Choď na obsah Choď na menu
 


MASMÉDIA (Filmy-tlač-rozhlas) v moci SLOBODOMURÁROV

12. 2. 2010

   

... milovaní bratia a sestry ... Boh nás miluje a má s nami úžasný Plán :

Zaiste každý z nás si vyberá v MASMÉDIÁCH to, čo uznáva za dobré, čím neprijíma to, čo považuje za zlé. Napr : niektoré typy : FILMY-TLAČ-ROZHLAS ani radšej nespomíname, ale skôr za zaoberáme tým, čo nás teší a prináša nám radosť i pokoj.

Ale, keďže sa nám stáva, že sa nemôžeme vyhnúť istým situáciam, kedy musíme zareagovať, tak zodpovedne sa snažíme poukázať na dobré, ale aj zlé vlastnosti. Pri rozhovoroch s ľuďmi sa často-krát dostávame (ako aj inde - na internete, kino...) do takej situácii, že sme KONFRONTOVANÍ AJ S NAŠIMI BLÍZKYMI.

Keď si spomenieme na minulosť (ešte za KOMUNIZMU) ako nás učili v škole ateistickému mysleniu, tak si zaiste spomeniete, aj na to, ako masmédiá šírili ATEISTICKÚ PROPAGANDU, kde UČILI, že Boha niet a ZAMIEŇALI HO ZA MATÉRIU, pričom dávali do popredia ľudí ako Lenin, Stalin, a iní ... Ale, popritom nás "sýtili" takými klamstvami ako sú ROZPRÁVKY OŠKRIATKOCH, LESNÝCH VÍLACH,MRÁZIK,... len aby sme nemysleli na svojho Stvoriteľa.

A keďže ani BOHU NEBOLO ĽAHOSTAJNÉ, čo sa na zemi deje, tak POSLAL NA ZEM SVOJICH ANJELOV A SVäTÝCH ako aj Matku Ježiša Krista (Pannu Máriu), aby nás varovali pred týmto klamstvom. Prečítajte si slová Panny Márie (našej nebeskej Matky)

„Napokon vás žiadam, aby ste sa vzďaľovali od všetkého, čo môže poškvrniť čistotu vášho srdca a cudnosť vášho života. Nezúčastňujte sa svetských predstavení. Nemárnite čas pri TELEVÍZII, ktorá je najsilnejším nástrojom v rukách môjho protivníka, ktorým šíri všade temnoty hriechu a nečistoty. TELEVÍZIA je bôžik, o ktorom sa hovorí v APOKALYPSA, vytvorený na to, aby sa mu klaňali všetky národy zeme a ktorému diabol dáva tvár a pohyb, aby sa v jeho rukách stal strašným prostriedkom zvodov a zvrhlostí.“   (17.2.1988)

V tomto posolstve nám bolo oznámené ako padlý anjel (diabol) a jeho prívrženci prostredníctvom televízie šíria bludy a nečistotu do našich sŕdc, pričom bolo poukázané aj na APOKALYPSU (t.j. kniha : Zjavenie ap.Jána v Biblii). V knihe: Zjavenie Jána sa píše prorocky aj o diablovej dvojitej tváre, ktorá je vyobrazená symbolikou zvierat ako je ČERVENÝ DRAK A ŠELMA. Aj o tomto nás oboznámila Panna Mária a vysvetlila, čo znamenajú tieto zvieratá v našom praktickom živote, pričom sa to týka aj učenia KOMUNIZMU a ich ateistickej propagandy.

V Biblii (Sväté Písmo) v Zjavení Jána (Zj 12-13 kapitola) sa dočítame o Žene odetej slnkom, červenému drakovi, o šelme podobnej leopardovi a šelme podobnej Baránkovi. Sú obrazne opísané a VYSVETLENIE k tomu nám zjavuje Matka Ježiša Krista (Panna Mária):

