Choď na obsah Choď na menu
 


Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine 

Pokoj a priateľstvo nech je medzi nami, navzájom

 V tejto rubrike môžete napísať otázky, na ktoré Vám autor stránky odpovedá podľa možnosti.

- Vy sa pýtate a autor "rmvn" odpovedá.

 

Ďakujem, že sa zaujímate o Božie plány.

Nech Vás Boh žehná + 

-----------------------------------------------

Otázka: Prečo Boh dopustil hriech-utrpenie-zabíjanie ?

Odpoveď: (časté vysvetlenia budú zo Svätého Písma: Biblia, Tajomné Mesto Božie a iné cirkevné dokumenty, či skúsensoti zo života svätých ako aj iných...) 

"Všetko má svoj čas!" (Kaz 3,1). Takto hovorí Božie Slovo vo Svätom Písme (Biblia), ale tiež aj to, že u Boha je 1 deň ako 1000 ..., takže nie je čas ako Čas. U Boha čas nie je vždy taký, aký si ho predstavujeme a taktiež iný je čas od stvorenia hmotného sveta a iný bol ešte pred začatím stvorenia všetkého...

Keď to prijímame za skutočnosť, potom sa budeme pozerať na Boží plán so stvorením podľa času, ktorý bol a je rôzny. Začnime teda od začiatku, ešte pred stvorením všetkého :

Boh-Stvoriteľ bol, je,bude a musí byť jediný (kvôli logickému prvenstvu,ináč by pred Ním bola možnosť stále niekoho vyššieho), ale v troch Osobách (pre dokonalosť, bez ktorej by nebol Bohom). 

1. Osoba Otca, ktorý predstavuje prvenstvo všetkého ...

2. Osoba Syna, skrze ktorého zjavuje o sebe všetko ....

3. Osoba Ducha Svätého, prostredníctvom ktorého všetko tvorí a posväcuje

Trojjediný Boh (Svätá Trojica) ešte pred stvorením všetkého sama o sebe bola Láskou, ktorá je prvotná vlastnosť Boha. A keďže láska sa v konečnom dôsledku prejavuje aj v skutkoch, tak aj Boh vo svojom úžasnom Pláne musel (a chcel) svoju Osobu zhmotniť do Tela, ktoré by bolo skutočným dôkazom Božej lásky (pretože skutky svedčia o viere a bez skutkov je viera mŕtva).

Ale tu sa nám dostáva otázky, ako mohol Boh sa zhmotniť do Tela, keď nebolo nič hmotne stvorené ? Taktiež sa približujeme k odpovedi na hriech !

BOH PLÁNOVAL VO SVOJEJ MYSLE AKO SA TO VŠETKO STANE

Najprv chcel vytvoriť duchovný svet ako aj On je sám Duch. Ďalej vytvoriť pre nich duchovný priestor, kde by mohli pôsobiť ako aj On sám pôsobí.

Potom aj hmotný svet, kde by tieto duchovné stvorenia sa mohli prejaviť hmotne (telesne) a aj On sám v Tele, ktoré mal splodiť.

Teraz nebudem zachádzať do detailov ako to chcel všetko stvoriť, ale skôr prejdem k tomu, čo bolo záverečné pre vykonanie tohto Božieho plánu: MUSIA BYŤ NA BOŽÍ OBRAZ !!!

Čiže musia mať ako Boh Srdce - srdce : rozum a vôľu.

Musia sa pre Jeho Božie dielo vedome a dobrovoľne rozhodnúť. V opačnom prípade by to odporovalo Jeho láske. Pretože Láska Božia je v tom, že poznáva, rozlišuje a podľa toho aj koná.

BOH DOPUSTIL UTRPENIE (HRIECH), ALE NIE VŠADE.

Keď Boh stvoril duchovné bytosti dal im na výber:

1. mohli prebývať na mieste, kde hriech nemá môžnosť pôsobenia

2. mohli prebývať na mieste, kde hriech má možnosť pôsosbenia.  

Keď nastal čas rozhodnutia, niektoré bytosti sa rozhodli pre 1. miesto a iné pre 2.miesto.

Niektoré duchovné bytosti, ktoré poznáme ako dobrých anjelov sú na 1. mieste a iné bytosti, ktorých poznáme ako zlých anjelov sú na 2.mieste.

Avšak 2 miesto, to nie je len večné zatratenie (peklo), ale aj hmotný svet, kde je možnosť hrešiť-zabíjať.

  ------

A prečo Boh vytvoril miesto,kde je možnosť hrešiť ?   

Alebo presnejšie, prečo Boh dopustil, aby bolo aj také miesto, kde je možnosť hrešiť ? 

Pretože tak ako Boh a jeho anjeli i svätí májú svoj priestor (bez hriechu), tak musí mať aj jeho stvorenie, aj keby to bolo miesto, kde bude možnosť hriechu. Veď Boh nás stvoril na svoj obraz !

Boh všetko, čo stvoril bolo dobré (bez hriechu), ale jeho stvorenie toto miesto pretvorilo na miesto, kde je možnosť hrešiť !

--------------

Ako vznikol HRIECH ?

Prvotný hriech vznikol pri rozhodovaní stvorenia, keď sa ich Boh pýtal na priebeh celého života.

- Ako už bolo spomenuté, že skôr ako Boh stvoril hmotný svet, tak najskôr stvoril duchovný a všetko stvoril dobré. Čiže nebeské kráľovstvo, kde boli aj všetky duchovné bytosti - bolo dobré (bez hriechu).

Keď chcel, aby všetko duchovné bolo aj zhmotnené (telesné) -  a už boli stvorené duchovné bytosti -  tak nemohol stvoriť hmotný svet, bez ich spolupráce. Veď boli stvorení na Boží obraz, čiže aj oni sa museli podieľať na všetkom a to vedome a dobrovoľne.

Ale akonáhle sa ich pýtal na ich účasť pri stvorení všetkého ostatného, tak niektorí sa rozhodli spolupracovať s Bohom (podľa Jeho vôle) a iní naopak, (podľa svojej vôle) - vtedy sa počal prvotný hriech ! - neposlušnosť, nedôvera, pýcha ...

A keďže nemožno zlúčiť miesto hriechu s miestom bez hriechu, tak Boh tých, ktorí sa rozhodli pre spoluprácu, ponechal vo svojom Kráľovstve (bez hriechu) a tých, ktorí sa rozhodli opačne, tak poslal na miesto, kde bola možnosť hrešiť.

 --------------------------------------------

Prečo Boh stvoril hmotný svet?

