Choď na obsah Choď na menu
 


Falosne posolstvo / svetelna retaz

3. 9. 2010

 

 

Drahe Bozie Deti - bratia a sestry ... Pokoj Vam.  Nie, ako svet dava, ale aby sa nase srdce nestrachovalo.

 

Uz dlhsi cas sa dostalo do povedomia ludi tzv."svetelna retaz", prostrednictvom ktorej su ludia vyzvani k modlitbe v isty cas, s istym zamerom a to na zaklade falosneho posolstva z udajneho "zjavenia Panny Marie."

 

 

Najprv si mozete precitat text falosnej spravy a potom vzsvetlenie k nemu : 

 

 

SVETELNÁ REŤAZ https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=48bee5d0c2&view=att&th=12ad23245736453d&attid=0.1&disp=attd&realattid=c46a72d7a8f68976_0.1&zw

 

 

"Nakoľko modlitba nikomu nemôže ublížiť a už vôbec nie, ak je na dobrý úmysel, preto nepátram po tom, komu bola táto iniciatíva zverená a či je to z overeného zdroja. Momentálne je pre nás dôležité sa pripojiť a spoločne sa modliť za záchranu ľudí a planéty. Môžeme však túto výzvu ignorovať a to aj napriek tomu, že celý svet ohrozujú obrovské prírodné katastrofy, ktoré sa žiaľ nevyhýbajú ani nášmu Slovensku a i napriek tomu, že ľudstvo sa dostáva stále hlbšie do morálneho úpadku. Zastáva len na nás, či sa všetci veriaci zmobilizujeme a aktívne pripojíme, alebo sa budeme len pasívne prizerať postupujúcej skaze.

Sila modlitby sv. ruženca:

Panna Mária nám vo svojich posolstvách vizionárom povedala: Deti moje, zabudli ste, že modlitbou sv. ruženca sa dajú zastaviť alebo im zabrániť vojny, prírodné nešťastia a katastrófy, hlad, choroby a iné pohromy.

Niekoľko príkladov z minulosti:

7. októbra 1571 - Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante nad tureckou flotilou

12. septembra 1683 - Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Viedni

Záchrana Portugalska pred II. svetovou vojnou

6. august 1945 - Záchrana katolíckych kňazov v epicentre výbuchu atómovej bomby v Hirošime

V 50. rokoch sa 8 rokov Rakúšania spoločne modlili aj na štadiónoch sv. ruženec za odchod ruských vojsk (v roku 1955 ich bolo zapojených až 0,5 milióna), čo sa naozaj aj nečakane stalo v roku 1955. To čo nedokázali diplomati a dlhodobé rokovania a tlak spojencov na Sovietsky zväz sa podarilo modlitbou sv. ruženca.

Prvá filipínska ružencová revolúcia r. 1986

Druhá filipínska ružencová revolúcia r. 2001

Viac si môžete prečítať napr. aj na: http://www.maria.sk/index.php?link=vitazstva&sublink=vitazstva#lep

 

 

 

 

Prosím rozposielajte túto informáciu ďalej všetkým ľuďom dobrej vôle, lebo toto motlitbové prepojenie celého sveta v jednom okamžiku je veľmi dôležité pre jeho záchranu.

Dostala sa mi naliehavá prosba Ježišovej Matky Panny Márie, aby sme sa v jeden deň, jednu hodinu a jednu minútu spojili v modlitbe ruženca za záchranu ľudí a planéty. Matka Božia nám dala čas 3 až 6 mesiacov na prípravu tejto reťaze lásky a prosí o rozšírenie tejto prosby do celého sveta. Začali sme pracovať a vybrali ako najvhodnejší termín pre splnenie prosby našej Nebeskej Matky 12. septembra 2010 o 21.30 hod.

V tento deň a v túto hodinu sa spojme všetci v modlitbe svätého ruženca. Kto sa nebude môcť v túto hodinu uchýliť do samoty a pokoja, nech sa pripojí aspoň duchovne krátkou modlitbou. Iný spôsob, ako sa pripojiť do svetelnej reťaze pre záchranu duší a Zeme, je čítať si v Písme svätom o umučení a smrti nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Je dôležité, aby sme sa týmto spôsobom spojili presne v túto hodinu (12.9.2010 v 21.30) - modlitba by mala trvať 30 minút. Takto vytvoríme obrovskú svetelnú vlnu, veľmi silný zdroj pozitívnej energie.

 

NALIEHAVÁ PROSBA PANNY MÁRIE

„Drahí a milovaní, deti moje!

