Choď na obsah Choď na menu
 


Pápež Benedikt XVI. neschvalil a ani nepovolil používať prezervatívy (v prípade HIV)

24. 11. 2010

http://rodinasexualita.meu.zoznam.sk/prezervativ-kondom-barierove-telieska/prezervativ-hiv/

 

Drahe Božie Deti – bratia a sestry .. v Božej Rodine – v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov.

Pokoj Ježiša Krista nech je v našich srdciach a naplňa nás radosťou z Božej lásky, ktoru má k nám.

 +

V tomto článku by som chcel poukázať na aféru ohľadom vyjadrenia sa pápeža :

Benedikta XVI. k používaniu prezervatívov a zavadzajúce vysvetlenia v médiách

keď propagujú a vysvetľuju pápežové slová ako keby schvaľoval používanie prezervatívov v mimoriadnych prípadoch

a zároveň nepriamo  poukazujú na to, že pápeži sa v tejto problematike mýlili.

 

Prečítajte si vyjadrenie pápeža a vysvetlenie k tomu, aj z pohľadu, ktorý odmieta používanie prezervatívov : 

 

Papež v knize rozhovorů, která vyjde 23. listopadu, říká:

"Soustředění se pouze na problematiku prezervativů přináší nepřijatelnou banalizaci sexuality. Tato banalizace je nebezpečnou příčinou, která způsobuje, že mnoho lidí v sexualitě nevidí výraz lásky, ale hledá v ní drogu svého druhu, kterou využívá jen pro sebe sama. Proto rovněž boj s tímto zjednodušeným vnímáním sexuality je součástí velkého úsilí o to, aby sexualita byla pozitivně ceněna a měla tak vpravdě kladný význam pro každého člověka v celém jeho lidství.

Mohou existovat ojedinělé ospravedlnitelné případy, např. když prezervativ použije mužský prostitut, který tak bude chtít zabránit šíření pohlavní infekce. Může to znamenat první krok k dosažení dobrého cíle ve směru morality, první krok k odpovědnosti, aby takový člověk ve svém svědomí pochopil a následně podle toho jednal, že nemůže dělat vše, co chce. Ale prezervativ není opravdový způsob potírání infekce HIV. Tím skutečným prostředkem boje proti AIDS je humanizace sexuality.“

http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/co-rekl-papez---a-co-napsala-media/4328?PHPSESSID=784fd9a11dda42a0f17c452f9844abea

 

 

Vysvetlenie textu:

 

1. "Soustředění se pouze na problematiku prezervativů přináší nepřijatelnou banalizaci sexuality

 

- Hneď v úvode týkajúceho sa problematiky prezervatívov, pápež zdôrazňuje, že prezervatívy prinášajú neprijateľnú banalizajúcu sexualitu, čím dáva jasne na známosť, že prezervatívy sú neprijateľným riešením ...

 

2. „Mohou existovat ojedinělé ospravedlnitelné případy, např. když prezervativ použije mužský prostitut, který tak bude chtít zabránit šíření pohlavní infekce. Může to znamenat první krok k dosažení dobrého cíle ve směru morality, první krok k odpovědnosti, aby takový člověk ve svém svědomí pochopil a následně podle toho jednal, že nemůže dělat vše, co chce.“

 

- V jadre tejto problematike sa pápež zameriava na isté mimoriadne prípady, kedy poukazuje na myslenie a morálku mužských prostitutov, ale keď pozorne čítame, môžeme vyrozumieť, že pápež píše o morálnom myslení prostituta, čiže o jeho úmyslu nešíriť HIV a nie o samotnom spôsobe ako chce zabrániť tomuto šíreniu HIV, čiže použitím prezervatívu, čo je podstatný rozdiel !

 

To znamená, že pápež neospravedlňuje mužskú prostitúciu a ani spôsob riešenia prostituta ako chce zabrániť šíreniu HIV  (použitím prezervatívu), ale na samotný úmysel, že tento muž / prostitut / má väčšiu túžbu zabrániť šíreniu HIV, čo pred tým nemal.

Pápež takto poukazuje na samotný pokrok v myslení daného muža, že vo svojom myslení prechádza od nezriadeného pohlavného styku k úvahe, ako zabrániť pritom šíreniu HIV. Aj keď jeho riešenie nie je správne - pretože prezervatívy sú falošným prostriedkom, ktoré naopak nedokážu zabrániť šíreniu HIV - predsa pápež poukazuje na dobru vôľu / úmysel / takéhoto človeka, že vôbec má túžbu po zdraví iného človeka.

 

A to, že pápež ospravedlňuje skôr samotný úmysel takých ľudí, ako použitie prezervatívu v takých prípadoch, tak na to sám poukazuje v závere tejto problematike, keď píše :

 

3.    „Ale prezervatív není opravdový způsob potírání infekce HIV. Tím skutečným prostředkem boje proti AIDS je humanizace sexuality.“

 

Sami môžeme vidieť, že ako v úvode, tak aj v závere svojho vyjadrenia opätovne zdôrazňuje, že prezervatív nie je správnym riešením pri zabráneniu šírenia HIV. Veď ako by aj mohol povoliť v takých prípadoch použitie prezervatívu, keď je známe, že mikropóry prezervatívov sú oveľa väčšie ako veľkosť samotných buniek vírusu HIV.

Viac na >   http://rodinasexualita.meu.zoznam.sk/prezervativ-kondom-barierove-telieska/

 

Už len z vedeckého hľadiska je nie len zbytočný prezervatív, ale aj zavádzajúcim prostriedkom, ktorý dodáva partnerom falošnú nádej. Falošnú, pretože takto oklamaní partneri majú pohlavný styk vo falošnej nádeji, kedy sa domnievajú, že nedôjde k šíreniu HIV, ale aj k oplodneniu. A vieme dobre, že sa už viackrát stalo, kedy žena počala a HIV sa šíril aj pri použití prezervatívu.

 

Táto mylná aféra je podobným problémom ako v prípade antikoncepcie.

Viac na : http://rodinasexualita.meu.zoznam.sk/antikoncepcia/antikoncepcia-nie-je-liek-/

 

Účel nemôže svätiť prostriedky !

 

Drahé Božie Deti - bratia a sestry ...

Ak chceme naozaj pochopiť prečo pápež ospravedlňuje myslenie / úmysel / prostituta,

najprv by sme sa mali vžiť do myslenia takéhoto človeka a brať ohľad na to, že aj keď žije nezriadeným spôsobom života,

predsa aj taký úmysel / nešíriť HIV / môže byť ako v Božích, tak aj v ľudských očiach krokom vpred v jeho morálnom živote.

A preto na záver dodávam i opakujem, že nemožno ospravedlňovať prostitúciu, ani používanie prezervatívov,

keď nemaju uprimnu vôlu zanechať smilstvo, či cudzoložstvo ako aj manželsku nedôveru, pri vedomí, že dobrovolne používaju prezervatívy,

ale naopak je možné a potrebné ospravedlnovať každý úprimný úmysel, ktorý je vyznaný s ľutosťou a tužbou po skutočnom dobre.

 

   A ako sa hovorí, že: „účel nemôže svätiť prostriedky“, tak zaiste to platí aj v prípade prezervatívov a antikoncepcie.

Čo znamená, že hoc aký dobrý úmysel by mal daný človek, nemôže používať hriešne praktiky

a to takisto ako sa nemôže klamať za účelom dosiahnutia dobra, či pravdy (aj keby išlo len o všedný hriech) !

 

Nech nás Boh chráni od všetkého zlého

a privedie do života večného.

+