Choď na obsah Choď na menu
 


Panna Maria / Spoluvykupitelka

5. 10. 2010

Panna Mária
Spoluvykupiteľka,
Prostredníčka,
Orodovnícka

   Bude vyhlásená piata mariánska dogma?
    Vizionárka Ida Peedermannová z Amsterdamu sa narodila v roku 1905. Bola to obyčajná žena. Nevydala sa a žila so sestrami v malom domčeku v Amsterdame. V rokoch 1945 - 1959 sa jej Panna Mária zjavila 56-krát.

   Pri 27. a 28. zjavení videla ida Pannu Máriu stáť na zemeguli pri kríži s nápisom "Matka všetkých národov". Pritom počula modlitbu: "Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha, daj, aby Duch Svätý prebýval v srdciach všetkých národov, aby boli ochránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, ktorá bola kedysi Máriou, bola našou Orodovnicou! Amen."
   Ida dostala za úlohu dať namaľovať taký obraz.
   Harlemský biskup povolil šírenie modlitby i titulu Matka všetkých národov.
   Dňa 31. mája 1951 dostala Ida toto posolstvo: "Moje nohy sú pevne položené na zemi, pretože Otec a Syn Ma chcú v tejto dobe poslať do sveta v hodnosti Spoluvykupiteľky, Prostredníčky a Orodovníčky. Toto bude predmetom novej a poslednej dogmy. Dogme bude predchádzať obraz. O dogme sa bude viesť mnoho sporov, ale bude vyhlásená."
   V zjavení 31. mája 1954 Panna Mária ukázala vizionárke pápežovo vyhlásenie uvedenej dogmy a povedala: "Keď vyhlásia túto dogmu, poslednú dogmu dejín Márie, Matka všetkých národov prinesie pokoj, ozajstný pokoj všetkým."
   Obrázok Matky všetkých národov, ktorý na zadnej strane má vytlačenú vyššie uvedenú modlitbu i posolstvo Ide Peerdermanovej, má imprimatur Mons. Eduarda Kojnoka, rožňavského biskupa zo 17. februára 1997.
   Otec Frehe, OP, bol prítomný pri viacerých vizionárkiných zjaveniach. Zjaveniam uveril, posolstvá odovzdával miestnemu biskupovi. Tak sa dostali do Ríma k pápežovi Piovi XII.
   Ida zomrela v júni 1996 vo veku 91 rokov. Pohrebné obrady konal biskup Bomers. V kázni povedal: "O čom vôbec nepochybujem, je tiež to, že bola absolútne úprimná a hovorila pravdu o tom, čo prežila." Idine posolstvá sú s cirkevným schválením pre ich tlač zverejňované už mnoho rokov.
   O svojej Matke Pán Ježiš hovorí aj nemeckej mystičke Justíne Klotzovej (1888-1984). Časť z jej duchovnej pozostalosti vydal tlačou jej spovedník P. Hubert Hintermaier pod názvom "Boh hovorí k duši". Pán Ježiš jej vo videní povedal: "Bola korunovaná Mojím Srdcom - tak veľa musela trpieť! Tak sa stala Spoluvykupiteľkou celého ľudstva."
   Sestra Mária Natália Kovačičová sa narodila v roku 1901 pri Bratislave. Neskôr žila v Maďarsku. V rokoch 1939 až 1943 dostávala posolstvá od Panny Márie. Tiež pod titulom Spoluvykupiteľka.
   Takisto talianskemu kňazovi don Ottaviovi Ježiš povedal: "Jej poslanie Spoluvykupiteľky z nej urobilo i Matku Cirkvi" (20. 2. 1977).
  Mária Valtorta (1897 - 1961). Viac než štvrť storočia prežila pripútaná na lôžko. A práve na ňom napísala celé svoje rozsiahle dielo. Sám Ježiš jej diktoval komentáre. Ťažko chorá Mária písala na doske opretej o kolená. Celých 5000 tlačených strán Poémy je napísaných v rovnako veľkom štýle veľkej literatúry. Nezostavuje si predbežný náčrt, ale píše hneď načisto, bez opráv a neskorších úprav. K napísanému textu sa už nevracia. Dokonca dielo nepíše ani v chronologickom poradí. Niečo také by nedokázal žiaden veľký spisovateľ. Opisuje obrovské množstvo dobových reálií, ktoré Valtorta vôbec nemohla poznať.
   V časti IX., s. 254, Pán Ježiš vo svojom komentári k Judášovmu hroznému koncu upozorňuje na výsostné poslanie svojej Matky: "Ó, materstvo mučeníčky Márie! Rovnako vznešené ako tvoje panenské a božské materstvo! To druhé je darom od Boha, ale to prvé si svätá Matka, Spoluvykupiteľka, darovala ty sama."
   V bretónskom Kerezinone povedal 28. apríla 1959 Ježiš Jane Ludvige Ramonetovej: "Prečo je teda moja Matka predmetom toľkých sporov? Má tu také veľké poslanie! Je putom medzi Bohom a vami. Chápte ju teda ako... Spoluvykupiteľku."

