Choď na obsah Choď na menu
 


2. Veľkonočná Nedeľa – Sviatok Božieho milosrdenstva

9. 4. 2010

 

Vážení a ctení ...Drahé Božie deti - bratia a sestry - v Božej rodine      (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám. Nech pokoj Kristovej lásky prebýva vo vašom srdci, aby sa nestrachovalo, ale v bázni pred Pánom prijalo hojnémilosrdenstvo   Ježiša Krista

---

BOH (JEŽIŠ KRISTUS) VŠETKÝCH POZÝVA K ZMIERENIU 

---

1.Nedeľa po Veľkonočnej Nedele sa nazýva Nedeľa Božieho milosrdenstva, pretože tak si to žiadal Ježiš Kristus, keď sa zjavil v Krakowe (Poľsko) a to rehoľnej sestre sv.Faustíne Kowalskej :

„Môj obraz v tvojej duši už je. Túžim, aby bol ustanovený Sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený v 1. Nedeľu po Veľkej noci. Táto Nedeľa nech je Sviatkom milosrdenstva.“  (22.2.1931 / Ježiš Kristus / Denníček 47) 

---

SVEDECTVO HELENY KOWALSKEJ 

---

Svätá Faustína Kowalska, ešte skôr ako bola vyhlásená pápežom: Ján Pavol II. za svätorečenú a ako vstúpila do rehole, volala sa vlastným menom : Helena Kowalska a narodila sa v r.1905 v Poľsku. Mladá Helena  sa začala oddávať životu radovánok. Chodila na tanečné zábavy. O svojom živote píše vo svojom denníčku :

„Vo svojom vnútri som sa vyhýbala Bohu. Raz som išla s jednou so svojich sestier na ples. Vo chvíli, keď som začala tancovať, zazrela som vedľa seba Ježiša - zhanobeného, obnaženého Ježiša – celého pokrytého ranami. Vyslovil tieto slová : „Ako dlho ťa mám ešte trpieť a ako dlho Ma ešte necháš čakať ?“

- V tej chvíli pre mňa hudba zmĺkla; spoločnosť, v ktorej som sa nachádzala, mi zmizla z očí;  zostal len Ježiš a ja. Po chvíli som tajne opustila spoločnosť a vybrala som sa do katedrály.“ 

---

SVIATOK MILOSRDENSTVA – SV.SPOVEĎ – SV.PRIJÍMANIE

 ---

„Prajem si sviatok milosrdenstva. 1.Nedeľa po Veľkej noci má byť slávená ako sviatok milosrdenstva. V ten deň vylejem more milostí na tie duše, ktoré sa priblížia k prameňu milosrdenstva. Duša, ktorá sa vyspovedá a pristúpi k sviatostiam prijímania, dostane úplné odpustky svojich vín a trestov ... Nijaká duša nesmie pociťovať strach priblížiť sa ku Mne. Moje milosrdenstvo je také veľké, že ani po celú večnosť ju nepochopí žiaden rozum. Je nevysvetliteľné tak pre ľudí, ako aj pre anjelov.“ 

---

PRÍPRAVA NA SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (NOVÉNA)

 ---

1. Deň / „Dnes mi privedieš celé ľudstvo a zvlášť všetkých hriešnikov a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A tým ma potešíš  v trpkom smútku, do ktorého ma privádza strata duší.“ 

*   *   *

2. Deň / „Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.“ 

*   *   *

 3. Deň / „Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali  na krížovej ceste , boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.“ 

*   *   *

 4. Deň / „Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje Srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“ 

*   *   *

 5. Deň / „Dnes mi priveď duše poblúdených a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom odlúčení mi trhali telo i srdce, ktorým je moja Cirkev. Keď sa opäť zjednotia s Cirkvou, moje rany sa hoja a takto mi uľahčujú v mojom utrpení.“ 

*   *   *

 6. Deň / „Dnes mi priveď duše pokorné, tiché a duše malých detí s ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu Srdcu, ony ma posilňovali, keď som zomieral v bolestnom umučení. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.“ 

*   *   *

  7. Deň / „Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac trápili pre moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho Ducha. Oni sú žiarivým obrazom môjho milostivého Srdca. tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna sa nedostane do pekelného ohňa. každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.“

 *   *   *

 8. Deň / „Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti.“

 *   *   *

 9. Deň / „Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Oni boli príčinou, že som vyriekol slová : „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane !“Pre ne je poslednou nádejou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.“

*   *   *

(KORUNKA) RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Boh Otec / "Táto modlitba je na zmierenie môjho hnevu. Budeš sa ju modliť 9 dní na zvyčajnom ruženci nasledujúcim spôsobom : najprv sa pomodlíš 1x Otčenáš ...1x Zdravas Mária....1x Verím v Boha...

Potom na zrnkách Otčenáša budeš hovoriť nasledujúce slová : Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na zrnkách Zdravasov sa budeš modliť nasledujúcimi slovami :

Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Na zakončenie sa pomodlíš 3x tieto slová :

Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný - zmiluj sa nad nami i nad celým svetom."

*   *   *

JEŹIŠ KRISTUS hovorí cez sr.sv.Faustínu:    "Skôr, než PRÍDEM AKO SPRAVODLIVÝ SUDCA, otvorím na široko dvere MILOSRDENSTVA. Kto nechce prejsť dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti.

               TOTO JE ZNAMENIE POSLEDNÝCH ČIAS. Potom príde DEŇ SPRAVODLIVOSTI. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočiste pri PRAMENI MILOSRDENSTVA." 

Na príhovor našej drahej Matky (Panny Márie), nech na nás zostúpi hojné nebeské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. +

------------------------------------------------

PS / Príspevky a komentáre môžete napísať v rubrike : diskusia (v diskusnom fóre) alebo ak chcete súkromne, tak na e.mailových adresách : rmvn@pobox.sk                                                                                caritas@azet.sk                                                                          rmvn@centrum.sk

rodinamvn@gmail.com