(janyjany - 19. 02. 2010 20:58)

Z tvojho hľadiska ak by hmotný svet Boh nevytvoril, boli by sme v blaženosti v duchovnom svete.
Takže načo Boh vytvoril hmotný svet?

 ODPOVEĎ :

Ešte pred stvorením všetkého, Boh Ježiš Kristus, aby prejavil svoju lásku, musel (a chcel) zhmotniť seba a to mohol len v hmotnom svete. Ale aby mohol byť splodení a nie stvorení, tak musel prísť na hmotný svet, ale cez hmotné telo (stvorenie-Panna Mária). To je odpoveď na to, prečo predovšetkým Boh stvoril hmotný svet.

Ale čo sa týka našej blaženosti v duchovnom svete, tak Boh nestvoril duchovný svet ako aj duchovné bytosti len preto, aby žili v blaženosti v tomto duchovnom svete. Ale celý duchovný svet (i bytosti) stvoril na to, aby tak ako Ježiš Kristus sa zhmotnil v hmotnom svete do Tela a bol premenený v oslávené Telo, tak aj aj všetky duchovné bytosti sa mali rozhodnúť pre túto premenu. 

Problém- hriech nastal tým, že aj keď duchovné bytosti poznali celý priebeh života i s následkami, predsa sa rozhodli, že nepríjmu Božiu vôľu a spoluprácu. Keby všetky duchovné bytosti prijali Jeho pozvanie, tak nie len duchovný svet, ale aj hmotný svet by bol bez hriechu, nepoškvrnený a bez násilia.

Nakoniec, by sa Božie dielo dovŕšilo oslávením všetkého stvorenia a tak ako to bude na konci všetkého, tak by bolo aj bez hriechu, čiže hmotný svet (najmä naša planéta zem) bude premenená (slávená), taká akú ju chcel mať Boh už od počiatku.

Našou úlohou je vytrvať do tohto času a to s láskou, ktorú budeme šíriť za každú cenu. 

 --------------------------------------------------------------- 

Hmota ako nutný prejav lásky?

(janyjany - 20. 02. 2010 18:01)

Ak musel kvôli tomu vytvoriť hmotný svet a prijať hmotné telo?
Podľa ezoterického kresťanstva, ktoré mi najlepšie odpovedá na otázky o človeku, stvorení a Bohu je Kristus najvyššou bytosťou, ktorá mohla vstúpiť do fyzického tela. Sú vyššie bytosti, ktoré by fyzické telo nemohli prijať a Boh Otec ako najvyššia bytosť nám známa už vôbec nie.

Zem bola podľa mňa vytvorená pre človeka, nie pre Boha. Boh hmotu nepotrebuje. Potrebujeme ju my pre svoj duchovný vývoj.

 ----------------

Odpoveď od autora : "rmvn"

Odpovede, ktoré píšem sa snažím zosúladiť z učením Ježiša Krista a tak aj s kresťanskou náukou (presnejšie Katolíckou), pričom to nemôžem zosúladiť s učením ezoteriky.

Podľa Ježiša Krista ako aj učenia Katolíckej Cirkvi, nemôžno slúžiť dvom pánom, čím sa rozumie aj spájanie ezoteriky s kresťanstvom.

Pojem ezoterické kresťanstvo je učenie New Age, ktorou úlohou je zlúčiť učenie Hinduizmu, Budhizmu a Kresťansta ako aj iných náboženstiev. Keďže všetky náboženstvá sa líšia svojim učením a to v závažných tvrdení nemôžno zlúčiť ich učenia, ako nemožno zlúčiť piesok s kovom.

pozri viac:  http://www.sekty.sk/sk/articles/show/570

------------------

Odpoveď od autora . "rmvn"

Boh je v troch osobách, čo sa týka prejavu, ale je jediný, pričom ani jeden nie je v sebe vyšší od druhého a tak neexistuje vyššia osoba od Ježiša Krista, ani od Otca a ani od Ducha Svätého.

 Všetko stvorenie bolo stvorené pre Boha a nie pre stvorenie.

Aj keď Boh bol sám v sebe šťastný, že by nepotreboval útechu od niekoho iného - pretože v dokonalej Trojici mu nič nechýbalo - predsa aby jeho radosť bola úplná musel (a chcel) svoju bytosť osláviť. (tu si treba uvedomiť, že u Boha čas nie je ako náš čas a tak nemožno si vysvetľovať, že Boh do konca sveta bude nedokonalí alebo nespokojný, pretože v jeho čase sa deje všetko v okamihu. To len my vnímame ako dlhý čas, pričom sa nám môže javiť, že Boh nebol nazačiatku spokojný a bude až na konci sveta. Takéto chápanie odporuje Božskej dokonalosti a privádza človeka k pochybnostiam o Božskej neomylnosti)

Boh - Ježiš Kristus (Syn Otca) nie len, že musel zhmotniť svoje Telo, ale potom Ho aj osláviť a to vzkriesením a svojim oslávením, keď vystúpil na nebesia a zasadol po pravici Otca. Čo znamená, že dovŕšil svoje oslávenie (čiastočne), ale oslávením na konci sveta sa celé Jeho dielo dokončí a oslávi spolu s ním a to definitívne.

Z toho vyplýva, že Boh (Otec-Syn-Duch Svätý) je dokonale oslávený vo svojom čase, ale z nášho pohľadu, sa to dovŕši až na konci sveta, keď pre dobrých premení všetko na dobré a pre zlých všetko na zlé. 

------------------------------------ 

 

Existuje zlo?