Don Gobbi a Mariánske kňazské hnutie

Dňa 1. apríla 1974 Panna Mária povedala Don Gobbimu: "Ježiš chcel obetovať Otcovi všetko svoje utrpenie mojím prostredníctvom a so Mnou. Tým, že som dobrovoľne obetovala Otcovi svojho Syna, stala som sa pravou Spoluvykupiteľkou."
   "Môj Syn Ježiš ma chcel mať pod krížom, aby môj nepoškvrnený bôľ pripojil ku svojim božským rukám. Chcel spojiť moje ľudské utrpenie so svojím a intímne ma pripojil k tajomstvu svojho vykúpenia. Tak ma povolal stať sa skutočnou Spoluvykupiteľkou.
Ovocím môjho spoluvykupiteľstva je moje duchovné materstvo
" (15. septembra 1990).
"A tak mám účasť na diele vášho vykúpenia" (28. marca 1997). "Pod krížom som sa so svojou nepoškvrnenou a materskou bolesťou stala skutočnou Spoluvykupiteľkou, keď som obetovala svojho Syna Otcovi ako cenu za vaše vykúpenie" (15. augusta 1997). Treba pripomenúť, že Máriine posolstvá don Stefanovi Gobbimu majú mnohonásobné Imprimatur po celom svete.

