Choď na obsah Choď na menu
 


HYPNÓZA prejav okultizmu

28. 7. 2010

Okultismus - Hypnóza

 

 Okultní praktiky pronikly tzv. křesťanský život a není možno hovořit o pravdivém pokání, pokud se křesťané nerozejdou s touto duchovní infekcí a se sympatiemi k těmto praktikám. Naši katoličtí věřící chodí ke svaté zpovědi, ke svatému přijímání a považují se za vzorné katolíky, ale stále nosí ve svém srdci tento duchovní jed. Podobně jako Izrael vnějškově sloužil Bohu, ale ve skutečnosti v srdci „nosili stánek Molochův a hvězdu boha Remfana“ (Sk 7,43).


Pokud má nastat duchovní probuzení a zakořenění Božího lidu v Kristu i v křesťanských zásadách, pak je nutné rozejít se s konkrétními okultními praktikami a vědomě se oddělit i od duchovních sil, působících skrze konkrétní osobnosti a představitele falešného duchovna. V ČR a SR jimi jsou konkrétně: B. Kafka, kněz F. Ferda, a v současné době působící jáhen Dr. M. Kašparů a kněz prof. T. Halík.


V každém národě je to určitý jedinec či skupina, za kterými je okultní, tedy negativní duchovní pozadí blokující možnost pravého duchovního probuzení!!!

 

-------------------

 

Bývalé Československo je území, na jaké v 9. stol. přišla byzantská misie vedená svatým Cyrilem a Metodějem. Území tenkrát už nebylo pohanské, neboť zde konali svou misii iroskotští mniši. Bohužel dovolovali synkretismus křesťanství s pohanstvím. Síla pohanství byla zakořeněna v magii a věštění skrze tzv. „volchvy“. Musíme bohužel konstatovat, že nyní, na začátku třetího tisíciletí, je situace obdobná. Svatý Cyril a Metoděj se postavili proti kořeni negativního duchovna, hlásali plně evangelium a nastalo probuzení, ale zároveň i pronásledování (srov. Sk 16,16-34).

 

Boží slovo na mnoha místech ukazuje na závažnost hříchů proti prvnímu přikázání. Jsou totiž spojené s prokletím a zasahují ducha člověka. Takový hřích má horší následky než fyzické cizoložství či vražda. Proč? Protože skrze okultní praktiku či osobu provozující okultismus (věštění, magii, spiritismus...) křesťan přijímá skrytou duchovní infekci, která v něm zůstává. Nezáleží na tom, zda takto zhřešil včera či před dvaceti lety. Pokud se síly temnoty neodřekne a nečiní z tohoto hříchu pokání, duchovní infekce zůstává. Projevuje se pak v krizových chvílích života, otupuje živý vztah k Bohu a oslabuje morální zábrany v nás, jaké nás jinak chrání před hříchem, především však tato duchovní infekce působí v hodině smrti.

 

Na konci 20. století, a zvláště po pádu komunismu, se činnost různých věštců a mágů, jakož i různé staré i nové okultní praktiky, masově rozšířily a rozkládají nejen víru křesťana, ale i celou společnost. Skrze ně přichází duchovní zatemnění, prokletí a tresty na národ (příklad – demoralizace, homosexualita srov. Ř 1,23-27, aborty, eutanázie…).

 

Spojitost mezi okultismem (modlářstvím) a prokletím jedince i národa je jasně ukázána v celém Písmu svatém. Smutným ovocem byly války a v historii izraelského národa nakonec i jeho vyhnání do Babylónu. Dispozice k masovému rozšíření okultismu v ČR a SR spočívala v tom, že veřejné mínění uvnitř církve bylo takové, že tyto praktiky nejsou závadné, ba naopak byly kvalifikovány jako „Boží dary“.

