Choď na obsah Choď na menu
 


3 otazky na Pannu Máriu

26. 7. 2010

1. / Bola Panna Maria stvorena uz pred vsetkym stvorenim ?
2. / Prezivala Panna Maria porodne bolesti ako kazda ina zena pri porode ?
3. / Bola Matka Jezisa Krista uchranena od akehokolvek hriechu ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drahi bratia a sestry ...
Najprv sa vyjadrim k 1 otazke : "Bola Panna Maria stvorena uz pred vsetkym stvorenim ?!"
... a to jednoznacne, aby som to prilis nenatahoval a potom aj vysvetlim, ak by niekto tomu nerozumel. Najprv uvediem odpoved z Bozieho zjavenia rehoľnej sestre ct.Márie z Agredy – Španielsko, ktorej to zjavila Panna Maria na Bozi prikaz a viaceri papezi schvalili / napr. pp.Innocent XI./ a v inych prispevkoch sa budem snazit to potvrdit aj inymi dokumentami KC.
–––––––
/ Usporiadanie podľa okamihov, ktoré určil sám Boh-Stvoriteľ : "Poznala som, že toto usporiadanie pozostáva z nasledujúcich udalostí:

1. Že Boh poznáva svoje nekonečné vlastnosti a dokonalosti spolu so sklonom, ba nevýslovnou náchylnosťou zdeľovať sa navonok.... 2. ... 3. ....
4. ... k tomuto štvrtému okamihu - podľa prirodzenému poriadku -prináleží tiež ustanovenie a predurčenie týkajúce sa Matky vteleného Slova Božieho : lebo k tomu - ako som porozumela - bol určený predovšetkým čistý tvor. Tak pred všetkými tvormi bola Ona POČATÁ V BOŽSKEJ MYSLI, takým spôsobom a takým stavom, aký by prináležal a bol dôstojným vznešenosti a darmi človečenstvu najsvätejšieho Syna.
5. V tomto piatom okamihu bolo ustanovené stvoriť anjelskú prirodzenosť.
* * *
"Potom Najvyšší Napravovateľ múdrych hovoril ku mne a pripomenul mi 8. kapitolu knihy: "Prísloví" (Biblia) a dal mi pochopenie pre jej tajomstvá. Najprv mi pripomenul doslovne slová z tejto kapitoly od verša 22. do 31.

Verš 22. / "Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril odpradávna čokoľvek."
Verš 23. / "Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet."
Verš 25. / "Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila,...", lebo Boh ešte neurčil stvorenie vysokých hôr patriarchov, prorokov, apoštolov a mučeníkov alebo iných svätcov, vynikajúcich svätosťou, neprejavoval dosiaľ plnú ťarchu a silu mocným a ľúbezným spôsobom, ktorým Boh sprevádzal svoje rozhodnutia a veľké diela. A nielen pred horami - čo znamená veľkých svätcov - ale i pred pahorkami som sa zrodila, t.j. PRED RÁDMI SVäTÝCH ANJELOV.
Prv, než boli títo, v božskej mysli UŽ BOLO POČATÉ NAJSVäTEJŠIE ČLOVEČENSTVO osobne spojené s božským Slovom a s Matkou, ktorá Ho nosila. SYN A MATKA BOLI POČATÍ SKôR, NEŽ RÁDY ZBOROV ANJELSKÝCH,...
Nech každý rozumie a vie, že je to BOHOČLOVEK, ktorý je nad všetkými anjelmi a ľuďmi, a že všetci sú nižší, než On a sú jeho služobníkmi, lebo je prvým v božskej mysli i v božskej vôli a s Ním je spoločná a nerozlučne SPOJENÁ JEDNA ŽENA A PANNA, VZNEŠENÁ KRÁĽOVNÁ VŠETKÉHO TVORSTVA."
-----------------------------------------

Katechizmus Katolickej Cirkvi
KKC 290 "Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“(Gn 1,1). V týchto prvých slovách Písma sa tvrdia tri veci: Večný Boh dal pôvod všetkému, čo jestvuje mimo neho. On jediný je Stvoriteľ (sloveso „stvoriť“ – po hebrejsky bara – má vždy za podmet Boha). Všetko, čo jestvuje(326) (vyjadrené formulou „nebo a zem“), závisí od toho, ktorý mu dáva bytie.


326 Výraz „nebo i zem“(290) vo Svätom písme znamená: všetko, čo jestvuje, celé stvorenie. Poukazuje aj na spojitosť, ktorá vnútri stvorenia zároveň spája i odlišuje nebo a zem: „zem“ je svet ľudí. (1023, 2794) Slovo „nebo“ alebo „nebesia“ môže označovať oblohu, ale aj vlastné „miesto“ Boha, nášho „Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16), a v dôsledku toho aj „nebo“, ktoré je eschatologickou slávou. Napokon slovo „nebo“ označuje „miesto“ duchovných stvorení – anjelov –, ktorí obklopujú Boha.

327 Vyznanie viery Štvrtého lateránskeho koncilu tvrdí, že Boh „na počiatku času stvoril z ničoho zároveň obidve stvorenia, duchovné i telesné,(296) totiž anjelské a pozemské: a napokon ľudské, akoby spoločné [obom], utvorené z ducha a tela“.

329 Svätý Augustín o nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, je duch; podľa toho, čo koná, je anjel.“ Anjeli sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a poslovia. Keďže ustavične hľadia na tvár… Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18,10), počúvajú na jeho slová a plnia jeho príkazy.

--------------------------

 

2. / Prezivala Panna Maria porodne bolesti ako kazda ina zena pri porode ?

381 / “TEHOTNOSŤ NEBOLA najsvätejšej Márii NA ŤARCHU ALEBO BOLESTIVÁ, ale keď ho (sv.Jozefa) obsluhovala pri stole alebo pri konaní domácich prác, stále viac a zrejmejšie prezradzovala svoj stav.”

474 / “Najsvätejšia Mária ostala v tomto vytržení mysle a blaženom nazeraní VYŠE HODINY, až do Božského pôrodu. V okamihu keď vyšla z vytrženia a nadobudla zmysly, cítila i vedela, že telo Božieho dieťaťa sa v Jej živote začalo pohybovať, ako sa uvoľňuje z miesta, ktoré podľa prirodzenosti zaberalo po 9 MESIACOV a ako sa teraz chystá vyjsť zo svojej posvätnej snubnej komôrky. Tieto pohyby nielen že nespôsobili ŽIADNE BOLESTI A OBTIAŽE, ako sa stáva iným dcéram Adama a Evy pri ich pôrodoch, ale vyplňovali ich nevýslovnou radosťou a slasťou, spôsobujúc v Jej duši i panenskom tele také vznešené a božské účinky, že prevyšovali všetky ľudské pomyslenia. Jej telo tak oduševnilo nebeskou krásou, že sa už ani nepodobalo na pozemského tvora. Tvár jej žiarila svetlom ako bledočervené slnko a lesklo sa neopísateľnou vrúcnosťou a velebnosťou, celá roznietená vrúcnou láskou. Kľačala v jasliach, pozerala na nebesia, ruky mala založené na prsiach, dušu ponorenú v Božstve, celá úplne podobná Bohu. V TAKEJ POLOHE pri ukončení nebeského vytrženia NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.” (Panna Mária – ct.sr.Márie z Agredy / Tajomné mesto Božie) http://www.rmvn.estranky.sk/clanky/narodenie-jezisa-v-neposkvrnenej-panne-marii

 --------------------------------------------------------------------------

 3. / Bola Matka Jeziša Krista uchránená od akéhokoľvek hriechu ?