"... moje nepoškvrnené Srdce sa stáva dnes znamením môjho istého víťazstva vo veľkom zápase, zvádzanom medzi prívržencami veľkého ČERVENÉHO DRAKA a nasledovníkmi ŽENY ODETEJ SLNKOM. V tomto strašnom boji vystupuje z mora na pomoc Drakovi, ŠELMA PODOBNÁ LEOPARDOVI. Keď ČERVENÝ DRAK je MARXISTICKÝ ATEIZMUS, ČIERNA ŠELMA naopak koná v tieni, skrýva sa, utajuje sa, aby sa mohla miešať v každej strane. Laby má medvedie a tlamu ľviu, lebo všade pracuje s ľstivosťou a so SPOLOČENSKÝMI PROSTRIEDKAMI, t.j. PROPAGANDOU. ... Táto čierna šelma má desať rohov a na rohoch desať korún, znamení panstva a kráľovskej moci. SLOBODOMURÁRSTVO panuje a ovláda celý svet prostredníctvom desiatich rohov. ... Okrem toho sa slobodomurárstvo snaží všetkými prostriedkami zabrániť, aby sa duše spasili a tak sa usiluje zmariť KRISTOVO VYKUPITEĽSKÉ DIELO. Ak oznamuje Boh svoj Zákon desiatimi prikázaniami, slobodomurárstvo rozširuje všade mocou svojich desiatich rohov zákon celkom odporujúci Zákonu Božiemu.: ... Na prikázanie Pána: "Nevezmeš meno Božie nadarmo", odpovedá rúhaním proti Bohu a Kristovi toľkými diabolsky podlými spôsobmi, že až znižuje jeho meno na neslušnú predajnú známku a vyrába SVäTOKRÁDEŽNÉ FILMY  o jeho živote a jeho božskej Osobe." (3.7.1989 / Don Gobbi)  

Podľa týchto posolstiev vidíme JASNÚ SPOJITOSŤ S PROROCTVOM sv.ap.Jána, kde sa poukazuje na červeného draka (ako ateistická propaganda – Komunizmus) a Šelma (ako propaganda slobodomurárov so zásterou). Ale aby sme pochopili SÚVIS MEDZI PÁDOM KOMUNIZMU A NASTOLENÍ SLOBODOMURÁROV a ich propagandou, ktorá nastala po páde komunizmu, je potrebné si porovnať ďalšie proroctvo sv.Jána s POSOLSTVOM Panny Márie vo Fatime :

„Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier. Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete ešte rozšíri, tieto vyvolajú nové vojny a a prenasledovanie Cirkvi, mnohé národy budú zničené, dobrí budú mučení a svätý otec (pápež) bude mnoho trpieť. Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať, svätý otec mi zasvätí RUSKO, ktoré SA OBRÁTI A SVETU DARUJE OBDOBIE MIERU A POKOJA.“ (Panna Mária – Fatima (Portugalsko) r.1917)

K tomuto posolstvu treba pripomenúť, že bolo povedané ešte pred pádom komunizmu v Rusku. Ako môžeme spozorovať v  posolstve je zmienené o bludoch, ktoré ateistické Rusko šírilo, čo sa aj stalo počas prenasledovania kresťanov v komunistickom bloku (aj na Slovensku). Ďalej hovorí, že keď pápež zasvätí Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu, Rusko sa obráti a nastane obdobie mieru a pokoja. A NAOZAJ SA STALO, keď POSPOLOČNOM ZASVäTENÍ RUSKA A TO PÁPEŽOM I S NÍM SPOJENÝMI BISKUPMI nastal mimoriadny pád komunizmu a to BEZ VOJNY, ale naopak MODLITBOU A SLOVOM.   

12.septembra 1991 / Šaštín-Slovensko / : "V mene vašej nebeskej Matky, áno, v mene Márie, boli porazení Turci, keď obliehali Viedeň a hrozilo, že napadnú a zničia celý kresťanský svet. Prevyšovali v sile, v počte i v zbraniach a cítili, že ich víťazstvo je isté. Ale ja som bola vzývaná a prosená, moje meno bolo napísané na zástavách a volané vojakmi a tak NA MôJ PRÍHOVOR PRIŠIEL ZÁZRAK TOHTO VÍŤAZSTVA, ktorý zachránil kresťanský svet od zničenia....V MENE MÁRIE BOL V TÝCHTO NÁRODOCH PORAZENÝ MARXISTICKÝ KOMUNIZMUS, ktorý desaťročia vykonával svoje panstvo a udržiaval pod ťažkým a krvavým tlakom toľké moje úbohé deti. NIE ZÁSLUHOU HNUTÍ ALEBO POLITIKOV, ALE NA MôJ OSOBNÝ PRÍHOVOR PRIŠLO KONEČNE TOTO VAŠE OSLOBODENIE. Aj to sa stane v mene Márie, že JA POVEDIEM ZAVŔŠENIE MôJHO DIELA PORÁŽKOU SLOBODOMURÁRSTVA, každej diabolskej sily, materializmu, praktického ateizmu, ABY CELÉ ĽUDSTVO DOSIAHLO SVOJE STRETNUTIE S PÁNOM (JEŽIŠOM), aby tak bolo očistené a úplne obnovené triumfom môjho NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA vo svete. ... Z tejto mojej svätyne s láskou pozerám na tieto národy, ktoré si zachovali sviatok mena vašej nebeskej Matky a SĽUBUJEM IM MOJU ZVLÁŠTNU A MATERINSKÚ OCHRANU. Zvlášť požehnávam túto SLOVENSKÚ zem, kde som tak milovaná, uctievaná a stále viac oslavovaná.“