Profesor na univerzite položil svojim študentom jednoduchú otázku:
- Existuje na svete zlo?
Poslucháreň zašumela súhlasom. Potom sa profesor opýtal:
- Je všetko, čo na svete existuje, stvorené Bohom?
Jeden zo študentov nesmelo odpovedal:
- Áno. Všetko je stvorené Bohom.
Profesor na to sucho skonštatoval:
- Ak Boh stvoril naozaj všetko, znamená to, že Boh stvoril aj zlo. Sami ste potvrdili, že zlo existuje. Zlo je všade a je ho veľa. Ako môže niekto veriť v Boha, ktorý stvoril zlo a ktorý necháva toto zlo pôsobiť na svete. Boh je zlo!
Študenti stíchli a profesor bol nadmieru spokojný sám so sebou.
Zrazu zdvihol ruku iný študent:
- Pán profesor, môžem Vám pre zmenu položiť otázku ja?
- Samozrejme. - uveličene povedal profesor.
Študent sa postavil a spýtal sa:
- Existuje na svete chlad?
- Čo je to za otázku, - začudoval sa profesor, - samozrejme, že áno. Tebe nikdy nebolo chladno?
Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, no ten pokračoval ďalšou otázkou:
- A existuje na svete tma?
- Samozrejme, že existuje. - odpovedal profesor. - Čo tým chceš povedať? - spýtal sa a oči celej posluchárne sa zabodli do odvážneho študenta. Ten sa len usmial a pokojne odpovedal:
- V skutočnosti, pane, chlad neexistuje. V súlade so zákonmi fyziky je chlad iba neprítomnosť tepla. Sám viete, že predmety môžeme popísať, určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku, v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my, ľudia, aby sme popísali to, čo cítime v neprítomnosti tepla.
V posluchárni zavládlo ticho. Odvážny študent pokračoval s úsmevom ďalej:
- Rovnako ako chlad, neexistuje ani tma. V skutočnosti je tma opäť iba neprítomnosť svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nikdy nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma jednoducho nemá svoju jednotku, v ktorej by sme ju mohli zmerať. Tma je iba pojem, ktorý sme si sami vymysleli, aby sme pomenovali neprítomnosť svetla.
Študent stíchol a pozrel na spolužiakov. Všetci ticho sedeli a pozerali naňho. Ten otočil svoj zrak späť na profesora a spýtal sa ho:
- Pane, ste naozaj presvedčený, že existuje zlo?
Na profesorovi bolo vidno neistotu, no aj tak odpovedal:
- Samozrejme že áno. Vidíme to predsa každý jeden deň … brutalita vo vzťahoch medzi ľuďmi, trestné činy, podvody, násilie, nenávisť, zvrátenosť, honba za majetkom doslova cez mŕtvoly, - profesor opäť naberal stratenú istotu, - všetko toto nie je nič iné, ako prejav existujúceho zla!
Študent však pokojne odpovedal:
- Zlo neexistuje, pane. Rovnako ako chlad, alebo tma, zlo je iba neprítomnosť dobra v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy, keď chýba skutočná láska …  keď človek nahradí lásku k druhým ľuďom sebaláskou a egoizmom. Svetlo, teplo a láska sú stvorené Bohom. Toto nám dal dobrý Boh pre naše životy. Nie tmu, chlad a zlo. Boh je láska!

V závere sa ešte písalo, že tým mladým študentom bol vraj Albert Einstein. Neviem. Ale na tom nezáleží. Dôležitejší je odkaz tohto krátkeho príbehu:

Zlo je iba neprítomnosť dobra, lásky a Boha v srdci človeka! A to, čím svoje srdcia naplníme predsa máme vo svojej moci …

 --------------------------------------------

 Ak Boh stvoril človeka ako dobro a lásku, kde sa v ňom vzala tma, chlad a zlo? Môže jabloň urodiť hrušku?

 Odpoveď autora stránky: rmvn /

Jabloň nemôže urodiť hrušku ani naopak, ale jabloň nemusela urodiť zlé jablko a hruška nemusela urodiť zlú hrušku. Asi tak by som vysvetlil pôvodný pozemský raj, kde ovocné stromy urodili dobré ovocie a po prvotnom hriechu Adama a Evy tieto stromy urodili AJ zlé ovocie.

A podobne to bolo aj medzi dobrom a zlom v živote človeka. Ale keďže človek je stvorený z ducha-duše-tela, tak najprv človek bol stvorený ako duch a to nie na zemi, ale v duchovnom svete. A tak jeho prvotný hriech nebol spáchaný na zemi v tele, ale predovšetkým v duchu (v duchovnom svete), tak ako aj anjeli zhrešili nie na zemi v tele, ale v duchovnom svete a to v duchu. 

Prvotný hriech u človeka (v duchu) sa "vzal", keď (ako som už hore spomínal) spoznali Božiu vôľu (plány) o stvorení celého sveta a niektorí sa rozhodli, že nebudú poslúchať (že to urobia po svojom). Vtedy sa tma, chlad a zlo v človeku prvykrát vzala a zrodila. Predtým nebola a až odvtedy vznikla.

A čo sa týka na zemi, tak to bolo u prvých ľudí a tí boli Adam a Eva. A ako to už poznáme z Biblii, tak sa to stalo, keď Boh im dal poznať svoju vôľu (plány) o stromu zakazaného ovocia a oni sa napriek Božej vôle, rozhodli neposlúchnuť, čiže zhrešiť. Tam sa na zemi prvykrát vzala tma a zlo u človeka.

Ale keďže otázka bola, kde sa v nich vzala tma-zlo, tak si treba uvedomiť,že ona už prišla v podobe hada-satana, ktorý už bol naplnený zlom a tmou...od prvotného hriechu v duchovnom svete.

A tak zlo-tma bola už v duchovnom svete a na zemi sa vzala v podobe hada, ale u človeka sa prejavila ich neposlušnosťou voči Bohu.

 Z toho môžeme vyvodiť aj to, že raj na zemi nebol až taký perfektný aký nás čaká nakonci sveta. Potom sa celý vesmír i zem obnoví a satan-ten starý had i zo všetkou tmou a zlom (hriech) už nikdy nebude pôsobiť na dobrých-tých, ktorí budú prebývať v novom raji-v nomom Jeruzaleme a v nomom svete. Toto nám Boh predurčil, aby sme vytrvali až dokonca.

 ----------------------------------------------------------- 

Čiže aj v duchovnom svete je zlo ?

(janyjany - 22. 02. 2010 17:25)

Boh nevedel, že časť bytostí nebude chcieť zostúpiť do hmotného sveta? Ak to vedel, musel trvať na tom, aby len kvôli jeho osláveniu bol vytvorený a my sme do neho zostúpili? 

-------------

Opdoveď autora stránky: "rmvn"

Boh je Vševediaci, takže vedel a vie všetko vždy a všade.

A to, že niektoré bytosti nechceli zostúpiť na hmotný svet, tak to je pravda. Napr: anjeli, ktorí sú v pekle. Oni nie len že nechceli prísť na hmotnú zem, aby spolu s Ježišom ju pretvorili na oslávenú a tak prebývali v Božom Kráľovstve, ale nechceli prebývať ani v nebeskom Kráľovstve.

Pretože tak sa rozhodli a Boh ich nemôže nútiť k svojej vôle ! Ale tiež nedopustí, aby úplne zničili Božie dielo a tak ich ponechal v pekle, kde nemajú až taký dosah na celé stvorenie. Keby mali, tak by všetko zničili ! Čiastočne majú dosah aj na zemi, ale len do určitej miery.Musel ich ponechať, lebo všetko, čo stvoril bolo dobré a Boh nemôže zničiť to, čo stvoril. Aj títo anjeli boli stvorení ako dobrí až potom sa sami stali hriešni a tak zavrhol do pekla, pričom ich musel ponechať na živo.

