Choď na obsah Choď na menu
 


EUCHARISTIA - sv.prijímanie - Telo a Krv Ježiša Krista, bez ktorého sa ťažko dostať do nebeského Kráľovstva

8. 2. 2010

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Matky všetkých národov. Príjmite Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu (Eucharistiu) do svojho srdca, aby sme mohli všetci prebývať (bez rozdielu) v nebeskom Kráľovstve.

... NIE, ŽE BY SA BEZ PRIJÍMANIA EUCHARISTIE NIKTO NEDOSTAL DO NEBA, ale tak ako je ťažko prejsť ťave cez ucho ihly, tak  je ťažko prísť do Neba človeku, ktorý nechcel za života prijímať Eucharistiu (sväté prijímanie).

EUCHARISTIU PRIJÍMAJÚ VŠETKY CIRKVI, KTORÉ MAJÚ PRAVOPLATNÉ SVäTENIE KŇAZSTVA : medzi nimi sú / Katolícka Cirkev (Rímsko-katolícka, Grécko-katolícka, staro-katolícka, Koptská Cirkev, ...), Pravoslávna cirkev, Anglikánska cirkev, ... OKREM : Evanjelická cirkev, Kalvínska cirkev, Apoštolská cirkev, Bratská cirkev, ...

EUCHARISTIA (SVäTÉ PRIJÍMANIE) JE NEVYHNUTNÉ PRE VSTUP DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA a nemyslí sa tým, len nebeské Kráľovstvo, ale aj Božie Kráľovstvo,v nás (za života na zemi)

"Ježiš im povedal : " Veru, veru, hovorím vám : AK NEBUDETE JESŤ TELO SYNA ČLOVEKA A PIŤ JEHO KRV, NEBUDETE MAŤ VEČNÝ ŽIVOT ."  (Jn 6, 53)

EUCHARISTIA JE TELO (a krv) JEŽIŠA KRISTA - PREMENENÉ NA SVäTEJ OMŠI

 Kráľovná Pomoci - naša nebeská Matka - v Dechticiach pri Trnave, 7.2.1997 / "Drahé deti ! Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste sa KAŽDÝ DEŇ s radosťou ZÚČASTŇOVALI NA SVäTEJ OMŠI, kde KAŽDÝ DEŇ PREŽÍVATE AKO VÁŠ PÁN (Ježiš Kristus) ZA VÁS OBETOVAL SVOJ ŽIVOT,aby ste skrze jeho smrť získali spásu. Deti, zo svätej omše načerpajte silu do každého jedného dňa svôjho života a tiež prijmite pokoj, ktorý Pán Ježiš cez svätú omšu zosiela na vás. ...

Deti, vy si každé posolstvo - ktoré vám dám - iba vypočujete a nežijete ho. Preto vás taktiež pozývam na žitie mojich posolstiev, ktoré vám vravím - prostredníctvom mojich drahých detičiek. Dúfam, že prijmete moje pozvanie."

... ČO SA DEJE POČAS SVäTEJ OMŠE (V BOŽOM KRÁĽOVSTVE)

VÍZIA SV. HILDEGARDY Z BINGENU (Nemecko) spis: "Scivias", 2 diel, vízia 6 /

"Keď však KŇAZ SPIEVAL PIESEŇ o nevinnom Baránkovi : "Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta ..." a chystal sa k prijatiu svätého prijímania, nastalo ohnivé blýskanie. Nebo sa uzavrelo, avšak počula som vnútorný hlas : "JEDZTE A PITE - TELO A KRV MôJHO SYNA, bola vyhladená vina Evy a aby ste i vy vošli do svojho právoplatného dedičstva !"

AKO POTOM VSTÚPIA DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA TÍ, KTORÍ NECHCELI PRIJAŤ EUCHARISTIU, ALEBO KTORÍ PRED SMRŤOU TO CHCELI UROBIŤ, ALE NESTIHLI ?

OTVORIA SA IM BRÁNY OČISTCA A AŽ POTOM DVERE  NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA !

 KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 1417 / "Cirkev vrelo ODPORÚČA veriacim, aby PRISTÚPILI K SVäTÉMU PRIJÍMANIU, keď sa ŹÚČASTNIA NA SLÁVENÍ EUCHARISTIE (Svätej omši); ukladá im POVINNOSŤ urobiť tak aspoň RAZ DO ROKA."

ODPORÚČANIE je výzva k naplneniu žiadosti Cirkvi ako aj Božej vôle (ako nás o to žiada v nasledujúcich textoch), aby sme sa tak vyhli aj všedným hriechom. Trest za všedný hriech je očistec a preto takýto človek po živote - ak chce vstúpiť do nebeského kráľovstva - najskôr musí prejsť bránou očistca a až potom nebeskou bránou.

