Choď na obsah Choď na menu
 


CELOSLOVENSKÁ AKCIA proti pochodu PRIDE. Homosexuáli (a ich priaznivci) porušujú ľudské práva voči mravnosti Slovenského národa

8. 5. 2010

Vážení a ctení...drahé Božie Deti – bratia a sestry – v Božej Rodine (Ef 2,19) v Rodine Boha Otca a Matky všetkých národov. Pokoj Vám! Nech Pokoj Ježiša Krista a dar čistoty prebýva v našich srdciach, skrze Ducha Svätého.

---

 VÝZVA K OBRÁTENIU A NIE NÁSILIU A ĽAHOSTAJNOSTI

---

Táto akcia nie je výzvou k extrémizmu ako je liberalizmus (cirkevné slobodomurárstvo - sekty) alebo náboženský nacionalizmus ( agresívne spoločenstvá) ako to môžete vidieť na : http://medzipriestor.spatrick.info/view.php?cisloclanku=2008080005

... ale výzvou k modlitbe a k evanjelizácii na šírenie Evanjelia pokoja, čistoty morálky a nádeje na život hodný človeka.

--- 

ČO SPôSOBIL V EURÓPE POCHOD „PRIDE ?!

 ---

Negatívne a nemravné následky, ktoré sa vyskytli v Maďarsku,v Čechách a v Poľsku :

- Aktivisti „PRIDE“ porušujú štátne zákony : §371, §372 Ohrozovanie mravnosti

-  „... účesy, extravagantné oblečenia, ale aj nahota, bozky a objatia. Samozrejme, nielen medzi príslušníkmi opačného pohlavia. Aj takto vyzerali pochody gayov a lesieb v Budapešti, Brne či Varšave.“ Viac na : http://www.postoy.sk/gay_pride_bratislava

 ---

NEBEZPEČENSTVO, ktoré hrozí pri schvaľovaní homosexuality štátnymi zákonmi

 ---

- Švédsko / V roku 2003 označil kňaz Ake Green homosexualitu za rakovinový nádor , a preto bol v roku 2004 odsúdený na mesačné väzenie . http://www.postoy.sk/otvoreny_list_predsedovi_vlady

 http://www.magnificat.sk/nd/pdf/vyzv0510.pdf

 Aktivisti za zrovnoprávnenie homosexuálov požadujú PORUŚOVANIE ĽUDSKÝ PRÁV : žiadajú uzákonenie, ktoré by dovoľovalo homosexuálom adoptovať dieťa.

 ---

Porovnajme práva, akých sa dožadujú homosexuáli (bisexuáli a iní...) aj prostredníctvom manifestácie „PRIDE“ a to s právami každého človeka (detí)

--- 

1. / Homosexuáli a iní ... / ... PRIDE je pochodom za skutočné zrovnoprávnenie queer ľudí komplexným spôsobom, ktorý by sprístupnil inštitút manželstva i pre páry rovnakého pohlavia, spolu s možnosťou adopcií a služieb asistovanej reprodukcie...." (Webnoviny, 15. februára 2010 / vyjadrenie aktivistov „PRIDE“)

 ---

2. a / práva človeka (dieťaťa) v prípade, keby si chceli homosexuálny pár tzv.“vytvoriť“ dieťa insemináciou alebo umelým oplodnením :

 ---

KATECHIZMUS KATOLICKEJ CIRKVI / KKC 2376 / „tieto techniky (heterologna inseminácia a heterologne umelé oplodnenie, t.j. od iného darcu) porušujú právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve.“

 ---

2. b / práva dieťaťa v prípade adopcie homosexuálnym párom :

 Začleniť deti do homosexuálnych zväzkov prostredníctvom adopcie znamená dopúšťať sa na nich násilia v tom zmysle, že sa zneužíva ich slabosť, pričom sú umiestnené do prostredia, ktoré nepomáha ich plnému ľudskému rozvoju. Takáto prax by bola zaiste veľmi nemorálna a bola by v priamom rozpore s princípom uznávaným Dohovorom OSN o právach dieťaťa, podľa ktorej najvyšším záujmom hodným ochrany je záujem dieťaťa ako najslabšieho a najbezbrannejšieho článku ľudskej spoločnosti.