V tejto poslednej dobe, keď svet a ľudia tonú v stále hustejšej temnote, kedy temnota obklopuje vašu Zem, a hrdúsi deti nevedomosťou, ľahostajnosťou a strachom, volám ku vám, počúvajte môj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnuci dych Zlého prenikol i do sŕdc verných duší.

Starosť o váš každodenný chlieb vám zabraňuje pozdvihnúť svoj zrak k Nebu a svoje srdcia k Bohu; zaspávate vysilení, omdlievajúci a netušíte ako veľmi potrebujete byť práve teraz, v tejto dobe bdelými a čulými. Moje drahé deti, počúvajte môj hlas! Pomôžte mi, pripojte sa k mojim prosbám a modlitbám za vás a vašu planétu Zem. Váš hlas, náš spoločný hlas, hlas tisícov a tisícov mojich detí spojených s hlasom vašej Nebeskej Matky po celej zemeguli prerazí ťažký, temný príklop, ktorý vás dusí, ničí vašu planétu, stavia hradby medzi vás a milosrdnú Božiu Lásku.

Deti moje, volám vás, aby ste sa spojili do jednej veľkej reťaze v modlitbe a pokore. Omdlievate a zaspávate nie len starosťami o hmotný život, ste ukolísavaní aj falošnými náukami, ktoré vám bránia poznať pravdu a brániť sa Zlému. Deti moje, vytvorte v jeden deň, v jednu hodinu a jednu minútu na celom svete svetelnú reťaz; každý z vás nech je jednou čiastočkou reťaze, ktorá spúta Zlého. Vyšlite mocný záblesk svetla a lásky pre Zem, pre vás, pre celý svet, pre túto dobu. Rozposielajte moje želanie do celého sveta, preložte ho do mnohých jazykov, rozširujte s najväčším úsilím, obetavosťou a láskou túto moju pokornú prosbu k vám. Žijete posledné časy, hmota a jej pozlátko vás uväznilo v jednosmernom myslení - len mať a nie byť. A zatiaľ vám ide o to BYŤ!

Byť a žiť i naďalej. Zanechajte pachtenie sa za pozlátkom. Úpenlivo vás prosím, deti moje milované, pomôžte mi! Vy neviete a nevidíte aký krutý boj vo vyšších rovinách prebieha, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a slobodu, o vašu Zem, ktorá je posvätená životom a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, akého ste vyznania, akú vieru praktizujete, stačí vaša osobná túžba pomôcť. Všetky ste moje deti. Aspoň pre túto chvíľu sa spojte navzdory všetkému, čo vás rozdeľuje. Deti moje, som a budem stále uprostred vás. Potrebujem vás, pomôžte mi!

Som Vaša Nebeská Matka, Vaša Orodovnica.“

 

 

 

 

Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy môžu obsahovať dôverné informácie a sú určené len osobe, ktorej sú adresované. Akékoľvek neoprávnené zverejňovanie, reprodukcia, kopírovanie, distribúcia alebo iné rozširovanie alebo použitie ich obsahu je prísne zakázané. Ak ste dostali tento e-mail omylom, prosím, upozornite odosielateľa a vymažte e-mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho systému. Bezpečnosť, úplnosť alebo bezchybnosť prenosu e-mailu nie je možné zaručiť a informácia obsiahnutá v tomto e-maile mohla byť pri prenose zadržaná, poškodená, stratená, zničená, oneskorená, alebo môže obsahovať vírusy. Odosielateľ preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby, nedostatky alebo spoľahlivosť obsahu tohto e-mailu, ani za žiadne straty alebo škody spôsobené jeho prijatím alebo použitím, ktoré vzniknú v dôsledku prenosu e-mailu.

 

Attention: This e-mail and its attachments might contain confidential information and is intended solely for the use of person to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of its contents is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies from your system. E-mail transmission can not be guaranteed to be secure, complete or error free and information contained in this e-mail could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, delayed, or may contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors, omissions in or reliance on the contents of this e-mail nor any loss or damage from receipt or use thereof which arise as a result of the e-mail transmission."

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyjadrenie istej osoby k „svetelnej retaze“

 

Okultisti, ktorí robia bielu mágiu používajú takéto výrazy, vždy treba začať

presne na minúty a jedná sa o záchranu planéty, a pod tou modlitbou sa deje

úmysel, ktorý je bielou mágiou - poznám to, pracovala som s nimi 4 roky.