A čo sa týka  Ježišovho zostúpenia na zem, tak v podstate trval na tom, aby jeho duchovné bytosti zostúpili na zem, ale nie na silu. Pozvaním a s láskou a tí, ktorí boli, sú a budú na zemi, majú účasť na pozemskej radosti s Bohom (v Eucharistii), ale keby to malo byť len na spôsob ako to vidíme teraz, tak to by bolo naozaj úzske a nedokonalé videnie Božieho Kráľovstva.

Na to, aby sme mohli spoznať konečný cieľ a rodosť z Boha i jeho kráľovstva, musíme hľadieť za horizonty toho, čo poznáme. Čiže až za to, čo vieme a tým je premenenie celého vesmíru i zeme. Po tejto udalosti sa všetko zmení na dokonalé, len duše v pekle budú na tom ešte horšie ako doteraz. Ale my to ani nespozorujeme.     

 Aj v duchovnom svete je zlo, ibaže nie v každej oblasti.

1. Oblasť pekla, ktoré je hmotné v jadre zeme, ale duchovné pre prítomnosť nesmrteľných duší ako ich poznáme z Biblie, čiže padlí anjeli, ale aj duše, ktoré bez dostatočnej ľútosti zomreli v smrteľných hriechoch a tak sa sami rozhodli pre peklo.

V tejto oblasti je zlo v najväčšej miere avšak existuje aj iná oblasť, kde zlo pôsobí:

2. Oblasť Očistec: miesto, kde má dosah satan a jeho anjeli, aby očisťujúcu dušu očistili a to trestami za spáchané hriechy na zemi. A to do tej mieey, do akej im Boh dovolí resp. si zaslúžia. Naše modlitby môžu ovplyvniť dobu ich trvania na tomto mieste, takže tieto duše môžu byť slobodené skôr, a tak vstúpiť do Neba, kde zlo a hriech ako aj padlí anjeli nemajú dosah.

3. Oblasť je na zemi, ale v duchovnej shére, kde bojujú o našu dušu dobrí anjeli so zlými. Naša slobodná vôľa rozhoduje kto z nich zvíťazí o našu dušu.

Ale pred tými to všetkými oblasťami bola ešte prvotná, kde bol spáchaný prvotný hriech duchovných bytostí (nemyslím na prvý hriech Adama a Evy na zemi), keď sa prvykrát rozhodli pre hriech, neposlušnosťou a odlúčením od Boha, tak sa oddelil Dobrý duchovný svet na duchovný svet - nebeský, kde prebývali dobrí anjeli a zlý- duchovný svet, kde prebývali oddelení zlí anjeli.-resp.všetky duchovné bytosti, ktoré sa rozhodli Boha nenasledovať. Neskôr táto oblasť (svet) sa aj zhmotil a tak je tomu aj dodnes, keď v pekle je hmotný svet, ale aj duchovný.   

 -------------------

Ako to, že Boh stvoril všetko dobré, ale nie dokonalé ?               

Odpoveď: autora str. "rmvn"

Všetko, čo Boh stvoril bolo dobré, ale nie dokonalé !

Všetko, čo Boh stvoril mohlo byť v momente dokonalé, keby stvorenie sa preto rozhodlo, tak ako sa Boh vo svojej Svätej Trojici rozhodol v momente.

Aj keď Boh je jediný Boh - Stvoriteľ, predsa je v 3 Osobách (Otec-Syn-Duch Svätý) a tak aj Boh, keďže má rozum a vôľu (poznanie a slobodné rozhodovanie) vo vzťahu Svätej Trojici sa rozhodol vedome a dobrovoľne, že bude dokonalý a dobrý, pričom odmietol akékoľvek zlo a hriech. Keďže sa to udialo mimo nášho chápania  času, tak si to môžme predstaviť, že to bolo v momente, takže v momente bol dokonalý a preto nikdy neurobil nič zlé-hriešne.

A čo sa týka stvorenia, tak Panna Mária (Matka Ježiša Krista), je dokonalým vzorom a príkladom ako sa malo všetko stvorenie rozhodnúť, aby všetko bolo dokonalé a tak nikdy zlo-hriech nepôsobilo vo svete.

Keď Boh stvoril všetky duchovné bytosti, tak Pannu Máriu stvoril ako dobré stvorenie s rozumom a vôľou, ale aby sa mohla stať dokonalým stvorením, musela sa vedome a dobrovoľne pre to rozhodnúť. A keďže Panna Mária neváhala a hneď sa tak rozhodla, Boh ju uskutočnil dokonalým stvorením, pričom pochopiteľne nedopustil, aby spáchala, čo len jediný všedný hriech-zlo. Aj podľa tejto zásluhy ju právom nazývame Kráľovná anjelov.

Podobne sa rozhodli aj iné duchovné bytosti, ktoré poznáme ako dobrých anjelov, len s tým rozdielom, že oni svoje rozhodnutie učinili v menšej miere ochoty, takže sú v nebeskom kráľovstve ako dokonalé stvorenie, ale v nižšom stupni slávy.

Ostatné bytosti, ktoré prídu do nebeského kráľovstva a stanú sa dokonalými stvoreniami sa pochopiteľne na začiatku stvorenia rozhodovali ešte z menšou mierou ochoty. 

Takže opäť sa dostávame k tomu záveru, že všetko Boh stvoril dobré, ale nie dokonalé, a že všetko mohlo byť dokonalé v momente, keby sa v momente rozhodli pre dokonalosť, a neodkladali to na neskôr, dokonca niektorí sa pre dokonalosť vôbec nerozhodli- peklo. 

Boh nemohol stvoriť všetko dokonalé vo večnosti

(kde neexistuje plynulý čas) , ale iba v stvorenom priestore

(kde jestvuje plynulý čas) a tak aj stvorenie muselo mať určitý čas na rozhodnutie sa pre večnosť !!!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Načo Boh chcel, aby sme sem zostúpili ?

(janyjany - 25. 02. 2010 20:15)

 odpoveď od autora stránky "rmvn"

Predovšetkým Boh (Otec-Syn-Duch Svätý) chcel, aby svoju dokonalosť vyjadril, pretože Boh je láska a láska sa vyjadruje skutkami, čiže navonok. Keď toto prijímame, potom je pochopiteľné, že Boh musel (a chcel) sa prejaviť navonok vo svojom dokonalej bytosti, ale komu by tak urobil, keď nemal komu ?! A tak stvoril nás (na svoj obraz a podobu) !!!

