Choď na obsah Choď na menu
 


pápež Ján Pavol II. / vyjadrenia k parlamentným voľbám

11. 6. 2010

Konferencia biskupov Talianska na kongrese v Palerme v r. 1995 sa zaoberala témou Evanjelium a láska. Riešila aj nami nastolené otázky, ktoré sú veľmi citlivé v každej spoločnosti. Reč, ktorú tam predniesol Ján Pavol II., bola veľmi jasná a explicitná: Cirkev sa nemá a nechce stotožniť s výberom niektorej politickej orientácie alebo strany, ako nakoniec nevyjadruje uprednostnenie pre jedno alebo druhé inštitucionálne alebo ústavné riešenie, ktoré by rešpektovalo autentickú demokraciu. Ale to nemá nič spoločné s kultúrnou „diaspórou“ katolíkov a s domnienkou, že každá idea a videnie sveta je zlučiteľné s vierou a tiež s ich ľahkou podporou politických a sociálnych síl, ktoré sa stavajú proti, alebo nevenujú dostatočnú pozornosť princípom sociálnej náuky Cirkvi o osobe a rešpektovaní ľudského života, o rodine, školskej slobode, solidarite, presadzovaní spravodlivosti a slobody.“

*   *   *

47. Po páde komunistického totalitarizmu a mnohých iných totalitných režimov, i tých, ktoré nazvali "národná bezpečnosť", pozorujeme dnes prevahu, aj keď nie bez prekážok, demokratického ideálu spojeného so záujmom a starostlivosťou o ľudské práva. Práve preto národy, ktoré reformujú svoj vnútorný poriadok, musia s výslovným uznávaním týchto práv (presnejšie: musia výslovným uznaním - pozn. KVAS) položiť dôveryhodné a pevné základy demokracie.96 Medzi najzákladnejšími právami treba spomenúť právo na život, ktorého integrálnou časťou je právo na rozvíjanie života po počatí v materskom lone; právo žiť v jednotnej rodine a v mravnom prostredí, ktoré je priaznivé pre rozvoj vlastnej osobnosti; právo na rozvoj vlastnej inteligencie a slobody v hľadaní a poznávaní pravdy; právo podieľať sa prácou na sprístupňovaní bohatstva zeme, a tak zarábať na vlastné živobytie i živobytie svojich blízkych; právo slobodne zakladať rodinu a prijať a vychovávať deti pri zodpovednom používaní sexuality. Prameňom a syntézou týchto práv je v istom zmysle náboženská sloboda, ponímaná ako právo žiť v pravde vlastnej viery a v zhode s transcendentnou dôstojnosťou vlastnej osoby.97
Lenže ani v krajinách s demokratickými formami vlády sa tieto práva vždy plne nerešpektujú. Nemyslíme len na škandál potratu, ale aj na rôzne príznaky krízy demokratických systémov, ktoré, ako sa zdá, strácajú niekedy schopnosť rozhodovať v záujme spoločného dobra. Požiadavky zo strany spoločnosti sa neposudzujú podľa kritérií spravodlivosti a morálky, ale skôr podľa volebnej alebo finančnej sily skupín, ktoré ich podporujú. Takéto úchylky od zásad politickej morálky plodia časom nedôveru a ľahostajnosť a tým pokles politickej zainteresovanosti a spoločenského ducha v obyvateľstve, ktoré sa cíti poškodené a sklamané. Z toho vyplýva narastajúca nemohúcnosť zaradiť čiastočné záujmy do celkového pojatia spoločného dobra. Ono nie je jednoduchým súhrnom čiastočných dobier. Spoločné dobro znamená ich ohodnotenie a zoradenie na základe spravodlivej hierarchie hodnôt a napokon na základe jasného chápania dôstojnosti a práv ľudskej osoby.98
Cirkev uznáva zákonitú autonómiu demokratického poriadku. Nemá oprávnenie vyjadrovať sa v prospech jedného alebo druhého inštitucionálneho alebo ústavného riešenia. Jej prínos k takémuto poriadku je pohľad na dôstojnosť človeka, ktorá sa v celej svojej plnosti ukazuje v tajomstve vteleného Slova.99
48. Tieto všeobecné úvahy vrhajú svetlo aj na úlohu štátu v oblasti hospodárstva. Hospodárska činnosť, najmä trhové hospodárstvo, sa nemôže vyvíjať v nejakom inštitucionálnom, právnom a politickom vákuu. Naopak. Ono predpokladá istotu, ktorá zaručuje individuálnu slobodu a vlastníctvo, ako aj stabilnú menu a účinné verejné služby. Preto hlavnou úlohou štátu je zaručiť túto istotu, aby ten, čo pracuje a vyrába, mohol využívať plody svojej práce a bol motivovaný vykonávať svoju prácu efektívne a poctivo. Nedostatok istoty sprevádzaný korupciou štátnych úradov, šírením nečestných prameňov obohacovania a ľahkého zisku spočívajúcich na ilegálnej a špekulatívnej činnosti, je jedna z hlavných bŕzd rozvoja a hospodárskeho poriadku.
http://www.kbs.sk/?cid=1117280649

*   *   *