Diať sa bude niečo iné než dobro. Panna Mária by takéto slová nikdy

nepoužila - slovník okultistov.

- lebo tie slová veľmi silne zaváňajú ezoterikou - toto sú presne slová,

ktoré používajú reikisti :(Takto vytvoríme obrovskú svetelnú vlnu, veľmi

silný zdroj pozitívnej

> energie.Toto svetelné prepojenie v jednom okamžiku je veľmi dôležité.)

 

Ako rozlíšiť, či niekto má Boží dar alebo okultnú schopnosť?

 

 Boží dar

 

Pôvod- Boh ho dáva pri modlitbe, nie je dedičný.

Cieľ daru - Prvoradým cieľom je spása a duchovné budovanie človeka, fyzické

uzdravenie je druhoradé a slúži ako znamenie Božej moci. Boh chce dobro

celého človeka a nie iba jeho telesnej stránky. Človeka takéto uzdravenie

približuje k Bohu.

Prostriedky - iba modlitba a láska.

Princíp liečenia - Charizmatik vie, že nelieči schopnosťou, ktorú má, ale že

vždy lieči a uzdravuje Boh, hoci na príhovor niekoho z ľudí.

Frekvencia liečenia - Charizmatik neuzdravuje automaticky, ale všetko závisí

na Božom rozhodnutí, ktorý môže niekedy chorobu aj ponechať napriek našim modlitbám.

Príčina choroby - Prvotnou príčinou chorôb je porušenie Božích príkazov -

hriech a prirodzenosť človeka, ktorá je ním narušená. Neosoží chcieť

uzdravenie tela, a pritom sa nerobiť pokánie, aby sme vo všetkom plnili Božiu vôľu.

Pohľad na chorobu - Choroba sa môže stať nástrojom posvätenia človeka,

účasťou na utrpení Ježiša Krista, výrazom lásky človeka, obetou za spásu

hriešnikov.

Vzťah k daru - Charizmatik je ochotný zrieknuť sa toho daru, ak by nemal

pôvod u Boha alebo ak by ho viedol k pýche.

Sprievodný znak - Používaním daru jeho nositeľ nestráca silu, nevyčerpáva

sa.

Vzťah k medicíne - Nikdy nehovorí, aby dotyčný prestal užívať lieky.

Vzťah k vede - Nepoužíva vedeckú terminológiu, pretože vie, že tá nemôže

vysvetliť pôsobenie nadprirodzenej Božej milosti

Nevyhnutné prostriedky - Jedine Boh a jeho milosť a to, čím sa človek

disponuje pre jej prijatie: pôst, modlitba a sviatosti

Odmena - Nikdy neberú peniaze, ani ako dobrovoľný milodar za liečenie,

pretože vidia, že "zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte". Nemôžu brať

peniaze, pretože by tým popreli, že Boh uzdravil.

Terminológia - Terminológia je náboženská. Nezaoberá sa orientálnou

liečiteľskou alebo psychotronickou literatúrou, neverí v reinkarnáciu alebo

ufónov, nestavia na astrologických vplyvoch hviezd ani na pôsobení amuletov.

Osoba charizmatika - Je plný pokoja, dobra, lásky, pokory, úcty aj k ľuďom s

iným názorom. Má osobný, pokorný vzťah s Bohom.

 

Okultná schopnosť

 

 

Pôvod - Získava sa objavením alebo rozvinutím schopnosti, ktorú človek už má

v sebe, niekedy je to zdedená vlastnosť.

Cieľ daru - Hlavným cieľom je zdravie človeka.

Prostriedky - Kyvadlá, pyramídy, ihličky, bylinky, predmety od človeka,

fotografie, osobné údaje (dátum narodenia apod.), magické ťahy rukami nad

človekom alebo stláčanie istých bodov na tele, sklenené gule, či pozeranie do nádob s vodou

Princíp liečenia - Hovorí, že má od Boha dar liečiť, že má zvláštnu energiu.

Frekvencia liečenia - Nepripúšťa možnosť, žeby choroba mohla mať aj osoh a

že by ju niekedy Boh chcel ponechať. Majú svoje ambulancie a tvrdia, že  každý človek môže byť uzdravený.

Príčina choroby - Narušenie magnetickej rovnováhy, biopoľa, rovnováhy jing a

jang v meridiánach, chorobný magnetizmus, slabá aura.

Pohľad na chorobu - Choroba je zlo, ktorého sa treba zbaviť za každú cenu.