A prečo chcel, aby sme zostúpili na zem ? 

Pretože zem je to najlepšie miesto, na ktoré sme mohli zostúpiť !

To, že momentálne sa nám javí ako horšie alebo miesto, že by sme nechceli zostúpiť na zem, ani v tom prípade - keby sme boli presvedčení, že je naozaj zem najlepším miestom pre naše zostúpenie - tak to je naše slobodné rozhodnutie, čo pochopiteľne nemôžme dávať za vinu Bohu, alebo niekomu inému.

Aj keď sa nám Zem vidí horším ako Nebo, predsa táto zem je najlepším prostredím, prostredníctvom ktorého môžeme sa dostať do Neba, čiže najlepšia cesta.

Jeden z dôvodov je aj ten, že Ježiš Kristus (dokonalý Stvoriteľ-Boh a človek) i Panna Mária (dokonalé stvorenie) zostúpili na túto zem (žili na nej) a potom zaujali v Nebi to najlepšie miesto a niet nikoho iného, ktorí by boli lepšími alebo mali lepší stupeň slávy v Nebeskom Kráľovstve.

Pripomínam, že Zem, ktorú poznáme, šete nepoznáme ako takú, ktorá bude po jej zdokonalení a aká mohla byť, keby sa všetko stvorenie nerozhodlo ešte na začiatku pre hriech !  

-----------------------

  Otázka:  (janyjany - 25. 02. 2010 20:18)

Duše v pekle na to budú zle a my to ani nespozorujeme?

 Odpoveď autora stranky "rmvn"

Táto otázka nadväzuje na to, že keď na konci sveta - až príde Boh premeniť našu zem na dokonalú a s tým aj všetko stvorenie, ktoré sa rozhodlo pre Božie Kráľovstvo -  tak tí, ktorí sa rozhodli pre večné zatratenie (peklo) budú večne trpieť, pričom duše v Božom Kráľovstve, toto utrpenie nebudú pozorovať !

Čo to znamená ?

Duše,ktoré odmietli dokonalosť až na večnosť, tak pri konečnom súde Boh oddelí na večné zatratenie, pretože sa tak sami rozhodli. Duše, ktoré sa rozhodli pre dokonalosť až na večnosť, tak v tomto stave už nebudú prežívať žiadnu úzkosť, smútok a ani utrpenie. Takže nebudú vnímať ani duše v pekle. 

Dobré to vidieť na Zemeguli, ktorá v súčasnosti (v nedokonalom stave) je niekedy mimoriadne výbušná, keď chŕli oheň z jadra zeme (pri výbuchu sopiek), ale po obnovení zeme (keď bude zdokonalená), tak už bude v stave pokoja a nikdy už nebude výbušná a nebude ohrozovať zem ani nikoho na nej.     

--------------------------------------------------

 Otázka od: (janyjany - 25. 02. 2010 20:22)

Čiže veríš v trestajúceho Boha, ktorý v očistci necháva satana nás trestať ?

Odpoveď autora stranky "rmvn"

Istým spôsobom je Spravodlivý Sudca, ktorých dobrých odmeňuje a zlých tresce.

Ale,aby sa to správne pochopilo, treba vedieť, že Boh skôr dopúšťa tresty za hriechy, ale On sám netrestá ! Tresty vykonávajú zlí anjeli, pretože Boh nemôže konať zlo (trestať) :

Keď duše páchajú hriechy, tak Boh dopustí,aby danú dušu potrestali padlí anjeli za daný hriech. Ale len do tej miery, do akej to daná duša chce (ľutuje hriechy). Čiže aj sama o tom rozhoduje a tak nakoniec sama sa rozhoduje: nakoľko Boh dovolí, aby bola duša potrestaná. Vôbec by nemusela, keby dostatočne ľutovala svoje hriechy a s vierou prosila o odpustenie aj celých trestov (tzv.Odpustky)

Padlí anjeli sú ako zúriví psi, ktorí sú uviazaní na reťazy, ktorú drží Boh a púšťa ju do takej miery, do akej to chce daný hriešnik.

A čo sa týka Očistca ?

Dušam ktorá sa rozhodla pre Božie Kráľovstvo, ale neľutovala všedné hriechy dostatočne, tak ešte v Očistci potrebuje očistenie, a až potom sa dostane do Neba.

Očistenie spočíva v tom, že duša je odlúčená od Boha, ale kedže je bližšie pri Bohu ako duša na zemi, jej túžba je tak silná, že oveľa viac trpí túžbou po Bohu ako duša na zemi.

Ale aby sme lepšie pochopili, tak toto utrpenie nie je spôsobené dobrými anjelmi a ani Stvoriteľom, ale padlými anjelmi, ktorí majú istým spôsobom prístup do Očistca.

Očistec má rôzne stupne a tak aj utrpenie je rôzne, pričom aj padlí anjeli podľa toho pôsobia. Utrpenie je veľmi podobné utrpeniu aké je v pekle, ibaže z nádejou, že majú istotu v Božie kráľovstvo. Každopádne utrpenie je spôsobené padlými anjelmi anie dobrými.

-------------------------

  Čiže veríš v trestajúceho boha, ktorý v očistci necháva satana nás trestať ?

Odpoveď autora stránky "rmvn"

- Opäť musím pripomenúť ako v predošlej odpovede, že Boh sám netrestá, ale vykonanie trestu ponecháva na padlých anjelov, ktorý majú prístup do Očistca, aby svojim konaním očisťovali dušu utrpením !

"Ďábla jsem stvořil k dobru, ale pro svou zlou vůli padl a stal se jaksi mým služebníkem, aby uvaloval odplatu na zkažené." (Boh-Ježiš Kristus zjavil sv.Brigite "Švédskej") 

------------------------------

 (janyjany - 25. 02. 2010 20:25)

Takže veríš, že sa stačí len rozhodnúť byť dokonalým a je možné sa ihneď aj dokonalým stať ?

Odpoveď  autora stránky "rmvn"

- Určitým spôsobom je tomu tak, ale aby sme tomu správne pochopili, tak treba vedieť, že predovšetkým sa tak malo stať ešte, keď s nami plánoval stvorenie sveta. Čiže ešte pred stvorením sveta viditeľného, keď stvotil svet duchovný, ktorý bol dobrý, ale ešte sa nikto pre hriech nerozhodol. Už vtedy, keby sa všetci rozhodli pre dokonalosť nikdy by hriech nepôsobil vo svete a všetci by sa stali dokonalými v momente. 

