Choď na obsah Choď na menu
 


POLITIKA : Parlamentné Voľby

8. 2. 2010

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj s Vami, nech pokoj Kristovej lásky prebýva v našich srdciach.

PRE AKÚ VLÁDU  SA  ROZHODNETE  :  BOŽIU  ALEBO    SVETSKÚ  ?

Na Slovensku vidíme demokratický spôsobom volieb prezidenta a politických strán, ktoré tvoria parlamentnú vládu, s predsedajúcim premiérom. Vo väčšine demokratických štátoch je to v podstate rovnako, ale existujú aj štáty, kde ich politická vláda je 1. iná (okrem takejto) alebo 2. úplne iná ....

1.  Štát Anglicko : Miesto prezidenta majú kráľa, ktorý nie je volený ľuďmi, ale je dosadený z rodu, ktorý je určený pre kráľov. Parlament je v podstate na ten istý spôsob ako na Slovensku, čiže volený ľuďmi.

2.   Štát Vatikán : Tento štát (v štáte Taliansko), je iní ako na Slovensku alebo v Anglicku, či Taliansku. Parlament štátu nie je zostavený na spôsob volieb (demokratické voľby ľudu), či určenia prezidenta (alebo kráľa) podľa rodu, ale celá vláda je zostavená schválením najvyšším predstaviteľom štátu (ako aj Cirkvi), ktorý je zástupcom Ježiša Krista na zemi a tým je pápež.

Na lepšie pochopenie politickej vlády vo Vatikánu a na Slovensku je príklad z čias kráľa Dávida a Isboseta, ktorý boli v Izraelskom národe (štáte) :

SITUÁCIA V IZRAELSKOM NÁRODE

"Samuel (najvyšší predstaviteľ národa) dorastal, Pán (Boh) bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem, takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozvedel, že Samuel ako Pánov prorok je spoľahlivý. A pán sa naďalej zjavoval v Šíle, lebo Pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle podľa Pánovho slova." (Biblia - Sväté Písmo - 1 Sam 3,19-21)

ĽUDIA SI ŽIADAJÚ KRÁĽA AKO MALI INÉ NÁRODY

"Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy. A povedali mu: "Ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov !"   (1 Sam 8,4-5)

BOHU SA NEPÁČI ŽIADOSŤ ĽUDU, ALE VYHOVIE IM S PODMIENKOU ...

"A Pán (Boh) povedal Samuelovi : "Vypočuj hlas svojho ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, ale mnou, aby som nekraľoval nad nimi. Podobne ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kráľovať !"

NEŽIADÚCE (NEBLAHÉ) NÁSLEDKY    PRI USTANOVENÍ KRÁĽA

"Samuel oznámil všetky Pánové slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa. I povedal: "Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať: Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. (Vezme ich), aby ich ustanovil za veliteľov nad tisíc mužmi a za veliteľov nad päťdesiatimi, aby oráli jeho oráčinu a žali jeho žeň,aby zhotovovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. Veume vaše dcéry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. Zoberie vaše najlepšie polia,vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy sami budete sluhami. A keď budete V TEN DEŇ STENAŤ PRE KRÁĽA, KTORÉHO STE SI VYVOLILI, PÁN VÁS V TEN DEŇ NEVYSLIŠÍ !"   (1 Sam 8, 10-18)

ZATVRDILÉ SRDCIA ĽUDU A ICH FALOŠNÉ PREDSTAVY O KRÁĽOVI

"ĽUD VŠAK NECHCEL ANI POČUŤ SAMUELOV HLAS a vravel : "NIE, ALE NECH JE NAD NAMI KRÁĽ !   Budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš kráľ, bude pred nami tiahnúť a bude viesť naše vojny."   (1 Sam 8,19)

 PÁN BOH VYHOVIE ĽUDU S PODMIENKOU, ŽE KRÁĽA IM VYBERIE ON A USTANOVÍ PROSTREDNÍCTVOM PROROKA SAMUELA

"Samuel vypočul všetky reči ľudu a predniesol ich Pánovi. A Pán (Boh) povedal Samuelovi : "Vypočuj ich hlas a USTANOV   IM   KRÁĽA !"   (1 Sam 8,21-22)