Vzťah k daru - Buď nie je ochotný sa ho zrieknuť, alebo, ak ho odovzdá Bohu

a zriekne sa ho, stráca schopnosť liečiť.

Sprievodný znak - Po "ošetrení" viacerých pacientov dochádza k vyčerpaniu a  unave liečiteľa.

Vzťah k medicíne - Niekedy odporúča vynechať lieky predpísané lekárom. Je tu časté spochybňovanie klasickej medicíny.

Vzťah k vede - Používanie vedeckých termínov na označenie princípov

fungovania liečiteľských síl, čo sa zdá paradoxné s tvrdením, že ide o

Boží dar.

Nevyhnutné prostriedky - Potrebuje poznať údaje o narodení, neraz sa pýta na

dátum narodenia, káže užívať lieky alebo bylinky podľa toho, v akom je kto

znamení, podľa splnu mesiaca, ročného obdobia alebo iných zvláštnych údajov

Odmena - Dávajú si to dobre zaplatiť a ak nie, aspoň niekedy prijmú milodar, hoci to vyslovene nepožadujú.

Terminológia - Používa výrazy ako energia (pozitívna alebo negatívna), bioenergia, magnetizmus, aura, karma, čakry, meridiány, vibrácie, dynamizácia,

potencovanie, harmonizácia, geopatogénne zóny, jin-jang, znamenia

zvieratníka apod.

Osoba liečiteľa - Je hlboko veriaci, praktizujúci kresťan, no niekedy je to

len povrchná alebo zvyková zbožnosť. Neraz je v spore s inými ľuďmi,

nevraživý k druhým (aj keď nie k pacientovi), alebo netolerantný k tým,

ktorí zmýšľajú ináč.

 

 

"...ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete." (1Jn, 4,4)

––------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Drahe Bozie Deti - bratia a sestry – v Bozej Rodine / Ef 2,19/ Pokoj Vam. Nie, ako svet dava, ale aby sa nase srdce nestrachovalo.

 

Hore uvedene vysvetlenie istej osoby k tzv.“svetelnej retaze“ bolo velmi vystizne poukazane na rozdiel ako posobi Duch Svaty skrze cloveka, ktory ma dar uzdravovania / zvany „charizmatik“, pretoze dar uzdravovania je mimoriadny dar od Boha - „charizma“/ a ako posobi zly duch v cloveku, ktory pouziva bielu magiu / tzv. „ezoterik“, ktory si namysla alebo predstiera, ze ma dar uzdravovania. /

 

Kedze cela tato vyzva: „svetelna retaz“ sa „opiera“ o udajne „posolstvo Panny Marie“, ktore ani nebolo zverejnene komu bolo zjavene, bude spravne sa vyjadrit aj k samotnemu posolstvu a porovnat to s inymi pravymi i falosnymi posolstvami / zjaveniami /.

 

Najprv  zacnem uvodnym vyjadrenim autora „svetelnej retaze“, ktore uz v uvode sa nespravne vyjadruje / resp.jeho postoj voci zjaveniam je malo obozretny, ved nebojujeme s telom a krvou - clovekom, ale z mocnostami v nebeskych sferach / padli anjeli/ ako sa pise v Biblii a preto musime byt obozretni od koho pochadza zjavene posolstvo a aky ma zamer.

 

 

 

Uvodny text autora: „svetelna retaz“

 

„Nakoľko modlitba nikomu nemôže ublížiť a už vôbec nie, ak je na dobrý úmysel, preto nepátram po tom, komu bola táto iniciatíva zverená a či je to z overeného zdroja. Momentálne je pre nás dôležité sa pripojiť a spoločne sa modliť za záchranu ľudí a planéty.“

 

- Tu si treba uvedomit, ze padli anjeli nie vzdy klamu takym sposobom, ze by ich slova boli plne klamstva, ale na zaklade pravdy prekrutia zamer aj umysel Bozej vole ako aj tak, ze k pravde pridaju klamstvo / vid. Had v raji, ktori povedal pravdu o Bohu, ze Adam a Eva nemaju jest zo zakazaneho ovocia, ale potom klamal, ze by Boh im chcel zle, ak budu jest z tohto stromu a navadzal ich k neposlusnosti /.

 

Podobne to robi aj v tomto pripade: hovori pravdu, ze modlitba neublizuje, ale klame alebo zavadza, ked hovori, ze nie je potrebne zistovat zdroj posolstva / modlitby/. To je akokeby povedal, ze modlit sa je dobre, ale s diablom. Aj ked autor to tak nemusel mysliet, predsa diabol / padli anjeli / tak zmyslaju i konaju a ludia su ich castokrat sprostredkovatelia / aj ked si to neuvedomuju/.

