Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidla svatého snemu laodicejského. (r.343)

20. 9. 2010

·Pravidla svatého místního sněmu laodicejského. (r.343)

·Pravidlo 1. (laodicejského sněmu) 52

·Těm, kdož svobodně a zákonitě se sjednotili druhým manželstvím a nikoli tajně se spojili, po projití krátké lhůty, jež stráví na modlitbách a postu, nutno ze shovívavosti darovati obecenství.

·Pravidlo 2. (laodicejského sněmu)

·Ty, kdož upadají do rozličných hříchů a přebývají na modlitbách, vyznání a pokání, a zcela se odvracejí od zlých skutků po tom, když jim byla dána lhůta k pokání podle míry hříchu, jest uvoditi v obecenství pro milosrdenství a dobrotu Boží.

·Pravidlo 3.(laodicejského sněmu)

·Nelze nedávno křtěné uváděti v hodnost kněžskou.

·Pravidlo 4. (laodicejského sněmu)

·Posvěcení nesmějí půjčovati na zisk a bráti úroky a t.zv. imiolie, t.j. poloviční výnos.

·Pravidlo 5. (laodicejského sněmu) 53

·Volba na církevní stupně nemá se díti za přítomnosti katechumenů - "naslouchajících".

·Pravidlo 6. (laodicejského sněmu)

·Nepovolovati bludařům, setrvávajícím v bludu, vcházeti do domu Božího.

·Pravidlo 7. (laodicejského sněmu) 54

·Odvracející se od bludů, t.j. novatiany nebo fotiniany nebo čtrnáctníky jak ohlášené, tak i věrné podle jejich členění nepřijímati, dokud neproklejí každý blud, zvláště ten, v němž se nacházeli. A tehdy již u nich tak zvaní věřící po naučení symbolu víry buďtež pomazáni svatým myrem, a tak přijímají svaté tajiny.

·Pravidlo 8. (laodicejského sněmu) 55

·Obracející se od bludu t.zv. frygů, *) třebas byli v jejich domnělém duchovenstvu a nazývali se "největšími" s veškerou péčí jest poučovati a křtíti od biskupů a kněží církve.

·*/ 7. pravidlo II. všeobecného sněmu.

·Pravidlo 9. (laodicejského sněmu) 56

·Na hřbitovy všelikých bludařů nebo na tak u nich zvaná mučednická místa nebudiž dovoleno církevním choditi pro modlitby nebo pro léčení. Ti, kdož by chodili, buďtež zbaveni obecenství církevního po nějaký čas. Ty, kdož činí pokání a vyznávají, že zhřešili, přijímati do obecenství.

·Pravidlo 10. (laodicejského sněmu) 57

·Církevní nesmějí nerozumně spojovati své děti manželským svazkem s bludaři.

·Pravidlo 11. (laodicejského sněmu) 58

·Nelze ustanovovati v církvi ženy, t.zv. presbyteridy (starší) nebo předsedkyně.

·Pravidlo 12. (laodicejského sněmu)

·Biskupové z usnesení metropolitův a okolních biskupů buďtež ustanovováni na vedení církve, a to ti, kdož jsou dávno prověřeni jak ve slově víry, tak v životě, odpovídajícím pravému slovu.

·Pravidlo 13. (laodicejského sněmu) 59

·Nebudiž dovoleno shromáždění davu voliti kandidáty kněžstva.

·Pravidlo 14. (laodicejského sněmu) 60

·O svátku Paschy neposílati sv. tajiny do jiných farností místo antidoru.

·Pravidlo 15. 61 (laodicejského sněmu)

·Kromě zpěváků, náležejících ke kleru, kteří vcházejí na ambon a podle knihy pějí, nesmějí žádní jiní ve chrámě zpívati. Poznámka: Podle objasnění Balsamonova pravidlo toto zakazuje laikům pouze vcházeti na ambon a začínati zpěv.