Podpisová iniciatíva

 
Ján Pavol II. a ThDr.Mark Miravalle,
   prezident hnutia Vox populi

   ThDr. Mark Miravalle, riadny profesor teológie a mariológie na Františkánskej univerzite Steubenville, Ohio, USA - založil hnutie Vox Populi Mariae Mediatrici. Zozbieral 4,8 milióna podpisov a 485 súhlasných vyjadrení biskupov (vrátane 42 kardinálov) na podporu Svätému Otcovi, aby láskavo vyhlásil Pannu Máriu ako Spoluvykupiteľku. Dr. Miravalle viackrát hovoril so Svätým Otcom o vyhlásení dogmy. Napr. 30. júna 1996 priamo navrhol Svätému Otcovi termín vyhlásenia dogmy na rok 1998, ktorý bude (je) rokom Ducha Svätého. Jeho kniha Mária Spoluvykupiteľka, Prostredníčka, Orodovníčka vyšla v roku 1995 aj v slovenčine (vydalo Magnificat o. z.)
   Vtedy na otázku generálny sekretár KBS Mons. Peter Dubovský v liste z 27. marca 1996 odpovedal: "Aktivitám ohľadne podpisov sa medze nekladú. Je to záležitosť kresťanskej uvedomelosti."
   Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, dňa 15. septembra 1994 otec arcibiskup-metropolita Ján Sokol vo svojej homílii vysielanej Slovenským rozhlasom okrem iného povedal: "Ale práve utrpením, ktoré vždy spájala so svojím Synom, sa stala Spoluvykupiteľkou ľudského pokolenia."
   Svojou prednáškou "Blahoslavená Panna Mária Spoluvykupiteľka a aktuálne bolesti a utrpenia mystického tela Kristovho" na Mariologickom kongrese v Lurdoch v roku 1958 dobu o tridsať rokov predbehol náš slávny rodák, terajší apoštolský nuncius v Bielorusku, arcibiskup Dominik Hrušovský. Vo svojej latinskej prednáške okrem iného povedal: "Blahoslavená Panna Mária vďaka slobodnému súhlasu slobodne povedala: ,Hľa, som služobnica Pána, staň sa mi podľa slova tvojho` (Lk 1, 38) - a materinským spoluutrpením ako spoločníčka Syna si zasluhuje, aby sme ju nazývali Spoluvykupiteľkou ľudského rodu. ...Panna Mária Spoluvykupiteľka Cirkvi, pod krížom štedro rozdávala «to, čo Kristus pre nás zaslúžil svojím právom, Panna Mária nám zasluhuje z titulu náležitosti, a tým sa stáva hlavnou vysluhovateľkou milostí» («de congruo, ut aiunt, promeret nobis, quae Christus de condigno promeruit, estque princeps largiendarum gratiarum ministra»), podľa slávnych slov svätého pápeža Pia X. v encyklike Ad diem illum (v roku 1904).
   "...Pod krížom Panna Mária nám dávala to, čo prináležalo Bohu. Spravodlivosť Božia vyžadovala od Vteleného Slova, ktorého spoločníčkou sa stala Panna Spoluvykupiteľka, aby bola nám darom..."
   "...Kráľovná mučeníkov, sladká naša Spoluvykupiteľka, ktorá si spolu so Synom trpela, ty si vzorom našej sily
."
   Aj náš veľký historik prof. Milan Ďurica vo svojej štúdií "Slováci a Sedembolestná", v roku 1984 napísal: "Evanjeliá nám predstavujú Máriu najvýraznejšie práve vo chvíľach jej hrdinskej účasti na Synovom utrpení, ktorou si zaslúžila titul Spoluvykupiteľky sveta."
   "Členovia Konferencie biskupov Slovenska zaujali k týmto iniciatívam (zbieraniu podpisov za vyhlásenie dogmy) odmietavý postoj," čítame v liste Mons. Františka Rábeka, nitrianskeho pomocného biskupa, ktorý poslal 26. februára 1997 kardinálovi Jozefovi Ratzingerovi, prefektovi Kongregácie pre vieroučné otázky (Veľké jubileum, júl 1997 str. 48).
   Mons. prof. Dr. Jozef Vrablec napísal: "Titul Spoluvykupiteľky nemožno pokladať za oprávnený." (Duchovný pastier 7/97)
   Je známe, že v auguste 1996 na žiadosť Svätej stolice na mariologickom kongrese v Čenstochovej ustanovili komisiu, ktorá mala skúmať možnosť a vhodnosť definície Spoluvykupiteľka. Ustanovili komisiu pätnástich teológov. Túto skupinu rozšírili pričlenením niektorých nekatolíckych teológov ako vonkajších členov skupiny. Komisia dospela k záveru, že je nežiaduce opustiť teologickú líniu, ktorú sledoval Druhý vatikánsky koncil.
   Druhý vatikánsky koncil o Matke Vykupiteľa vyhlasuje: "Jej tou istou Najvyššou vôľou, ktorá rozhodla o vtelení Slova, bola daná spolu s Božím materstvom aj úloha "spolupráce na vykúpení" (Lumen gentium, 61). O Panne Márii ako o "spolupracovníčke na vykúpení" písal už svätý Augustín (De Sancta Verginitate, 6; PL 40, 399).