 

A aby to nevyznelo, ze na vine je hlavne autor „svetelnej retaze“, ale skor padli anjeli, tak porovnajme udajne „posolstvo...“ s pravymi a falosnymi posolstvami: /clanky/zjavenia

 

 

1 / zjavenie Panny Marie vo Fatime – Portugalsko r.1917

 

Vznešená pani sa dívala na deti. Zbožné srdce Lucie tušilo, že to bola Matka Božia, ale

neodvážila sa tomu uveriť. Po chvíli si dodala odvahy a napriek svojim zvyklostiam sa

Zjavenia opýtala: „Odkiaľ ste?“

„Prichádzam z neba!“ A vznešená pani ukázala prstom k oblohe.

„A čo si od nás želáte?“

„Prišla som vás poprosiť, aby ste ešte päťkrát po sebe, v tú istú hodinu, prišli na toto miesto trinásteho každého mesiaca. V októbri vám poviem, kto som a čo od vás žiadam. Potom prídem aj siedmy raz.“ (R. 1925, s. 149).

„Vy prichádzate z neba? Prídem aj ja do neba?“

„Áno, ty tam prídeš.“

„A Hyacinta?“

„Ona tiež.“

„A František?“

Zjavenie sa s výrazom nesmiernej dobroty a nebeského súcitu pozrelo na chlapca.

„Áno, aj on ... ale musí sa modliť veľa ružencov.“  

 

http://www.fatima-sf.sk/Fatimske_posolstvo_soubory/Maria%20hovori%20k%20svetu.pdf

- zjavenie Panny Marie vo Fatime je oficialne schvalene viacerymi papezmi, najme pp.Jan Pavol II.

––

2 / zjavenie Panny Marie v Medjugorie / Bosna i Hercegovina r.1984

 

 

Jakov bol chorý a doma dostal posolstvo:

"Drahé deti! Všetky modlitby, ktoré sa doma večer modlíte, modlite sa za obrátenie hriešnikov, pretože svet sa nachádza vo veľkom hriechu. Modlite sa každý večer ruženec. "

Posolstvo, Medžugorie, 8. október 1984 - (pondelok) http://www.medjugorie.ws/sk/

 

- zjavenie Panny Marie v Medjugori je doteraz uznavane o comu mozeme byt vdacny aj pp.Janovi Pavlovi II., ako aj pp.Benediktovi XVI.

 

 

3. / zjavenie Panny Marie v Dechticiach pri Trnave – Slovensko r.1996

 

„Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha ..., 7x Otče náš ..., 7x Zdravas Mária ..., 7x Sláva Otcu ..., potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

 

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko) 

 /clanky/7-zivotny-program/vsetko-ma-svoj-cas-_kaz-3_1_

www.avemaria.sk

 

- zjavenie Panny Marie v Dechticiach nebolo doteraz oficialne vyhlasene za falosne / ani miestnym biskupom /  a tak vsetci ludia maju  pravo ich uznavat za prave zjavenia, ale zaroven aj zit podla posolstiev Panny Marie / podla cirkev.prava/ . 

 

 

 

FALOSNE ZJAVENIA / PROROCTVA

 

1 / udajne „posolstva nadeje a lasky“ - Bratislava / Slovensko 27.2.2006

„Moje drahé dietky sveta!
Prichádzam k vám so slovami plnými lásky a odovzdávam vám pozdrav od môjho drahého Syna Ježiša Krista. Vám moji drahí, ktorí ma verne milujete, darujem biely kvietok zo svätej záhrady môjho Nepoškvrneného Srdca. Som vám vernou Matkou a každého oddaného syna či dcéru objímam. Milujem vernosť a oddanosť, milujem ľudskú lásku, ktorá žiari vo svete, kde vládne temnota v ľudských srdciach.
Milujem i tých, čo sú mi vzdialení a urážajú moju oddanosť a tak sa mi stále viac a viac vzďaľujú . Milujem svojou zvláštnou láskou mojich milých synov kňazov, biskupov a všetkých zasvätených. Milujem všetkých vo svete a všetci sú mi vo svete drahí.