·Pravidlo 16. (laodicejského sněmu) 62

·V sobotu jest čísti i evangelium s druhými čteními.

·Pravidlo 17. (laodicejského sněmu) 63

·Nelze v církevních shromážděních žalmy spojovati nepřetržitě jeden s druhým, nýbrž v přestávce po žalmu má býti čtení.

·Pravidlo 18. (laodicejského sněmu) 64

·Jedna a tatáž služba modliteb má býti vždycky i na deváté hodince i na večerní.
Poznámka: Podle vysvětlení Balsamonova toto pravidlo zamezuje nepořádky některých, kdož na večerní užívali mimo modliteb, přijatých církví, modlitby, jež sami sestavili.

·Pravidlo 19. (laodicejského sněmu) 65

·Přísluší, aby napřed po kázáních biskupských zvlášť byla vykonána modlitba za katechumeny a po odchodu katechumenů modlitba za kající. Když i tito přijdou pro položení ruky a odejdou, tehdy konati tři modlitby za věřící. Jednu, to jest první v mlčenlivosti, druhou a třetí hlasitě. Potom již podávati pokoj a když kněží podávají mír biskupu, tehdy i věřící si navzájem podávají mír a tak se koná svaté přinášení. A do oltáře smějí vcházeti pouze posvěcení, a tam přijímají.

·Pravidlo 20. (laodicejského sněmu)

·Nesluší, aby jáhen seděl v přítomnosti kněze, ale na pokynutí kněze si sedne. Podobně i jáhni požívají cti od podjáhnů a všech nižších členů kleru.

·Pravidlo 21. 66 (laodicejského sněmu)

·Podjáhni nesmějí býti na místě jáhnů a dotýkati se posvátných nádob.

·Pravidlo 22. (laodicejského sněmu) 67

·Nižší sluha církevní nesmí nositi orar a opouštěti dveře.

·Pravidlo 23. (laodicejského sněmu)

·Žalmisté nebo zpěváci nesmějí nositi orar a tak čísti a pěti.

·Pravidlo 24. (laodicejského sněmu) 68

·Posvěcená osoba, od kněze do jáhna a kdokoliv z církevních hodností až do podjáhnů nebo žalmistů nebo pěvců nebo exorcistů (zaklínačů) nebo vrátných nebo z mnišských řad, nesmí vcházeti do krčmy.

·Pravidlo 25. (laodicejského sněmu) 69

·Podjáhen nesmí rozdávati chléb, žehnati kalich.

·Pravidlo 26. (laodicejského sněmu) 70

·Ti, kdož nebyli ustanoveni od biskupa, nesmějí prováděti zaklínání ani v chrámech ani v domech.

·Pravidlo 27. (laodicejského sněmu)

·Posvěcené osoby nebo další členové kleru nebo věřící, zvaní ke stolu lásky, nesmějí odnášeti s něho části, neboť tím se církevnímu řádu nanáší pohana.

·Pravidlo 28. (laodicejského sněmu) 71

·V chrámech Páně nebo v modlitebnách se nemají konati tak zvané stoly lásky a jísti v domu Božím a lehati.

·Pravidlo 29. (laodicejského sněmu) 72

·Nepřísluší, aby křesťané podle židovského způsobu světili sobotu, nýbrž aby pracovali toho dne. Světiti však jako křesťané mají přednostně den nedělní, mohou-li. Budou-li přistiženi že světí jako židé, buďtež od Krista proklati.

·Pravidlo 30. (laodicejského sněmu) 73

·Posvěcená osoba nebo jiný klerik nebo mnich se nesmějí mýti v lázních se ženami, ani žádný křesťan nebo laik. Neboť toto je první obvinění od pohanů.

·Pravidlo 31. (laodicejského sněmu)

·Se žádným bludařem se nesmí uzavírati manželský svazek ani jim dávati syny nebo dcery, ale bráti si je, jestliže přislíbí, že se stanou křesťany.