Ale kedže sa tak nestalo, tak dokonalými sa môžeme stať aj hneď, ale v Božom ponímaní času, čiže nie našom - ľudskom. V Božom čase by sme sa stali dokonalými, keby sme náhle zomreli v stave dokonalej ľútosti nad svojimi hriechmi i životom a tak už po smrti - vo večnosti, kde je Boží čas by sme boli dokonalými, ale aj to v len istom stupni slávy. Pretože konečné zdokonalenie sa prejaví až pri obnovení Zeme, kde všetci, ktorí sa rozhodli pre prítomnosť v Božom Kráľovstve, budú dokonale obnovení v celej bytosti.

Pokiaľ sme na zemi v ľudskom čase, tak nemožno simyslieť, že sa staneme dokonalými hneď. Veď to by sme mali ďaleko od dokonalosti, akú má pre nás pripravenú Boh (Ježiš Kristus). 

 ----------------------------------------

(janyjany - 25. 02. 2010 20:29)

Boh nebol dokonalým v duchovnom svete?                                   Kvôli svojej dokonalosti musel zostúpiť do času?

 Odpoveď autora stránky "rmvn"

Najskôr je potrebné vedieť, čo je to duchovný svet a rozdiel medzi duchovným svetom anjelov a ich Stvoriteľa.

Boh Stvoriteľ je od večnosti vo svojom duchovnom svete, ale anjeli boli stvorení do duchovného sveta, ktorý nieje úplne totožný z duchovným  svetom, v ktotrom bol Boh od večnosti.

Keď si odmyslíme padlých anjelov, ktorí sú v duchovnom svete, ale v večnom zatratení (ktoré pochopiteľne nemôže byť duchovným svetom, v ktorom je Boh), tak nám ešte ostávajú dobrý anjeli, ktorí sú v duchovnom svete, ale nie v dokonalom spojení s Bohom.             Stvoriteľ sa nemôže dokonale spojiť so stvorením, pretože už by stvorenie nebolo stvorením, ale Stvoriteľom, čo je hriech mnohobožstva.

Ale ak myslíme na to, že Boh nemal hmotné a oslávené (dokonalé) Telo, tak sa nám môže javiť, že Boh nebol dokonalý. A naozaj bolo by tomu tak, keby sme sa na to pozerali len z nášho hľadiska času. Ale ak sa na topozrieme z hľadiska Božieho času, tak môžeme spozorovať, že Boh svoju dokonalosť v oslávenom Tele Ježiša Krista preukazoval vo večnosti neustále.

Problém pochopiť túto skutočnosť prichádza vtedy, akonáhle nechceme brať do úvahy, že by u Boha bol čas nemenný a tak nedokážeme prijať Božiu dokonalosť v Ježišovi Kristovi. Následkom toho je nie len to,  že Ježiša Krista považujeme ako jedného z mnohých, ale dokonca ako rovesníka s človekom alebo anjelom, ale ešte horšie je ak Ho považujeme za menšieho od niekoho iného...

To, že Boh Ježiš Kristus musel (a chcel) zostúpiť do ľudského času, je kvôli tomu, aby premenil všetko, čo sa týka tohto času a priestoru na dokonalý a nemenný čas i priestor so všetkým stvorením. Keby všetko stvorenie i časový priestor sa nechal podliehať Božej vôle, už dávno by bolo všetko dokonalé a nemenné.  

Je to podobné, ako keď sa niekomu ponúka zadarmo letenka na koniec sveta a On si namýšľa, že autom tam bude skôr. Buď sa bojí, že lietadlo spadne a tak pochopiteľne  autom príde skôr, alebo bude musieť prestupovať a pritom sa stane, že sa ďalšie lietadlo omešká a tak ďalej...rôzne dôvody človeka napadnú, podobne ako stvorenie, keď sa mohlo rozhodnúť hneď pre dokonalosť a oni si to len oddialili, a dokonca niektorí úplne zavrhli. 

Podobne aj Božie odpustenie vo sv.spovedi môžeme dostať hneď a niekto si to oddiaľuje tým, že si povie: ešte teraz nie, lebo musím sa zmieriť najprv s rodičmi, kamarátmi atď... alebo si to chcú ešte užiť, ale neskôr može byť neskoro ako u padlých anjelov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (janyjany - 26. 02. 2010 19:02)

Chcel sa prejaviť človeku? Čiže stvoril človeka kvôli sebe?         Aby ho mal kto obdivovať?

 Odpoveď autora stránky "rmvn"

Istým spôsobom by sa to dalo tak povedať, ale v oveľa krajšom význame, pretože obdivovať krásu stvorenia : prírody, človeka atď... je len obrazom toho, aké je úžasné obdivovať krásu Stvoriteľa (s čistým srdcom a svedomím).

Je to obraz toho, k čomu sme na svete povolaní: obdivovať krásu Stvoriteľa a stvorenia. Avšak oveľa viac krásu Stvoriteľa a to napr. keď sa zjavoval prorokom, potom prišiel v Ježišovi Kristovi a až doteraz je prítomný vo Sviatosti Oltárnej. Pri adorácii môžeme vidieť krásu Stvoriteľa, pretože Boh je celý prítomný v Eucharistii-v Najsvätejšej Sviatosti lásky. 

Preto od nás Boh žiada častú adoráciu v jeho chráme (kostole), a aby sme sa aj my stali jeho chrámom-chrámom Ducha Svätého. 

------------------------------------------------------ 

  (janyjany - 01. 03. 2010 18:52)

Ak Boh necháva ľudí trestať padlými anjelmi, tak Boh s tým nič nemá? Ak má na trestanie iných je to podobné ako kráľ sám netrestá, ale má na to ľudí, ktorým dal moc trestať. Je možné potom tvrdiť, že kráľ s trestami nič nemá?

Odpoveď autora stránky "rmvn"

Aj Ježiš spomenul podobenstvo o kráľovi, ktorý trestá, avšak tiež spomenul, že my nemáme byť ako trestajúci králi (mocnári tohto sveta) a tak už vôbec nie Boh !

Ale aby sme tomu rozumeli, prečo potom Boh trestá padlými anjelmi,  treba rozlišovať trest ľudský a Boží:

1. Ľudský fyzický - násilný -  trest je nesprávny avšak trest v pomyslení na to, že nesplníme vôľu toho - koho máme potrestať, ale splníme vôľu Božiu, - je nie len že správnym vyjadrením trestu, ale aj správnym príkladom ako zabrániť násilným trestom a pritom šíriť lásku a pokoj. 

