Choď na obsah Choď na menu
 


NARODENIE Ježiša Krista : Ako prišiel Stvoriteľ na zem ?!

8. 2. 2010

Drahé Božie Deti - bratia sestry - v Svätej Rodine, v dnešný deň sa teším s Vami a prajem veľa darov milosti ako aj prijatie Ježiša Krista do svojho srdca, aby mal čistý príbytok a naplnený tajomstvom jehoBožského narodenia.

JEŽIŠ KRISTUS, EŠTE PRED STVORENÍM SVETA ?!

                 "Videla som NAJVYŠŠIEHO a zároveň som pochopila, ako Jeho velebnosť je sama od seba. Bola mi udelená jasná vedomosť a správny pojem, čo to znamená : BOH nekonečný vo svojej podstate a vlastnostiach, večný, nadovšetko vznešený, bytie v TROCH OSOBÁCH, JEDEN PRAVÝ BOH. V troch osobách z dôvodu trojakej činnosti, navzájom sa poznávajúcich, navzájom si rozumejúcich a navzájom sa milujúcich, jeden ako pre zaistenie tohoto dobra večnej jednoty. Je to TROJICA OTCA, SYNA A DUCHA SVäTÉHO.

                 OTEC nebol učinený ani stvorený, ani splodený, nemôže byť rozplodzovaný alebo mať počiatok. Videla som, že SYN vzniká iba z Otca večným plodením sú si rovní vo večnom trvaní, a že je počatý plodnosťou Ducha Otcovho. DUCH SVäTÝ vychádza z Otca i Syna účinkom lásky. V nevyditeľnej Trojici niet ničoho, čo by mohlo byť nazývané  prvou alebo poslednou, väčšou alebo menšou, všetky tri osoby sú rovnako večné a večne rovnaké, je to jednota podstaty v Trojici Osôb. Tie osoby nie sú zmiešané,aby tvorili jedného Boha, ani božská podstata nie je oddelená, aby tvorila tri osoby, ktoré sú celkom rozdielne - Otec, Syn a Duch svätý -  predsa však sú JEDNO A TO ISTÉ BOŽSTVO, sú si úplne rovné v sláve, vznešenosti, moci, večnom trvaní, v nesmiernosti, múdrosti, svätosti a vo všetkých vlastnostiach. Hoci sú to tri osoby, ktoré obsahujú všetky tieto nekonečné dokonalosti, je to predsa iba jeden pravý, svätý, spravodlivý, mocný, večný a nezmerný BOH."

(Zjavenie sr.Márie z Agredy/ "Tajomné mesto Božie" / I.zv., 1.kniha, č.27 / schválené pápežom : Innocent XI.)

JEŽIŠ KRISTUS, KTORÝ SA POČAL Z DUCHA SVäTÉHO A NARODIL Z  PANNY MÁRIE :

 "Sľubom PANENSTVA som si odoprela každý ľudský manželský zväzok a odmietla som každé uspokojenie žiadostivosti, aby som si zaslúžila milosť od Boha."

                                (Zjavenie viz. : Mária Valtorta /"Evanjelium, ako mi bolo odhalené" /č. 29.7)

 "O DVANÁSTEJ HODINE V NOCI som videla, že sa vznáša (Panna Mária) nad zemou. ... Z nebies vyšiel lúč svetla a dopadol na Máriu ako oslnivá žiara. ... V tomto svetelnom lúči zostúpili na zem nebeské zbory. Svätá Panna upadla do extázy a s pohľadom upretým k zemi sa modlila k svojmu Bohu, ktorého Matkou sa stala a ktorý teraz ležal pred ňou ako nevinné nemluvňatko..."            (Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej: Anna Katarína Emmerichová )

"S narodením Ježiša Krista to bolo takto : Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali Spolu bývať, ukázalo sa, že POĆALA Z DUCHA SVäTÉHO. Jozef, jej manžel, bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal : "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej POČALO, JE Z DUCHA SVäTÉHO. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."  (Evanjelium podľa Matúša 1,18-21)

JEŽIŠ SA MUSÍ NARODIŤ V NÁS, ABY SME PREŽÍVALI RADOSŤ Z JEHO NARODENIA A PRÍCHODU NA ZEM

"Moje deti !
     Veľmi vás milujem a veľmi túžim po tom, aby vaše srdcia boli plné očakávania na narodenie môjho Syna, ktorý k vám prichádza ako malé dieťa v mojom náručí. Želám si, aby sa NARODIL VO VAŠICH SRDCIACH, aby ich zapálil svojou láskou. Želám si, aby Emanuel - Boh lásky - prebýval medzi vami. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca."   (15.12.2009 - Panna Mária / Dechtice pri Trnave )

"Drahé deti! V tento čas príprav a radostného očakávania vás chcem ako Matka upozorniť na to, čo je najdôležitejšie, pre vašu dušu. Môže sa v nej narodiť môj Syn? Je láskou očistená od klamstva, pýchy, nenávisti a zloby? Miluje vaša duša predovšetkým Boha ako Otca a brata človeka v Kristovi? Ukazujem vám cestu, ktorá pozdvihne vašu dušu k úplnému zjednoteniu s mojím Synom. Prajem si, aby sa VO VÁS NARODIL MôJ SYN. Aká radosť je to pre mňa ako matku! Ďakujem vám. "  (2.12.2009 / Panna Mária v Medžugorie)

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Matky a Kráľovnej Pokoja a Pomoci, v dnešný sviatok: narodenie Pána, Vám vyprosujem hojné nebeské požehnanie a spájam sa s Vami - vašimi modlitbami a túžbami k Vianociam. Nech sú vaše priania srdečné a bohaté na čnosti, aby sa na nás všetkých prejavili ovocia Ducha Svätého. Amen. +

----------------------------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk  

                                                                               caritas@azet.sk

                                                                               rmvn@centrum.sk

  

Ďalšie web.stránky zo zaujímavými článkami môžete nájsť na týchto stránkach :               www.rmvn.estranky.sk

                                            www.rkc.estranky.sk

 Ďakujem, že ste sa rozhodli pre väčšie poznanie vo vašom živote.