Moji milí, všetkých vás prosím, vypočujte moju prosbu, prosbu svojej Matky, ktorá vás prosí o pevnú vieru a čistú lásku k Pánu Bohu i k svojim blížnym. Veľmi vás prosím, zmeňte svoj život, ktorý je v mnohých prípadoch veľmi nahlodaný hriechom a svetským životom a vedie vás do slepoty ducha. Každý, kto vlastní majetok, ktorý je veľký a môže podporiť tých, čo nemajú, nech tak urobí z lásky k blížnemu, lebo prichádza chvíľa, keď každý spozná stav svojho srdca. Každý dobrý skutok a každý milodar, ktorý vykonal, spozná v tej chvíli, ako stav plnej vďaky tých, ktorým pomohol. Verte, že spoznáte chvíľu šťastia, ktorú ste ešte nezažili. Každý zlý skutok vás v tej chvíli bude páliť ako tisíce horiacich plameňov a spoznáte, čo ste mali urobiť a ste neurobili. Každý človek, ktorý porušil Božie zákony a šliape po nich, bude v tej chvíli veľmi trpieť, lebo spozná svoju veľkú priepasť, ktorá ho delí od Pána Boha. Bude to veľmi ťažké pre každého, kto žije v hriechu. Každý nech je zmierený s Pánom Bohom a žije čistým srdcom a v Božej bázni. Buďte pripravení už dnes na tento pohľad a hlas svojho svedomia a tak spoznáte, že dobrotivý Pán Boh vás chce varovať pred slepotou a hluchotou hriechu, ktorý páchate.

Ja, vaša Matka lásky, vás volám, aby ste prišli do spovedníc a zmierili sa so svojím Pánom Bohom, Otcom neba a Spasiteľom sveta. Nebojte sa svätosti a lásky, ktorú sme pripravení vám darovať. Vy, moji verní a oddaní, buďte v pokoji a v očakávaní, spoznania toho, čo človek spozná, keď opúšťa tento svet. Modlite sa a žite v posväcujúcej milosti. Chváľte svojho Boha a milujte sa navzájom, nech vás hriech nezvedie na cestu temna a strachu. Buďte pripravení ukázať Pánovi svoju dušu čistú a bezúhonnú. Modlite sa svätý ruženec, vzývajte svojho Pána Boha a ďakujte mu za všetko. Amen."

http://zbl.sk/posolstva.html

 

 

2 / udajne posolstva  Eve B. /  7.8.2010

 

 

Odkazy cez Fatimskú sobotu v auguste.

Už ráno som videla Máriu...atď.

 

 

„Dieťatká, som tu. Pánova je zem i jej náplň. Dedíte Božie kráľovstvo. Lenže má zmysel peklo? A tam je veľa ľudí. Démoni vidia Pána a teda veria, ale spasení nie sú. A vy sa plytko snažíte o kresťanstvo a ste málo hľadali moje veci.

Drahé deti, sláva Pánova je v kostole a prijímať ju je od Pána. Zdesenie Márie nad falošnými kresťanmi je veľké. Pán dodrží svoje slovo a bude ho dodržiavať a pamätať. Satan nedodrží Slovo Pánovo a to ste aj vy čo sa nenecháte poriadne očistiť spoveďou. Nešpiňte sa po spovedi znova. Venujte sa Pánovi a nevynechajte bohoslužbu keď môžete. Tak sa dá udržať čistý a prať rúcho len od prachu , nie od krvi.

Sláva Pánova je mať radosť z jeho služby. Slúžte Bohu a dajte mu slávu. Presne dajte do poriadku svoje životy a chcite kráľovstvo Božie. Reč vaša nech sa vyjadruje zbožne čo do obsahu. Neplytvajte časom. Čistenie sŕdc trvá nejakú dobu. Dajte si to do poriadku a čistite sa ako ľanové rúcha do prachu a špiny. Nerepcite, keď si máte ísť pre Eucharistiu. Repcete v srdciach a Pán to počuje.

Malé deti, vieme čo je to radosť a láska? Mali by ste ich prežívať poriadne. Zasväťte Bohu dlhé chvíle svojho života. Nezabudnite, že máte dostávať dary Sv. Ducha. Pán dáva dary a nie hadov. Je to v Písme a vy sa škriepite s veriacimi, čo ich majú. Neškriepte sa, lebo pôjdete do očistca alebo do pekla. Nerozumiete veľa veciam a stále sa snažíte poučovať kňazov, veriacich a škriepiť sa. Škriepky nebudú dediť Božieho kráľovstva.