Napr: Ak človek ublíži fyzicky človeku, tak správnym trestom nebude mu to vrátiť, alebo ho izolovať, aby to znova nespravil (lebo to je niekedy aj vôľa toho človeka a vždy vôľa padlých anjelov), ale splniť Božiu vôľu, ktorá je preukázať tomu hriešnikovi lásku: nastaviť líce, povedať slová odpustenia atď... a hriešnik buď sa zmení k lepšiemu, alebo ešte viac jeho srdce zatvrdne.

Ak sa neobráti k lepšiemu, buď odíde alebo odstráni odpušťajúceho čoveka.                         - Ak odstráni človeka (násilne), potom sám vo svojej slobodnej vôle odmieta Božie milosrdenstvo a tak aj vstup do Božieho kráľovstva. 

- Ale ak odíde bez ľútosti, pričom neodstráni človeka jeho skutok nie je dostatočný, a tak trestom je pre neho to, že nie je prítomný v spoločenstve milujúceho človeka ako aj Boha, ktorý je v ňom.   

2. Boží trest

Aj keď tresty vykonávajú padlí anjeli a to v pekle, v očistci a na zemi, predsa však to nie je samotné rozhodnutie Stvoriteľa, ale skôr človeka (hriešnika), pretože už na počiatku, keď sa všetko plánovalo, tak sa preto rozhodol (ako aj všetci hriešnici).

To, že Boh dopúšťa, aby sa navzájom trestali je len dočasné, pokiaľ trvá čas pozemský, podľa dohody,ktorú sme uzavreli s Bohom. A tak všetko ide podľa plánu,len ľudia si to nechcú priznať !!!

Z celého vyplýva, že Boh sám nechce trestať, netrestá, ale dopúšťa tresty, lebo tak sme sa s Ním dohodli. A keďže Boh plní svoju dohodu, aj my by sme mali sa zaujímať o Božie plány.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (janyjany - 03. 03. 2010 21:17)

Ak sme vedeli čo prinesie neplnenie toho, čo Boh zamýšľal a i sme videli naplňujúci zmysel toho, tak by nebola hlúposť sa rozhodnúť pre nezmyselné tresty?

 Odpoveď autora stránky "rmvn"

PARADOX-tragédia-hlúposť ... a ešte neviem ako by sme mohli nazvať hriešne skutky anjelov a ľudí. Pretože ako ináč by sme to mohli ospravedlniť, keď nie vyznaním svojich hriechov ?

Tak ako si povedal : "...hlúposť sa rozhodnúť pre nezmyselné tresty?"!

Tak ako si hovoríme, že konáme hlúposť, keď vieme dopredu ako zle dopadnu naše zlé skutky, takisto a ešte oveľa väčšom poznaní sme sa s anjelmi rozhodovali a práve to je tragédia stvorenia (nesmrteľných duší).    

--------------------------------------------------------------

Píšeš - To, že Boh dopúšťa, aby sa navzájom trestali je len dočasné, pokiaľ trvá čas pozemský,
Takže v pekle kto bude večne trestať?

Odpoveď autora stránky "rmvn"

V pekle sa navzájom trestajú padlí anjeli a zatratené ľudské duše.

Až sa všetko zdokonalí, nebude hriechu nikde, okrem pekla. Tam sa budú večne trestať sami navzájom, pretože sami sa rozhodli pre večné odlúčenie sa od Boha Stvoriteľa a aj keď vedeli, že tomu tak bude, predsa sa tak rozhodli.   

BOH NIČ NENECHAL NA NÁHODU, OSUD ALEBO NEVEDOMOSŤ.

Všetko nám bolo zjavené a my sami sme sa rozhodli vedome a dobrovoľne !!!

-----------------------------------------

 

Je extrémny šport hriech ?

(Henn - 18. 03. 2010 22:13)

Zdravím, mal by som dve otazky.
1. Je extremny sport podla teba hriech ? Mám v pláne začať sa venovať jednemu extremnemu športu. Je to lietanie, neviem či je potrebne to ďalej špecifikovať. Mám dosť škrupulózne svedomie a tak sa vkuse zamyšľam nad tým, či je to činnosť, ktorá je vporiadku alebo by to mohlo byť považované za hazard so životom. Pýtal som sa aj niekoľkých kňazov. Chcel by som počuj aj tvoj názor. Či by bol takýto šport hazardom so zdravím aj vtedy ak by človek naozaj venoval úsilie tomu aby všetko naštudoval, aby minimalizoval pravdepodobnosť možných chýb, ktoré sú o to nebezpečnejšie keďže to nie je šport na zemi.

 ---

odpoved od autora stranky. "rmvn" /

Najprv je dôležité si ujasniť pojmy : "Extrémny šport" je falošný pojem, pretože pojem : "šport" predstavuje súťaž viacerých ľudí, ktorí majú poukázať na poctivý životný štýl, pričom nezáleží na výhre v bodoch, ale na správaní hráčov.

---

Pojem : "Extrém" predstavuje nesprávne správanie ľudí,čo sa môže vyskytnúť aj v športe, ale požívať pojem : "extrémny šport" ako za súčasť športu je zavádzajúce, pretože to mýli ľudí a to tak, akokeby extremny šport mohol byť aj dobrým. 

Je topodobné ako s pojmom "Boh" a "bohovia". Boh sa používa právom na Stvoriteľa, ale "bohovia" sa nemá používať, pretože to dáva dojem, akoby existovali aj iní dobrí bohovia. Ale "bohovia" sú pritom výmyslom ľudí a padlých anjelov. Aj "extrémny šport" je výmyslom ľudí, za účelom zbohatnutia a ešte horšie je, ked zo zámerom ublíženia na zdraví tela i ducha.

---

LIETANE / Nemôže byť športom v tom zmysle, že tam nie je možné súťažiť bezpečne : Pri lietaní ako napr: rogalom, sa človek dostáva do nebezpečnej výšky a má čo robiť, aby si neublížil. Extrém by bol, keby s niekym súťažil, ako to zvyknú ľudia robiť a to je už vážnym hriechom. Už samotný úmyslel lietať na rogale môže byť prinajmenšom všedným hriechom, ak ide len o zaujímavosť alebo o uznanie, či dokazovanie svojej schopnosti. V každom prípade neodporúčam lietať na rogale za takýmito účelmi.

---

Ale je tu ešte jedna zaujímava skutočnosť: Niektorí ľudia sa rozhodli, že budú pomáhať ľuďom v krytických situáciácha ako napr: ked zhavarujú lietadlom niekde v horách, pri lavíne, a iných nedostupných miestach. Takýto odhodlaní ľudia môžu svojou pomocou prispieť k záchrane ľudských životov.

