Choď na obsah Choď na menu
 


MARIÁNSKE KŇAZSKÉ HNUTIE (MKH)

9. 2. 2010

 

Drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Rodine Panny Márie, Kráľovnej všetkých kňazov.

Týmto článkov chcem upovedomiť všetkých ľudí dobrej vôle, kňazov, veriacich a najmä všetkých chlapcov a mužov, ktorých Boh povoláva ku kňazstvu v ktorom-koľvek stave, v akom sa nachádzate.  Boh Vás Skrze Pannu Máriu stále pozýva do kňazstva a do MKH.

 BOH SKRZE PANNU MÁRIU ZALOŽIL HNUTIE (MKH)

Panna Mária sa zjavila 7.7.1973 kňazovi menom : Stefano Gobbi a povedala mu :

„Neboj sa ! Ja budem s tebou stále pri tebe. Teraz sa chystám pripraviť ťa na veľké veci, avšak pozvoľne, ako to robí matka so svojím dieťaťom ...“

„MKH sa teraz zrodilo, je však ešte krehké a malé, ku svojmu vzrastu potrebuje veľa modlitieb...“ (8.7.1973 / Panna Mária prostredníctvom : Don Stefano Gobbi / Taliansko)

 

„MODRÁ KNIHA“ – KNIHA POSOLSTIEV PANNY MÁRIE

„Koľko ťažkostí stretlo „moju knihu“, ale aj koľko dobra prinieslo už vo všetkých svetadieloch ! ... AKO MÁTE ČÍTAŤ TÚTO KNIHU ?

... Čítajte v nej s jednoduchosťou, nevytvárajte si toľko problémov : ako hovorím, prečo hovorím, kde hovorím. Mňa len to zaujíma, že prežívate, čo som vám povedala ...

... Hovorím vám o veciach, ktoré mi viac ležia na Srdci, lebo sú to tie, ktoré vám v Evanjeliu zveril Ježiš, a ktoré treba dnes žiť s jednoduchosťou „maličkých“, s ohňom mučeníkov a s vernosťou hrdinských svedkov : Evanjelium musíte žiť doslovne !“   (21.1.1984)

 

PANNA MÁRIA VYZÝVA VŠETKÝCH KŇAZOV DO :  MKH

„Teraz sa začína ukazovať tajný Plán, ktorý som už dávno skryto pripravovala, aby som uskutočnila svoj veľký zámer : HNUTIE MOJICH KŇAZOV – moje vojsko, pripravené pre rozhodujúci boj a určené pre víťazstvo.

- musia byť ochotní BRÁNIŤ PÁPEŽA, ktorý celkom sám bude musieť niesť kríž Cirkvi, ...“  

 

VŚETCI VERIACI SÚ POZVANÍ K MKH

„Od VERIACICH, ktorí sa PRIDRŽIAVAJÚ MôJHO HNUTIA, žiadam :

- aby sa zvláštnym spôsobom ZASVäTILI MôJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU, bez ohľadu na vonkajšie alebo právne záväzky; len aby sa mi celkom darovali, ...

- nech sa DENNE MODLIA RUŽENEC

- aby boli VERNÍ PÁPEŽOVI A CIRKVI s ním spojenej

- aby zachovávali BOŽIE PRIKÁZANIA

- nech utvoria OKOLO KŇAZOV MôJ VERNÝ ZÁSTUP, moje „Biele vojsko“   (1.11.1973)

 

VEČERADLÁ S PANNOU MÁRIOU

„Vo Večeradle boli apoštoli s Ježišovou Matkou Máriou. V týchto VEČERADLÁCH chcem mať spojených kňazov svojho Hnutia so mnou, Matkou Ježišovou a celkom zvláštne ich Matkou ... Spojení medzi sebou a so mnou pri slávení SVäTEJ OMŠE, pri recitácií BOŽÍCH CHVÁL, pri modlitbe SV. RUŽENCA ...“   (17.1.1974)

 

ZASVäTENIE SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNYMÁRIE

„Moje SRDE  je však NEPOŠKVRNENÉ, je to Srdce Matky, ktoré nebolo nikdy zatemnené žiadnym tieňom, žiadnym hriechom, je jasné ako prameň, žiari ako svetlo.“   (16.10.1973)

„VOLÁM DNES VŚETKÝCH SYNOV CIRKI, aby sa spojili v jednom neustálom VEČERADLE modlitby so mnou, vašou nebeskou Matkou. Volám všetkých BISKUPOV, REHOĽNÍKOV, KŇAZOV a VERIACICH ! Moje Nepoškvrnené Srdce je miestom tohto nového, duchovného a univerzálneho Večeradla. DO NEHO MUSÍTE VSTÚPIŤ SVOJÍM ÚKONOM ZASVäTENIA , ktoré vás navždy zveruje mne, aby som mohla spojiť svoj hlas s hlasmi vašimi, pri vyprosovaní daru druhých Turíc pre Cirkev a celé ľudstvo.“   (14.5.1989)

 

MODLITBA ZASVäTENIA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

„Celý(á) som Tvoj(a) a všetko, čo mám je Tvoje, môj najmilší Ježišu, skrze Máriu, Tvoju presvätú Matku. Vzdávam sa seba a dávam sa Tebe, moja najdrahšia Matka, na celú večnosť bez výhrady a neodvolateľne !   Vrhám sa do Tvojho Čistého Nepoškvrneného Srdca. Ukry ma v jeho hlbinách a vychovaj ma pre Ježiša.“   

(podľa sv.Ľudvig M. Grignion z Montfortu)

 

Drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Božej Rodine v Rodine Panny Márie.

Všetci sme pozvaní do Mariánskeho kňazského hnutia a to nie formálne, ale uskutočňovaním a žitím posolstiev Panny Márie ako aj Evanjelia Ježiša Krista. V tomto duchu sa zjednoťme v modlitbách aj na úmysly Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré sú najmä za obrátenie hriešnikov a za skoré víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Ďakujem, že ste prijali pozvanie a uskutočňujete tak Božie plány, ktoré má s nami. Nech nám v tom pomáha hojné nebeské požehnanie Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. +  

---------------------------------------------------------------