   Pápeži, ktorí predsedali Druhému vatikánskemu koncilu, teda Ján XXIII. a Pavol VI., nepovažovali za vhodné, aby koncil vyhlasoval akékoľvek dogmy. Teológovia, najmä nekatolícki, prejavili obavy z možných ťažkostí v ekumenickej oblasti, ktoré by priniesla definícia nových titulov Panny Márie.
   Druhý vatikánsky koncil teda nepoužil vo svojom magistériu titul Spoluvykupiteľka. Konciloví otcovia však nemali v úmysle predložiť úplné učenie o Panne Márii (Lumen gentium, 54).
   Matka Terézia z Kalkaty: "Vyzývame k modlitbovému zápasu počas celého mesiaca mája na zvláštne úmysly nášho milovaného Svätého Otca pápeža Jána Pavla II. a za slávnostné vyhlásenie materinského prostredníctva našej Matky Márie ako Spoluvykupiteľky..."
   Všetci biskupi, celá Biskupská konferencia Kostariky odoslala priamo Svätému Otcovi želanie vyhlásiť Pannu Máriu ako Spoluvykupiteľku.
   Holandskí biskupi už v roku 1943 pastierskym listom odporúčali uctievať Pannu Máriu ako Spoluvykupiteľku.
   Prešovský biskup Ján Hirka vo svojej kázni 3. decembra 1995 vyzýva: "Musíme sa zmeniť! A všetci vytvoriť atmosféru naozaj pravej úcty k Matke Božej, ktorá má úlohu v našej spáse, spáse celého ľudstva. Veď je Spoluvykupiteľkou, bola Spolutrpiteľkou..."
  Dňa 31. mája 1997 v Amsterdame sa konala modlitbová akcia na podporu vyhlásenia dogmy o Panne Márii Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke. Zúčastnili sa jej aj biskup Eduard Kojnok a biskup Pavol Hnilica. Bolo tam spolu 60 biskupov, dvaja kardináli a stovky kňazov i laikov.
   Laické hnutie "Pro Deo et Fratribus - Rodina Márie Spoluvykupiteľky" vedie biskup Pavol Hnilica. Sú to mladí misionári a misionárky, ktorí žijú v celibáte. Už sedem rokov pôsobia na Slovensku (napr. v Rožňavskej a Nitrianskej diecéze) aj v zahraničí. Toto hnutie - Rodina Márie Spoluvykupiteľky - dostalo v roku 1995 pápežské uznanie.
   Biskup Hnilica vo svojom liste adresovanom v Ríme 1. marca 1995 všetkým mariánskym skupinám na svete o. i. napísal: "Matka Spoluvykupiteľka, Prostredníčka a Orodovníčka je novou Archou..."
   Kardinál Luigi Ciappi, OP, emeritný teológ pápežov Pia XII., Jána XXIII., Pavla VI., Jána Pavla I. a Jána Pavla II. sa v predslove ku knihe "Mária Spoluvykupiteľka, Prostredníčka a Orodovníčka" vyjadril takto: "Zostáva už len jedna záverečná úloha..., aby Svätý Otec... vyhlásil úlohy Blahoslavenej Panny Márie ako Spoluvykupiteľky... tú vieroučnú dogmu Cirkvi, zjavenú Bohom..."
   Kardinál Vicenzo Fagiolo, pápežov poradca pre kanonické právo, vo svojom článku publikovanom 19. júna 1966 v L'Osservatore Romano potvrdil: "Petičné úsilie hnutia Vox Populi Mariae Mediatrici je dôležité." Kardinál sa tiež vyjadril k výsledkom komisie z Čenstochovej: "Je to len názor. Hoci je veľmi odborný, nemá sám v sebe definitívnu hodnotu. Tú majú len nezmeniteľné výroky rímskeho pápeža." (Report č. 8/97)
   "Aj dnes sú petície na podporu Márie Spoluvykupiteľky pomocou k štúdiu tejto otázky. Toto je myšlienka otca kardinála Ratzingera a táto iniciatíva nebola nikým z Ríma ani z iných častí sveta výslovne zakázaná", napísal otec biskup Pavol Hnilica biskupom slovenských diecéz 24. mája 1997.
   Čo k tomu hovoria pápeži, ktorí dostali od Petra moc - Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj na nebi a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi (Mt 16, 18-19)?
   Pápež Pius XI. v rozhlasovom posolstve do Lúrd, 28. apríla 1935 povedal: "Ó, Matka zbožnosti a milosti, ktorá si stála ako Vykupiteľka pri svojom najsladšom Synovi..." Ďalšie používanie titulu "Spoluvykupiteľka" Piom XI. (L'Osservatore Romano, 1. novembra 1933, AAS s. 15), ďalej v príhovore k pútnikom z Vicenzy 30. novembra 1933, (L'Osservatore Romano 1. decembra 1933 a 25. marca 1944).
   Pápež Benedikt XV. sa v apoštolskom liste Inter Sodalicia, 1918 AAS s. 10, 1918 s. 182 o Panne Márii vyjadril takto: "Môžeme oprávnene povedať, že ona vykúpila ľudské pokolenie spolu s Kristom."