Ale na to, aby sa mohli dostať k ľudom v núdzi, niekedy musia použiť aj také prostriedky, ako je rogalo, lietadlo, helikoptera, lezenie po skalách (horolezectvo), a iné, čo je sa častokrát zneužíva ako extrémny šport. Dobre o tom svedčia ľudia, ktorí si ublížili pritom, ked šli do toho práve s takým prístupom ako som uviedol (nesprávne dôvody).

----

A nazáver: ak ide o to, či aj to je hriechom, ked sa niekto rozhodne byť zachranárom, ked bude musieť používať nebezpečné prístroje (rogalo, ....), tak pri pohľade na Ježiša a Márii, ktorí sú dokonalými vzormi pre všetkých, aj to je istým spôsobom hriechom (no nemusí byť ťažkým).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

moje otazky

Henn,18. 3. 2010 22:13

Zdravím, mal by som dve otazky.
1. Je extremny sport podla teba hriech ? Mám v pláne začať sa venovať jednemu extremnemu športu. Je to lietanie, neviem či je potrebne to ďalej špecifikovať. Mám dosť škrupulózne svedomie a tak sa vkuse zamyšľam nad tým, či je to činnosť, ktorá je vporiadku alebo by to mohlo byť považované za hazard so životom. Pýtal som sa aj niekoľkých kňazov. Chcel by som počuj aj tvoj názor. Či by bol takýto šport hazardom so zdravím aj vtedy ak by človek naozaj venoval úsilie tomu aby všetko naštudoval, aby minimalizoval pravdepodobnosť možných chýb, ktoré sú o to nebezpečnejšie keďže to nie je šport na zemi.
2. čo ťa priviedlo k tomu urobiť túto stránku, si kňaz ?, aké je tvoje vzdelanie ?

Dočasné tresty?

janyjany,3. 3. 2010 21:18

Píšeš - To, že Boh dopúšťa, aby sa navzájom trestali je len dočasné, pokiaľ trvá čas pozemský,
Takže v pekle kto bude večne trestať?

Rozhodnutie sa pre tresty

janyjany,3. 3. 2010 21:17

Ak sme vedeli čo prinesie neplnenie toho, čo Boh zamýšľal a i sme videli naplňujúci zmysel toho, tak by nebola hlúposť sa rozhodnúť pre nezmyselné tresty? Toto vysvetlenie pokuľháva.

Tresty

janyjany,1. 3. 2010 18:52

Ak Boh necháva ľudí trestať padlými anjelmi, tak Boh s tým nič nemá? Ak má na trestanie iných je to podobné ako kráľ sám netrestá, ale má na to ľudí, ktorým dal moc trestať. Je možné potom tvrdiť, že kráľ s trestami nič nemá?

Boh je narcis?

janyjany,26. 2. 2010 19:02

Chcel sa prejaviť človeku? Čiže stvoril človeka kvôli sebe. Aby ho mal kto obdivovať?

Ešte raz dokonalosť

janyjany,25. 2. 2010 20:29

Boh nebol dokonalým v duchovnom svete? Kvôli svojej dokonalosti musel zostúpiť do času?

Dokonalosť

janyjany,25. 2. 2010 20:25

Takže veríš, že sa stačí len rozhodnúť byť dokonalým a je možné sa ihneď aj dokonalým stať.

Trestajúci Boh

janyjany,25. 2. 2010 20:22

Čiže veríš v trestajúceho boha, ktorý v očistci necháva satana nás trestať. Môj Boh nie je trestajúci.

Duše v pekle

janyjany,25. 2. 2010 20:18

Duše v pekle na to budú zle a my to ani nespozorujeme? To bude časť ľudí v tzv. kráľovstve Božom tak zahľadená do seba, že im bude jedno, že ich blížny trpia?

Príčina zostupu na Zem

janyjany,25. 2. 2010 20:15

Načo Boh chcel, aby sme sem zostúpili? Kvôli svojmu egoistickému sebaoslavovaniu?

Čiže aj v duchovnom svete je zlo.

janyjany,22. 2. 2010 17:25

Boh nevedel, že časť bytostí nebude chcieť zostúpiť do hmotného sveta? Ak to vedel, musel trvať na tom, aby len kvôli jeho osláveniu bol vytvorený a my sme do neho zostúpili? Z tvojho hľadiska význam existencie hmotného sveta je dosť úzky.

Oprava !!!

autor: rmvn,21. 2. 2010 19:48

2 príspevky od : "JanyJany" som presunul do rubriky: napíšte svoje príspevky,pretože to neboli priame otázky, ale názory, ktoré je lepšiedávať do horeuvedenej rubriky.

Ďakujem za porozumenia a tiež za to, že nepíšete urážlivé príspevky, prípadne osobné útoky na vlastnosti autora stránky. Nech Vám v tom naďalej pomáha Božia láska +

Zlo ako neprítomnosť dobra?

janyjany,21. 2. 2010 11:39

Ak Boh stvoril človeka ako dobro a lásku, kde sa v ňom vzala tma, chlad a zlo? Môže jabloň urodiť hrušku?
Rmvn na to zdá sa odpovedať nevieš.

Hmota ako nutný prejav lásky?

janyjany,20. 2. 2010 18:01

Ak musel kvôli tomu vytvoriť hmotný svet a prijať hmotné telo?
Podľa ezoterického kresťanstva, ktoré mi najlepšie odpovedá na otázky o človeku, stvorení a Bohu je Kristus najvyššou bytosťou, ktorá mohla vstúpiť do fyzického tela. Sú vyššie bytosti, ktoré by fyzické telo nemohli prijať a Boh Otec ako najvyššia bytosť nám známa už vôbec nie.

Zem bola podľa mňa vytvorená pre človeka, nie pre Boha. Boh hmotu nepotrebuje. Potrebujeme ju my pre svoj duchovný vývoj.

Inak zaujímavý kresťansky orientovaný náhľad.

Prečo Boh stvoril hmotný svet?

janyjany,19. 2. 2010 20:58

Z tvojho hľadiska ak by hmotný svet Boh nevytvoril, boli by sme v blaženosti v duchovnom svete.
Takže načo Boh vytvoril hmotný svet?

Kto vytrvoril hriešny svet?

janyjany,18. 2. 2010 20:57

Ak Boh dal na výber možnosť bytia i v hriešnom svete, tak mal v sebe niečo hriešne? Prečo vôbec takéto niečo dával bytostiam na výber? A kto vytvoril hriech? Boh?

Pokračovanie

janyjany,17. 2. 2010 17:21

Rmvn kedy bude pokračovanie?