 

Kořeny této slepoty vycházejí z nekritického otevření se církevních osob (kněží a řeholníků) na okultní činnost B. Kafky a P. F. Ferdy. Jak se mohl prostý lid bránit, když duchovní osoby, i ty vysoce postavené, udržovaly kontakt s lidmi zabývajícími se okultismem, obdivovaly je a nechaly si jimi tzv. sloužit? Následkem je rozšíření infekce, která zůstává a otupuje živý vztah k Bohu. Ve Skutcích apoštolských vidíme, jak celý ostrov Kypr držel v duchovním područí okultista Barjezus (srov. Sk 13,6n). Samařsko bylo drženo v podobném područí skrze Šimona mága (srov. Sk 8,9n). Apoštolové sv. Petr i sv. Pavel se proti nim radikálně postavili.

 

V bývalém Československu byli takovými dvěma hlavními představiteli okultismu hypnotizér a parapsycholog B. Kafka a katolický kněz zabývající se věštěním F. Ferda.

 

 ---------------------

Břetislav Kafka

 

Působil v první polovině 20. stol. a napsal několik knih. Veřejné mínění duchovenstva a věřících bylo a dodnes je, že jeho činnost je v souladu s učením katolické církve. Takzvané parapsychologické (paranormální) schopnosti získal v roce 1912 skrze důvěrný kontakt se zkušeným spiritistou, ředitelem školy v severních Čechách, kde byl B. Kafka na brigádě na stavbě přehrady. Jeho tzv. vědecká práce (experimentální psychologie – pokusy s lidmi) nebyla ničím jiným než starým spiritismem oblečeným do vědecké a katolické terminologie.

 

Centrem jeho okultní činnosti byla hypnóza. Kafka si vybral určitá citlivá média, která nazýval subjekty a s nimi dělal tzv. vědecké pokusy. Uvedl je do hypnotického spánku a potom dotyčné médium používal k získání různých informací anebo k vykonávání určitých činností (např. k zabití psa na dálku, anebo k věšteckým informacím).

 

Nekritickou otevřeností církve a navíc děláním reklamy nastalo duchovní zatemnění v bývalém Československu.

 

 -----------------------------

P. František Ferda

 

Tento kněz s „mimořádnými jasnovideckými schopnostmi“ svou okultní činnost provozoval v letech 1960-1990. Během této doby okultně – tzv. zázračně – diagnostikoval více než 200.000 lidí (přednostně kněze, řeholníky a řeholnice). Své okultní schopnosti začal rozvíjet skrze kontakt s jistým pražským lékařem, který se zabýval okultismem.

 

Činnost P. F. Ferdy nekriticky obdivovali téměř všichni kněží a řeholníci, včetně kardinála F. Tomáška a často využívali jeho okultní „služby“. Věštecké tzv. schopnosti P. Ferdy byly skutečně mimořádné, diagnostikoval chorobu na dálku např. z fotografie, z ručně psaného dopisu, z data narození apod. Psychotronik – ateista, Dr. Zdeněk Rejdák napsal propagační knihu o P. Ferdovi, ve které je uveřejněna kopie dopisu kard. F. Tomáška P. F. Ferdovi. Kardinál F. Tomášek ho žádá o okultní službu ohledně svého zdraví a dává mu své požehnání k této činnosti. Dopis je opatřen podpisem kard. Tomáška a razítkem. Toto psychotronik Zdeněk Rejdák i široká veřejnost považují za církevní schválení této jasnovidecké, věštecké praktiky. Je třeba veřejně přiznat, že kardinál F. Tomášek se zde mýlil a navíc dal pohoršení Božímu lidu!

 

--------------------------

Jindřich Paseka

 

Na Českomoravské vrchovině v letech 1970-2000 „diagnostikoval“ a „léčil“ lidi okultním způsobem pomocí virgule a kyvadla J. Paseka. Pomocí okultní pružiny z lidí strhával tzv. auru. Na matení věřících měl u vchodu do domu sochu Panny Marie a odvolával se na to, že je katolík a že mu kněží posílají protekční klienty. Protože kněží a řeholníci neznají podstatné pravdy Písma svatého a katolické nauky, desetitisíce katolíků má dodnes na sobě okultní pouta.