Ján Pavol II. a Spoluvykupiteľka

   "Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril aspoň šesťkrát o Márii Spoluvykupiteľke, pri niektorých vyjadreniach som bol prítomný osobne", povedal otec biskup Pavol Hnilica vo svojej homílii 3. augusta. 1997 v Litmanovej).
   Kedy a kde
   Na generálnej audiencii 8. septembra 1982 Svätý Otec povedal: "Panna Mária, aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu, obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojim Božským Synom, aby sa stala Spoluvykupiteľkou ľudstva.
  
"K Madone - Spoluvykupiteľke sa svätý Karol obracia s osobitným dôrazom", spomenul Ján Pavol II. v príhovore pred modlitbou Anjel Pána 4. novembra 1984 v Arone, rodisku sv. Karola Boromejského.
   V príhovore v chráme Matky Božej v Alborade Guayaquil v Ekvádore, 31. januára 1985 Ján Pavol II. povedal: "Máriina úloha Spoluvykupiteľky neprestala oslávením jej Syna."
   Na Kvetnú nedeľu a 1. svetový deň mládeže, 31. marca 1985 pápež povedal: "Nech Mária Spoluvykupiteľka, ku ktorej pozdvihujeme svoju modlitbu, spojí túžbu Vykupiteľa s túžbou našou."
   V sobotu 24. marca 1990 v príhovore k chorým Ján Pavol II. povedal: "Presvätá Mária, Spoluvykupiteľka ľudského rodu popri svojom Synovi nech vám dá stále odvahu a dôveru.
   Pred modlitbou Anjel Pána na Námestí Farnese 6. oktôbra 1991 Svätý Otec hovoril o sv. Brigite. Okrem iného povedal: "Brigita sa pozerala na Pannu Máriu ako na vzor a oporu v rozličných chvíľach svojho života. S rozhodnosťou ohlasovala jej božské privilégium Nepoškvrneného Počatia. Rozjímala o jej neobyčajnom poslaní Matky Vykupiteľa. Vzývala ju ako Nepoškvrnenú, Bolestnú a Spoluvykupiteľku, vyzdvihujúc jej jedinečnú úlohu v dejinách spásy a v živote kresťanského ľudu.
  
Nie je známe, žeby pápež Ján Pavol II. sa niekedy vyjadril, že Panna Mária nie je Spoluvykupiteľka. Keby bol Svätý Otec presvedčený o nesprávnosti celej podpisovej akcie za vyhlásenie dogmy, určite by to povedal pri rozhovoroch s Dr. Miravallem priamo jemu a požiadal by ho o prerušenie celej akcie.
   Kardinál Vicenzo Fagiolo, pápežov poradca: "Pápež si dvierka nezatvoril a myslím si, že viac než ktokoľvek iný túži pridať ďalšiu nádhernú hviezdu ku korune slávy, ktorú Cirkev vložila na Máriinu hlavu, a to v dobe a spôsobom, ako chce Boh, aj keby sa ukázalo, že to nebude on, kto prikročí k vyhláseniu novej mariánskej dogmy" (Report č. 8/97).

* * *

   Na Slovensku sa na podporu vyhlásenia dogmy o Panne Márii Spolykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke zozbieralo vyše dvadsaťpäť tisíc podpisov. http://www.magnificat.sk/htm02/zjav_026amsterdam.htm