením úcty a dôvery

Vášnivý bozk je kľúčom ku sexu, odovzdaniu tela. Patrí medzi manželské sexuálne hry.
Empatia je schopnosť vcítiť, vžiť sa do druhého, schopnosť cez oči druhého pozrieť na svet aj na seba.


„Tvoj duchovný život sa vznáša na dvoch krídlach,
jedným je veľkodušnosť a druhým pokora.“
(Sv. František Saleský)


Pokora je sila osobnosti, obrovská moc. Veľkodušnosť je schopnosť túto moc použiť cez empatiu.Dialóg má byť spoločné hľadanie pravdy, výmena informácií o danej skutočnosti. Niet tu porazeného, každý je tu víťaz. Ak sa pre niekoho skončí dialóg pocitom prehry, nebol to dialóg, ale hádka. Nemáme usvedčovať iného, že sa mýli, ale máme hľadať spoločne pravdu.5 bodov pre harmonický vývoj osobnosti

1. Naladenie na správnu aktivitu - nuda - je živnou pôdou pre hriech a zabíja tvorivosť. Rodičia nesmú dať dieťaťu všetko. Má sa naučiť sebaovládaniu k čomu slúži aj piatkový pôst. Ak dieťa nebude žiť s nejakým obmedzením, nebude vedieť zvládať život. Deti, ktoré dostali všetko, končia často pri alkohole a drogách. Keď sa mladý človek nudí, zabíja sa jeho tvorivosť. V tej chvíli mal tvoriť (pomôcť niekomu, kto to potrebuje, napísať list...). Prebudenie podnetmi - cez silné zážitky (horory, akčné filmy a erotiku) človek stráca jemnosť vnímania života a stáva sa „hrubozrnným“. Nevie sa tešiť zo života. Hovorí, že si treba užiť, ale nie je schopný užiť si, pretože je otupený.

2. Naučiť sa učiť - mať poriadok v poznávaní.

3. Láska prvotných vychovávateľov - rodina.

4. Sebarealizácia - nájsť identitu vlastného poslania.

5. Otvorená budúcnosť - pestovať čnosť entrapérie = kresťanská čnosť radostnej nádeje. Človek nosí ideály, na základe ktorých rozvíja budúcnosť. Každý človek potrebuje intímny život s inou osobou. Ten najintímnejší vzťah kresťan buduje s Bohom. „Kto viac miluje otca, matku, brata, sestru ako mňa, nie je ma hoden“. Preto sa stáva, že neveriaci človek si často uchováva neporušenú intimitu. Boh chce mať prvé miesto v našom srdci, aby nás chránil pred sklamaním. Veriaci človek je schopný veľkej lásky, ktorú mu pomáha žiť jeho hlboký vzťah s Bohom. Z viery sa rodí nádej a z nádeje láska. Viera pomáha človeku žiť.
Životné pravidielko

Svedomité plnenie každodenných povinností je popri modlitbe, eucharistickej obete omše, rozjímaní, duchovnom čítaní a skutkoch lásky k blížnemu najbežnejším výrazom služby Božej. Zmysel pre humor a dobrodružstvo, citová vyrovnanosť a stálosť nálady, umenie tešiť sa i z malých vecí a schopnosť neofrflať to, čomu sa beztak musím venovať, trpezlivosť a dôvera v Prozreteľnosť sú kľúčom k pokojnému a vyrovnanému životu. Strelné modlitby počas práce, krátke zahľadenie alebo započúvanie sa do Božej prítomnosti uprostred každodenného zamestnania dodávajú sily kráčať po ceste pravdy a dobra a obnoviť vnútornú istotu a slobodu.
Týždeň začnem účasťou na nedeľných bohoslužbách. Boha možno stretnúť i v slove Svätého písma a v každom núdznom človeku. Preto siahnem aspoň v nedeľu po Biblii a navštívim chorých a starých, trpiacich a skleslých, znechutených a zúfalých, najmä ak patria do okruhu príbuzných a známych.
Aspoň jeden večer v týždni venujem dlhší čas duchovným veciam. Čím väčšie nadanie a spoločenské postavenie, tým väčšia povinnosť spoznávať pravdu a rozširovať ju.
Aspoň raz do týždňa okrem nedele, navštívim Pána Ježiša v Eucharistii.
Každé tri - štyri mesiace sa budem sám alebo s inými cez víkend intenzívnejšie zaoberať duchovnými vecami (duchovná obnova).
Každý rok - dva si podľa možnosti v tej alebo onej forme odbavím duchovné cvičenia.