 

V tomto posolstve Panna Mária vysvetľuje, že na jej príhovor  Boh nie len spôsobil pád komunizmu, ale tak ako to spravil, tak spraví aj so slobodomurárstvom, a ako to bude, to záleží aj na nás. Lebo SLOBODOMURÁRSTVO MÁ VIAC PODôB a to tak, ako sa píše aj v Zjavení Jána, že  okrem draka a šelmy, jestvuje aj šelma podobná baránkovi a tá je cirkevným slobodomurárstvom ako to vysvetľuje v tomto posolstve :

 

ŠELMA PODOBNÁ BARÁNKOVI: "...dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje SLOBODOMURÁRSTVO, ktoré preniká do vnútra CIRKVI, to je CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO, ... Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo FATIME (ZJAVENIE V PORTUGALSKU), keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi. Ak je úlohou SLOBODOMURÁRSTVA strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu FALOŠNÝCH BOžSTIEV, cieľom CIRKEVNÉHO SLOBODOMURÁRSTVA je naopak zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. FALOŠNÉHO KRISTA A FALOŚNEJ CIRKVI ... Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade VYMIZNUTIE INDIVIDUÁLNEJ SPOVEDI....zaoberá sa plánom založiť jednu EKUMENICKÚ CIRKEV,  vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi Cirkvi katolíckej.... snaží sa POPRIEŤ skutočnú OSOBNÚ prítomnosť JEŽIŠOVU v KONSEKROVANÝCH HOSTIÁCH. ... ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny, úctyhodný zvyk obklopovať svätostánok svetlami a kvetmi.... CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO ... zosnuje vzburu rozporov a ODPORU VOĆI PÁPEŽOVI, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov.... Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného KŇAZSKÉHO ŠÍKU, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali, a jeho CIRKEV aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tom predovšetkým spočíva lesk VÍŤAZSTVA ŽENY ODETEJ SLNKOM A MôJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU sa dostáva najžiarivejšiemu TRIUMFU."(13.6.1989/ MKH)

UČENIE PÁPEŽOV (CIRKVI) O SLOBODOMURÁROV: Vo svojom Liste k talianskemu ľudu „Custodi" (z 8. decembra 1982) pápež: Lev XIII. napísal: „Uvedomme si, že KRESŤANSTVO A SLOBODOMURÁRSTVO sú podstatne nezmieriteľné, takže zapísať sa do jednej znamená oddeliť sa od druhej".

SMRTEĽNÝ HRIECH: "Veriaci, ktorí sa zapísali do slobodomurárskych spoločností, sa nachádzajú v smrteľnom hriechu a NEMôŽU PRISTÚPIŤ K SVäTÉMU PRIJÍMANIU." (Túto Deklaráciu Svätý Otec Ján Pavol II. schválil a rozkázal zverejniť pri riadnej schôdzi tejto posvätnej kongregácie, počas audiencie, ktorú udelil dolu podpísanému kardinálovi prefektovi. V Ríme, v budove posvätnej kongregácie pre náuku viery, dňa 26. novembra 1983. Jozef kardinál Ratzinger, prefekt)

Na záver k tejto téme môžeme zhrnúť učenie Cirkvi ako aj Božie a Panny Márie :

- že tak ako ateistické, aj každé iné učenie (ktoré nie je v zhode s učením Cirkvi katolíckej ako aj Pravdy, ktorú zjavuje Boh v našich srdciach),  nemôže byť správnym učením v médiách (film-rozhlas-tlač) a tak je pre nás poučením, aby sme boli veľmi opatrní a zodpovedne šírili „Slovo a Obraz“ všetkým národom.

Nech nám Boh daruje pravé poznanie, ducha rozlišovania a vysvetľovali najmä „maličkým“, čo je dobré a zlé vo svete médiách. +