Zabudneme na škriepky. Nám ich netreba. Máme kráľovstvo pokoja a radosti. Škriepi sa ten z koho hovorí satan, nie Pán. Pán chce pokoj a jeho synovia sú tí, čo ho stíhajú. Bojte sa Boha a nerúhajte sa ničomu svätému. Prijmite kňažské usmernenie, prijmite proroctvá. Skúmajte prorokov a svätcov. Venujte sa svätému pokrmu a ticho premýšľajte. Mnohí z vás sú nedospelí a nemajú hovoriť o všetkých svojich omyloch. Študujte Písmo a verte, že pri ňom sa nemá hrešiť.

Zabúdanie na Boha je ďalší váš nedostatok a nedostatok vašich detí. Vyvarujte sa tomu a choďte pravidelne na bohoslužbu. Ste slabí vo viere a nečiníte zázraky, preto choďte na kázne a priberte vieru a poznanie. Priznajte si hriechy, chyby a omyly. Pán vás volá a chce vám dať spasenie, lásku a požehnanie.

Moje deti, som rada, že ste čítali Fatimské odkazy v auguste a dostali ste sa až sem. Verte, že je dobré si ich vážiť.“

 

(Mária Eve, 7.8.2010, Fatimská sobota)

 

    http://www.pannamaria.estranky.sk/clanky/posolstva-2010/august-

 

 

 

3 / udajne zjavenie nemenovanej osoby: „Posolstvo svetelnej retaze“

 

„Drahí a milovaní, deti moje!

V tejto poslednej dobe, keď svet a ľudia tonú v stále hustejšej temnote, kedy temnota obklopuje vašu Zem, a hrdúsi deti nevedomosťou, ľahostajnosťou a strachom, volám ku vám, počúvajte môj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnuci dych Zlého prenikol i do sŕdc verných duší.

Starosť o váš každodenný chlieb vám zabraňuje pozdvihnúť svoj zrak k Nebu a svoje srdcia k Bohu; zaspávate vysilení, omdlievajúci a netušíte ako veľmi potrebujete byť práve teraz, v tejto dobe bdelými a čulými. Moje drahé deti, počúvajte môj hlas! Pomôžte mi, pripojte sa k mojim prosbám a modlitbám za vás a vašu planétu Zem. Váš hlas, náš spoločný hlas, hlas tisícov a tisícov mojich detí spojených s hlasom vašej Nebeskej Matky po celej zemeguli prerazí ťažký, temný príklop, ktorý vás dusí, ničí vašu planétu, stavia hradby medzi vás a milosrdnú Božiu Lásku.

Deti moje, volám vás, aby ste sa spojili do jednej veľkej reťaze v modlitbe a pokore. Omdlievate a zaspávate nie len starosťami o hmotný život, ste ukolísavaní aj falošnými náukami, ktoré vám bránia poznať pravdu a brániť sa Zlému. Deti moje, vytvorte v jeden deň, v jednu hodinu a jednu minútu na celom svete svetelnú reťaz; každý z vás nech je jednou čiastočkou reťaze, ktorá spúta Zlého. Vyšlite mocný záblesk svetla a lásky pre Zem, pre vás, pre celý svet, pre túto dobu. Rozposielajte moje želanie do celého sveta, preložte ho do mnohých jazykov, rozširujte s najväčším úsilím, obetavosťou a láskou túto moju pokornú prosbu k vám. Žijete posledné časy, hmota a jej pozlátko vás uväznilo v jednosmernom myslení - len mať a nie byť. A zatiaľ vám ide o to BYŤ!

Byť a žiť i naďalej. Zanechajte pachtenie sa za pozlátkom. Úpenlivo vás prosím, deti moje milované, pomôžte mi! Vy neviete a nevidíte aký krutý boj vo vyšších rovinách prebieha, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a slobodu, o vašu Zem, ktorá je posvätená životom a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, akého ste vyznania, akú vieru praktizujete, stačí vaša osobná túžba pomôcť. Všetky ste moje deti. Aspoň pre túto chvíľu sa spojte navzdory všetkému, čo vás rozdeľuje. Deti moje, som a budem stále uprostred vás. Potrebujem vás, pomôžte mi!

Som Vaša Nebeská Matka, Vaša Orodovnica.“

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=48bee5d0c2&view=att&th=12ad23245736453d&attid=0.1&disp=attd&realattid=c46a72d7a8f68976_0.1&zw

 

 

Drahe Bozie Deti – bratia a sestry ...