 

Česká i slovenská církev musí dělat pokání z toho, že nejen mlčela k těmto – v očích Božích – ohavnostem (viz Dt 18,10-14), ale skrze duchovenstvo je dokonce schvalovala a doporučovala. Tím byl Boží lid uveden do velkého zmatku a temnoty! Po pádu komunismu (1990) se vyrojilo spoustu psychotroniků, věštců a mágů, kteří se odvolávali na B. Kafku a P.F. Ferdu, které církev prakticky glorifikovala. Temnota, spočívající tak na Božím lidu, se záhy projevila.

 

V roce 1990 přijel do Československa tibetský dalajláma, který se považuje za převtěleného boha (podle Písma 2J 7-10 je kvalifikován jako jeden z antikristů přišlých na svět). Křesťané ho přijali jako „jeho svatost“ a vzdávali mu úctu větší než papeži. Kardinál F. Tomášek, ovlivněn T. Halíkem, od něj přijal magický symbol – věnec přátelství, a tím otevřel vládě temna, kryjící se za dalajlámou, celou církev i oba národy v bývalém Československu.

 

Dalším případem zatemnění rozumu duchovenstva byla událost, která se stala v obnoveném semináři v Olomouci v roce 1991. Seminář navštívil kněz P. Zíbal, který se zabýval věštěním pomocí proutku a kyvadla. Pozval jej rektor semináře P. M. Kouba s požehnáním biskupa J. Graubnera.

 

P. Zíbal měl o své okultní činnosti přednášku pro všechny bohoslovce, tvrdil, že se ptá kyvadla na skryté věci a ono mu odpovídá. Potom většině bohoslovců věštil na dálku tak, že skrze kyvadlo určoval údajné geopatogenní zóny pod jejich rodnými domy. Potom kyvadlem proměřil téměř všechny pokoje seminaristů a pod jejich postele dal tzv. odrušovače (pěticípé hvězdy vystřižené z papíru). Za doprovodu rektora P. M. Kouby, P. P. Ambrose, tehdejšího spirituála, a představeného dominikánského kláštera proměřil i seminární kapli a „odrušil ji“. Do dnešního dne z tohoto nikdo pokání nekonal.

 

Duchovní odkaz B. Kafky, který byl založen na hypnóze, v dnešní době v ČR částečně převzal jáhen Max Kašparů (viz dopis ze dne 19.10. 2006 www.community.org.ua). Max Kašparů je psychiatrem a zároveň je duchovním poradcem mnoha řeholních společenství. Napsal doktorskou práci z teologie (2006) o hypnóze, za kterou mu byl udělen na teologické fakultě v Košicích doktorát z teologie. Konzultantem této práce byl Prof. J. Jarab, rektor ze Spišského Podhradí. Oponentem práce byl biskup F. Tondra, předseda biskupské konference SR. Cílem této doktorské práce bylo uvedení hypnózy do kněžské pastorace jako „nového a účinného prostředku v hlásání evangelia“. Tímto prakticky slovenská církev veřejně schválila hypnózu, ač jde o zjevnou starodávnou okultní praktiku, která je úzce spojena se spiritismem, magií a věštěním.

 

Na Ukrajině i civilní zákony zakazují používání hypnózy. Trestem může být vězení, neboť jde o manipulaci s lidskou svobodou. Pražský fokolarínský řecko-katolický biskup L. Hučko zřídil pro hypnotizéra MUDr. M. Kašparů sociálně-právní poradnu (především pro Ukrajince, jak zdůrazňuje na své webové stránce www.exarchat.cz), aby mohl svou novou pastoraci „blahodárně rozvíjet v církvi“. Je to další zneužití církve k propagaci hypnózy, a navíc k tomu MUDr. ThDr. Kašparů není kompetentní (nemá vzdělání v oblasti sociálně-právní). Tímto se biskup L. Hučko dopouští zneužívání svého úřadu a je hoden potrestání, neboť ukrajinské úřady používání hypnózy trestají ze zákona. Hypnóza narušuje spasitelnou víru, a proto vážně ohrožuje spásu. Znovu zde také upozorňujeme na homeopatii. 