PÁN (BOH) SI VYVOLIL KRÁĽA A POMAZAL HO PROROKOM SAMUELOM

"Samuel sa pýtal Izaiho  "Sú to všetci mladíci ?"   Odpovedal: "Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce."   Samuel povedal Izaimu : "Pošli poň a daj ho doviesť sem."   Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a krásnu postavu.    A Pán (Boh) povedal : "Vstaň, pomaž ho, lebo to je on !"   Na to Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch."   (1 Sam16,11-13)

 ĽUDIA ODMIETLI DÁVIDA (Bohom a prorokom Samuelom ustanoveného kráľa) a

ZVOLILI SI SVOJHO KRÁĽA : ISBOSETA

"Keď Dávidovi oznámili, že obyvatelia Galádskeho Jábesu pochovali Šaula, poslal Dávid poslov k obyvateľom Galaádského Jábesu s odkazom : "Nech vás požehná Pán za to, že ste svojmu pánovi - Šaulovi, preukázali túto milosť a pochovali ste ho ! Preto nech teraz preukáže Pán (Boh) milosť a vernosť vám ! Ale aj ja vám chcem preukázať dobro, pretože ste urobili túto vec. Nuž majte teraz pevné ruky a buďte udatný ! Veď váš pán - Šaul, zomrel a dom Júdu mňa pomazal za kráľa nad sebou."   Ale Nérov syn Abner - Šaulov vojvodca, vzal Šaulovho syna Isboseta, zaviedol ho do Mahanaimu a ustanovil ho za kráľa nad Galádom, nad Aserom, nad Jezraelom, nad Efraimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom."   (2 Sam 2,4b-9)

TRAGICKÉ NÁSLEDKY, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ KEĎ SI ĽUDIA SAMI VOLIA  KRÁĽA

"VOJNA    medzi    ŠAULOVÝM    domom a    DÁVIDOVÝM    domom bola zdĺhavá."   (2 Sam 3,1)

 ... milované Božie Deti - bratia a sestry v Božej Rodine...

V  tejto skúsenosti Izraelského národa máme možnosť vidieť aj súčasný stav na Slovensku.

1.   Tí, ktorí si nežiadajú žiadneho kráľa (vládu), ale chcú byť verní jedinému Kráľovi a Bohu - tí nevyhľadávajú voľby na ustanovenie vlády, ale Božie ustanovenia praktizujú v živote.

2.   Tí, ktorí si žiadajú kráľa (vládu), ale ustanovenú Bohom a prorokom - tí žiadajú vládu od pápeža, ktorý je najvyšší ustanovený prorok a zástupca Ježiša Krista na zemi.

3.   Tí, ktorí si žiadajú kráľa (vládu), ale podľa svojho zvolenia - tí žiadajú voľby pre vládu prezidenta a parlamentu.

 

Vážení a ctení ... drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine ... Boh nás miluje a má s nami úžasný Plán.

Pamätajte na našich predkov, z ktorých pochádza celé ľudstvo na zemi a na ich skúsenosti. Nech sú pre nás príkladom a pomocou v rozhodovaní - v tomto čase.  Boh nás predovšetkým pozýva k  1. riešeniu : (pápež Lev XIII./"Rerum novarum", č.6), (pápež:Pavol VI. / "Populorum progresio", č.13) , (II.Vatikánsky Koncil / "Gaudium et spes",č.42)

Ale ak už nedokážete prijať to najlepšie, tak Vám ponúka  aj 2. alternatívu : "NEMÁME NA MYSLI ŠTÁT, ako je konštituovaný alebo ako pôsobí v tej-ktorej krajine, ale ŠTÁT v svojom pravom poňatí, ktoré vychádza z princípov zdravého rozumu v DOKONALOM  SÚLADE  S KATOLICKÝM  UČENÍM, ako sme ho my sami predstavili v encyklike o kresťanskom usporiadaní štátov."   (pápež : Lev XIII. / "Rerum novarum", č.26)

V ďalších článkoch vysvetlím všetky 3. riešenia.

Ďakujem, že ste prijali pozvanie k svätosti. Nech Boh žehná celé Slovensko a ochraňuje materinským plášťom Panny Márie +

--------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.