Ked porovnate prave posolstva Panny Marie s falosnymi, tak mozete vidiet, ze sa zhoduju v tuzbe po modlitbe a dokonca aj v tom, ze vyzyvaju ku konkretnemu dnu a casu, ale s tym rozdielom, ze prave posolstva Osoby Panny Marie maju usporiadany charakter, ktory vedie k Jezisovmu Pokoju.

 

 

A naopak, na falosnych posolstvach mozete spozorovat, ze jednak vytvaraju neporiadok v kontexte pososlstva, co privadza ako autora, tak aj citatela k nasledovaniu seba sameho / resp.myslienky padlych anjelov/ a tak odvadza pozornost od Jezisovho i Mariinho Ducha Pokoja / Ducha Svateho/ .

 

 

Na prvy pohlad to nie je lahke rozlisit, ak clovek nema skusenost s falosnymi posolstvami a neprosi o dar rozlisovania uprimne i s velkou tuzbou, ale ak ste uz prijali tento Bozi dar, tak mozete vidiet aj na ostatnych falosnych posolstvach, ze nakoniec predsa vyzyvaju aj k hriechu proti viere Jezisa Krista a Jeho Cirkvi. Kdezto prave posolstva Panny Marie su vzdy v sulade s ucenim Evanjelia Jezisa Krista a Jeho Cirkvi / Katolickej /.

 

 

Aj ked v tomto posolstve nemusime vidiet ocividne teologicke chyby, predsa vsak uz to, ze nepochadza od skutocnej Panny Marie / Matky Jezisa Krista / , tak uz svojim sposobom to je hriechom proti viere a mravov.

 

 

Pre tych, ktori neberu vazne skutocne slova Panny Marie , cize neziju podla nich, tak toto udajne posolstvo v nich moze utvrdit srdce este viac pre nezaujem o Pannu Mariu a nakoniec aj o Jezisa Krista.

- Pre tych, ktori beru vazne slova Panny Marie, cize ziju podla nich a prijmaju toto falosne posolstvo za posolstvo Panny Marie, tak  sa moze stat, ze vo vacsom zaujme o ostatne posolstva a nasledovnom ich uskutocnovani vo svojom zivote, sa stane siritelom nepokoja a aj vieroucnych hriechov / ako sa to stalo v pripade isteho mladika, ktory nakoniec sam podlahol falosnym hlasom a hlasal o falosnom papezovi: Benediktovi XVI. Porov.posolstva: „Kralovstvo srdc sa prihovara.“

 

 

Drahi bratia a sestry ... „Pokoj Vam. Nie, ako svet dava, ale aby sa vase srdce nestrachovalo.“ Toto su Bozie Slova / Jezisa Krista, ktore zneju v nasom svedomi az dodnes, pretoze Duch Svaty nam ich pripomina, aby sme nie len ze nezabudli na Jezisovu Pravdu, ktoru nam pripomina skrze Ducha Svateho, ale aj aby sme sa stranili falosnej nauky padlych anjelov a ich spolocnikov.

 

 

„Co je dobre, toho sa drzte, a co je zle, toho sa strante."

 

Tak ako "nemozeme sluzit Bohu aj mamone", pretoze "neda sa sluzit dvom panom", tak aj posolstvo nemoze byt s casti od Boha a z casti od diabla, ze by sme nieco z posolstva prijmali za pravdive od Boha  a ostatnu cast za falosnu od diabla. Bud je cele posolstvo od Boha  a jeho svatych alebo je cele posolstvo od diabla. V tomto sa nenechajte zviest ako si to niektori myslia a hovoria, ze do niektorych zjaveni, ci posolstiev sa primiesa aj Zly. A tak vo falosnej domienke prijmaju vsetky posolstva za dobre, s istou vyhradou. Lenze tym padom sa zahravaju s ohnom.

 

 

Ved co ma spolocne Boh s diablom ?

Alebo aku dohodu maju, zeby mohli nechat cloveka „vizionara“ na pochybach, ci utvrdeniach, ze nieco v posolstve je od Boha  a ine od diabla ?!

A tak sa majte na pozore, "lebo diabol obchadza cloveka, ako lev a caka koho by zozral". Nedajte sa, ale vzoprite sa vo viere v Jezisa Krista a v sile Ducha Svateho prijmite Bozie Slovo take ake je , ciste a bez akejkolvek necistoty.

 

 

VYJADRENIE KC V NITRIANSKEJ DIECEZE

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100910011

Nech nas zehna Pan a Nech nas chrani. Nech nam daruje svoj Pokoj, na orodovanie Matky Jezisa Krista – Matky vsetkych narodov. +