POVINNOSŤ (CIRKEVNÉ PRIKÁZANIE) je výzva Cirkvi ako aj Božej vôle na to, aby sme tak nespáchali ťažký hriech. Pretože človek, ktorý aspoň raz do roka nepríjme Eucharistiu s čistým srdcom (vyspovedaný z ťažkých hriechoch, ak ich spáchal), tak týmto skutkom pácha ťažký hriech. Tento skutok je skôr následkom iných ťažkých hriechoch a preto je pozvaný predovšetkým k svätej spovedi. Ak sa úprimne vyspovedá môže vstúpiť do Neba priamo alebo cez očistec. Ak sa nevyspovedá, sám sa odsudzuje na večné zatratenie (peklo)  

KEDY MÁME PRIJÍMAŤ SVäTÉ PRIJÍMANIE (EUCHARISTIU) AKO ČASTO ?

"... dal by Boh, aby sa veriaci - keď môžu - KAŹDODENNE ZÚČASTŇOVALI na Božej Obete nie len duchovným spôsobom, ale i PRIJÍMANÍM PREVELEBNEJ SVIATOSTI, užívajúc TELO JEŽIŠA KRISTA, obetované za všetkých Večnému Otcovi."  (pápež: pius XII. / "Mediator Dei"- o posvätnej liturgii)

(Svätý František z Assisi / List vládcom ľudu)  "Preto naliehavo radím vám - svojim "pánom" (svetskej moci) - aby ste odložili všetky starosti a nepokojnú činnosť a s láskou PRIJÍMALI najsvätejšie TELO a najsvätejšiu KRV nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, keď sa slávi jeho pamiatka. A vzdávajte Pánovi medzi ľudom sebe zvereným tu veľkú česť, že bude KAŽDÝ VEČER HEROLDOM alebo nejakým znamením ohlasované, že všetok ľud má vzdávať chválu a vďaku Bohu, všemohúcemu Pánovi. A neurobíte tak, vedzte že musíte zložiť účty svojmu Pánovi a Bohu, Ježišovi Kristovi v Deň súdu."    

AKÝM SPôSOBOM ?    NA KOLENÁCH A DO ÚST ( postojačky v mimoriadnom prípade) ! 

 "Keď veriaci prijímajú KĽAČIAČKY ***, nevyžaduje sa od nich iný znak úcty voči Najsvätejšej Sviatosti (Eucharistia), pretože samo kľačanie vyjadruje kľaňanie sa. Keď však prijímajú STOJAČKY, veľmi sa odporúča, aby pristupujúc zoradení,urobili pred prijatím Sviatosti patričnú poklonu na vhodnom mieste a vo vhodnom čase, aby sa nerušil príchod a odchod veriacich." (pápež: Ján Pavol II. /"Dominicae Cenae" / č.11)

*** Porovnaj príklad súčasného pápeža: Benedikt XVI., ako rozdáva veriacim sv.prijímanie do úst a na kolenách.

SVäTÉ PRIJÍMANIE    (EUCHARISTIA)    S ČISTÝM SRDCOM

(... v ťažkom hriechu, človek nesmie prijímať Eucharistiu !)

               "Ktoby teda JEDOL CHLIEB alebo PIL PÁNOV KALICH NEHODNE (sväté prijímanie), previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije OSÚDENIE. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých, a mnohí umierajú."        (1 kor 11,27-30)

Zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista v Krakowe (Poľsko), dňa 26.10.1934, sr.svätej Faustýne Kowalskej :

"Dcéra moja, NEVYNECHAJ SVäTÉ PRIJÍMANIE. Iba vtedy, keď vieš dobre, že si ŤAŽKO ZHREŠILA. Okrem toho nech ťa nič neodradí - žiadne pochybnosti - od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy vhodené do veľkého ohňa. Pamätaj, že mi spôsobuješ veľký smútok, keď ma opúšťaš vo svätom prijímaní."

                 "Kto si je vedomý, že sa dopustil SMRTELNÉHO HRIECHU, NESMIE PRISTÚPIŤ K SVäTÉMU PRIJÍMANIU, ani keby pociťoval veľkú ľútosť, PRV AKOBY PRIJAL SVIATOSTNÉ ROZHREŠENIE, ibaže by mal vážny dôvod pristúpiť k svätému prijímaniu a nebolo by mu možné vyspovedať sa."              (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 1457)

                    Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine. Boh nás miluje a pozýva k zmiereniu a odpusteniu. Kedysi som bol aj ja - ako mnohí iní - a žil v ťažkých hriechoch, ale odkedy sa spovedám, Boh mi pomáha znova do nich neupadnúť. Ježiš a Mária ma pri svätej spovedi vždy posilnia a povzbudia v úsilí proti hriechu. Aj keby som ťažko zhrešili, vo svätej spovedi nás Ježiš Kristus očisťuje a pozdvihuje s pádu hriechu, dáva nám odpustenie a silu znovu do nich neupadnúť. Stávame sa lepšími k ľuďom a silnejšími v boji proti hriechu. Nie proti človeku, ktorý je hriešny, ale proti hriechu, ktorý človek vykoná.

Nech aj Vám pomáhajú na ceste zmierenia a odpustenia, aby vo vašich rodinách prebývala Božia láska a vzájomné odpustenie. K Vianočným Sviatkom Vám vyprosujem hojné nebeské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.