 

Prof. Tomáš Halík, Praha P. T. Halík je v dnešní době klíčovou osobností v prosazování nového duchovna a nové filosofie New Age v katolické církvi. Jeho knihy jsou překládány do různých světových jazyků, stejně tak jako jeho 19-ti dílný televizní seriál, který propaguje náboženský synkretismus. T. Halík tvrdí, že je katolický kněz a zároveň tvrdí, že prožil v Japonsku a v Indii budhistické osvícení. V jeho teologii jde prakticky o relativismus, kde všechno je jedno – dobro i zlo, pravda i lež. Ve svém chrámě sv. Salvátora v Praze zavedl budhistické meditace. Je mu svěřena pastorace univerzitních studentů v ČR.

 

Knihy T. Halíka narušují základní pravdy křesťanské víry a otevírají čtenáře na nové duchovno, které je protiležné evangeliu. V této činnosti je podporován a chráněn kard. M. Vlkem! P. T. Halík jako „hledač duchovna“ se nekriticky otevřel mnoha formám okultismu. Nikdy se od tohoto nedistancoval, ale naopak, mnohé okultní praktiky doporučuje, ač sám se za okultistu nepovažuje. De facto je apostatou a církev je vázána povinností vyhlásit to i „de iure“!

 

 

Otázka literatury

 

Staré přísloví říká: Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi. Mladý člověk, který se obrátí, nutně potřebuje zdravou orientaci v náboženské literatuře. Je třeba, aby věděl, co jeho duši škodí a co jí prospívá. Kolik knih, které mají církevní schválení, bylo vydáno za 17 let svobody, a přesto v mnohých jsou zjevné bludy anebo rafinovaně skryté, takže v takových knihách vane jiný duch než duch zdravého učení.

 

Jak mohlo na Slovensku vyjít Písmo svaté, které má komentář Prof. J. Heribana propagujícího historicko-kritickou teologii? Nebo jak může mít církevní schválení kniha „Otváral nám Písma“ od W. Trutwina, když se zde zesměšňují všechny zázraky a popírá se vzkříšení Pána Ježíše Krista? Bohoslovci ve Spišském Podhradí a v Košicích jsou touto knihou povinně formováni. Schválení vydal nynější předseda biskupské konference biskup F. Tondra. Je absolutně vyloučeno, aby rozlišování takových knih dělali lidé s tzv. „teologickým vzděláním“ mající ducha HKT, anebo sympatie k synkretismu či dokonce ducha New Age. Rozlišení mohou konat jen lidé mající v pravdě sentire cum ecclesia!

 

Je zločinem doporučovat v Katolických novinách v SR a ČR např. knihy prof. T. Halíka, A. de Mella SJ, A. Grüna OSB, T. de Chardina SJ či knihy propagující HKT a okultismus. Prostí věřící tuto reklamu berou jako církevní schválení, což je velký podvod ohrožující spásu mnohých. 

 

Pohled na nynější stav katolické církve v ČR a SR

 

Zmíněné okultní praktiky zde pronikly tzv. křesťanský život a není možno hovořit o pravdivém pokání, pokud se křesťané nerozejdou s touto duchovní infekcí a se sympatiemi k těmto praktikám. Naši katoličtí věřící chodí ke svaté zpovědi, ke svatému přijímání a považují se za vzorné katolíky, ale stále nosí ve svém srdci tento duchovní jed. Podobně jako Izrael vnějškově sloužil Bohu, ale ve skutečnosti v srdci „nosili stánek Molochův a hvězdu boha Remfana“ (Sk 7,43).

 

 Pokud má nastat duchovní probuzení a zakořenění Božího lidu v Kristu i v křesťanských zásadách, pak je nutné rozejít se s konkrétními okultními praktikami a vědomě se oddělit i od duchovních sil, působících skrze konkrétní osobnosti a představitele falešného duchovna. V ČR a SR jimi jsou konkrétně: B. Kafka, kněz F. Ferda, a v současné době působící jáhen Dr. M. Kašparů a kněz prof. T. Halík.

 

V každém národě je to určitý jedinec či skupina, za kterými je okultní, tedy negativní duchovní pozadí blokující možnost pravého duchovního probuzení!!!