·Pravidlo 32. (laodicejského sněmu) 74

·Nesmí se bráti od bludařů požehnání, jež je více prázdnoslovím než požehnáním.

·Pravidlo 33. (laodicejského sněmu)

·Nesmí se modliti s bludařem nebo odštěpencem.

·Pravidlo 34. (laodicejského sněmu)

·Žádný křesťan nesmí opouštěti mučedníky Kristovy a odcházeti k lžimučedníkům, kteří se nacházejí u bludařů anebo sami byli bludaři. Neboť tito jsou vzdáleni od Boha, pročež ti, kdož se k nim uchylují, buďtež pod klatbou.

·Pravidlo 35. 75 (laodicejského sněmu)

·Křesťané nesmějí opouštěti církev Boží a odcházeti k vzývání andělů a činiti shromáždění. Toto je zavrženo. Proto bude-li někdo přistižen, ze provozuje takové tajné modloslužebnictví, budiž proklet, protože opustil Pána našeho Ježíše Krista, Syna Božího a přistoupil k modloslužebnictví. Poznámka: Odsuzují se bludaři, kteří se nemodlí k Bohu a Kristu, nýbrž pouze k andělům jako k tvůrcům a správcům světa.

·Pravidlo 36.(laodicejského sněmu)

·Posvěcení nebo další členové kleru nesmějí býti čarodějníky, ani kouzelníky, ani hadači z čísel, ani astrology, ani zhotovovati t.zv. talismany, jež poutají jejich duše. Ty, kdož je nosí, přikázali jsme vyvrhnouti z církve.

·Pravidlo 37. (laodicejského sněmu) (laodicejského sněmu)

·Nepřísluší přijímati sváteční dary posílané od židů nebo bludařů, aniž s nimi slaviti svátky.

·Pravidlo 38. (laodicejského sněmu)

·Nepřísluší přijímati od židů přesné chleby nebo se účastniti jejich nectností.

·Pravidlo 39. (laodicejského sněmu)

·Nepřísluší světiti s pohany a účastniti se jejich bezbožectví.

·Pravidlo 40. (laodicejského sněmu)

·Biskupové pozvaní na sněm nesmějí nedbati, nýbrž jíti a poučovati nebo se poučovati k blahu církve a ostatního. Nedbá-li někdo, sám sebe obviňuje, leč že vynechal pro nemoc.

·Pravidlo 41. (laodicejského sněmu)

·Posvěcený nebo jiný klerik nesmí cestovati bez řádného listu od biskupa.

·Pravidlo 42. (laodicejského sněmu)

·Posvěcený nebo jiný klerik nesmí cestovati bez příkazu biskupa.

·Pravidlo 43. (laodicejského sněmu) 76

·Sluhové chrámoví nesmějí ani na krátkou dobu opouštěti dveře, aby konali modlení.

·Pravidlo 44. (laodicejského sněmu) 77

·Žena nesmí vcházeti do oltáře.

·Pravidlo 45. (laodicejského sněmu) 78

·Po dva týdny velkého postu nesmí se přijímati ke křtu. Poznámka: Pravidlo toto se vztahuje na křest dospělých, který dle dávného zvyku byl konán na Velkou sobotu. Kdo na počátku Velkého postu anebo v krajním případě během jeho prvních dvou týdnů nevyslovil přání přijmouti křest a nezačal se připravovati, toho pravidlo nepřipouští ke křtu v tomto velikém postu, nýbrž musí čekati na další zjišťování své horlivosti ve víře.

·Pravidlo 46. (laodicejského sněmu) 79

·Ti, kdož mají býti pokřtěni, musí se učiti víře a pátého dne v týdnu dávati odpovědi biskupu nebo kněžím.

·Pravidlo 47. (laodicejského sněmu) 80

·Ti, kdož přijali křest v nemoci a potom získali zdraví, musí se učiti víře a poznati, že byli učiněni hodnými božského daru.

·Pravidlo 48. (laodicejského sněmu) 81

·Náleží, aby osvícení byli pomazáni nebeským pomazáním a stali se účastníky království božího.

·Pravidlo 49. (laodicejského sněmu) 82

·O velkém postu se nesmí přinášeti svatý chléb kromě soboty a dne nedělního. To jest: nemá býti plná liturgie, ale může býti liturgie předem posvěcených darů podle 52. pravidla 6. všeobecného sněmu.

·Pravidlo 50. (laodicejského sněmu)

·Nelze rušiti půst ve čtvrtek posledního týdne velikého postu a tím zhanobiti celý veliký půst, nýbrž je nutno postiti se celý veliký půst a jísti jídla suchá.

·Pravidlo 51. (laodicejského sněmu) 83

·Nesmí se světiti o velikém postu dni narození mučedníků, nýbrž konati paměť svatých mučedníků o sobotách a ve dny nedělní.

·Pravidlo 52. (laodicejského sněmu) 84

·Nelze o velikém postu konati oddavky nebo slaviti narozeniny.

·Pravidlo 53. (laodicejského sněmu) 85

·Křesťané, účastní svatby, nemají skákati nebo plesati, nýbrž skromně večeřeti a obědvati, jak se sluší na křesťany.

·Pravidlo 54. (laodicejského sněmu) 86

·Posvěcení a ostatní klerici nesmějí se dívati na divadelní představení na svatbách nebo na hostinách, ale vstáti a odejíti dříve, než vejdou divadelní osoby.

·Pravidlo 55. (laodicejského sněmu) 87

·Nesluší, aby posvěcení a další klerici lehajíce konali hostiny, dokonce ani laici.

·Pravidlo 56. (laodicejského sněmu) 88

·Nesluší, aby kněží před vchodem biskupa vcházeli a seděli v oltáři, nýbrž aby vešli s biskupem, s výjimkou je-li biskup nemocen, nebo nepřítomen.

·Pravidlo 57. (laodicejského sněmu) 89

·Nelze ustanovovati v malých městech a vsích biskupy, nýbrž periodeuty. 90 A již dříve ustanovení nečiní nic bez vůle biskupa města, taktéž i kněží nic nekonají bez vůle biskupa.

·Pravidlo 58. (laodicejského sněmu) 91

·Biskupové a kněží nesmějí konati přinášení v domech. (Poznámka překladatele: liturgii).

·Pravidlo 59. (laodicejského sněmu) 92

·Nesmějí se v chrámech říkati žalmy neposvátné nebo knihy pravidlem neurčené, nýbrž pouze knihy Starého a Nového zákona, v pravidlech stanovená.

·Pravidlo 60. (laodicejského sněmu)

·Přísluší čísti tyto knihy Starého zákona;
1. Stvoření světa,
2. Východ z Egypta,
3. Levitská,
4. Čísel,
5. Obnovené zákony,
6. Jozue Nun,
7. Soudců, Ruth,
8. Esther,
9. Královská první a druhá,
10. Královská třetí a čtvrtá,
11. Paralipomenon první a druhá
12. Ezdrášova první a druhá,
13. Kniha žalmů stopadesáti,
14. Přísloví Šalamounova,
15. Ekklesiastes,
16. Píseň písní,
17. Job,
18. Dvanácti proroků,
19. Izaiáš,
20. Jeremiáš; Baruch pláč a list,
21. Ezechiel,
22. Daniel.

·Nového zákona:
Čtyři evangelia; od Matouše, od Marka, od Lukáše, od Jana; Skutky apoštolské; Obecných listů sedm: jeden Jakubův, dva Petrovy, tři Janovy, jeden Judův; Pavlových listů čtrnáct: jeden k Římanům, ke Korintským dva, ke Galatským jeden, k Efezským jeden, k Filipenským jeden, ke Kolossenským jeden, k Soluňským dva, k Židům jeden, k Timoteji dva, k Titu jeden a k Filemonu jeden.