 Ešte povážlivejšia je však situácia v krajinách, ktoré už poskytli alebo majú v úmysle poskytnúť homosexuálnym zväzkom právne uznanie, zahŕňajúce v niektorých prípadoch aj možnosť adopcie detí.“ http://www.kbs.sk/?cid=1116971316

 ---

 Ked porovnáme práva dieťaťa s požadovanými „právami“, ktoré sa požadujú  zo strany homosexuálov (a iných prívržencov) vidíme, že nemožno vyhovieť obom stranám, pretože ak by sa vyhovelo homosexuálom, porušilo by sa právo dieťaťa a tým pádom negatívne zasahovalo do Božieho plánu, ktorý má s dieťaťom.

                Prakticky ide o to, že je nezodpovedné a sebecké zo strany homosexuálov, ked na miesto toho, aby prijali pomoc a snažili sa liečiť, tak uberajú právo dieťaťa, ktoré má nárok na výchovu (po všetkej stránke a oblasti života) a to vlastnou matkou a otcom (poprípade adoptovanými rodičmi, ale takisto otcom a matkou so správnou sexuálnou orientáciou).   

 ----

KKC 2359 / „Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.“

 ---

V LOTYŠSKU KARDINÁL VYZÝVAL ĽUDÍ K PROTESTU PROTI POCHODU „PRIDE“

http://ko-kr.facebook.com/note.php?note_id=489492270075

 ---

CELOSLOVENSKÁ AKCIA

 ---

V rôznych častiach Slovenska sa ľudia zapájajú modlitbami, slovami a skutkami + pôstom do akcie s úmyslom zabrániť šíreniu homosexuality a bisexuality na Slovensku :

 

V Bratislave bude 15.5.2010  :  http://www.magnificat.sk/nd/pdf/pozpoch.pdf

 

V Košiciach : 22.5.2010 / 15:00 hod./ Kalvária pod kláštorom Saleziánov /

program: 1.liturgia hodín, 2.krížová cesta, 3.ruženec k Božiemu milosrdenstvu. 4.zasvätenie Slovenska Srdciam Ježiša a Márie

 ---

Kresťanské (Cirkevné) komunity a spoločenstvá sa zapájajú a to modlitbami (sv.omša, Mariánske litánie, sv.ruženec, krížová cesta, ako aj iné spoločné i osobné modlitby)a pôstom (podľa možností, akej sa im dostáva).

Diskusie a spoločné rozhovory na tému homosexuality na Slovensku a vo svete sú tiež veľký účinkom Božieho Slova ako aj tých, ktorí sprostredkujú Božie Slovo a prinášajú tak ovocie hodné pokánia a vzájomného porozumenia.

Nakoniec skutky mučeníkov a tých, ktorí sú odhodlaní sa obetovať za vieru a morálku Ježiša Krista (Jeho Evanjelium života)sa dostávajú do osobných rozhovor a evanjelizujú svojim svedectvom života, aby obrátili hriešnikov na cestu pokánia a zmierenia.

---

V tento deň 22.5. je deň zasvätený sv.Rita a sv.Júlia (mučeníčka).

 Nech na orodovanie týchto svätíc, ktoré vynikali svojou svätosťou a čistotou, Boh žehná Slovensko a ochraňuje pred nemravnosťou a zvrhlosťou ľudskej ľahkomyseľnosti a zvrátenosti myslenia. nech Pán žehná všetkých ľudí, aby sa odvrátili od homosexuálnych a bisexuálnych sklonov k pravej sexualite a zachovali si úprimný vzťah k svojim partnerom v manželstve i k svojim deťom.

 ---

Tu sú modlitby za celú akciu : http://www.youtube.com/watch?v=6kmVyiuA6DY

                               www.rmvn.estranky.sk

---

 

...milovaní bratia a sestry ... naši nebeskí Rodičia nás milujú a zjavujú sa i prihovárajú, aby naša  slovenská krajina bola chránená pred zlom v akejkoľvek podobe : 

"Moje deti ! Milujem vás, milujem vás, milujem vás.

Deti, musela som to tak urobiť, aby ste sa zobudili zo sna prázdnoty.

Modlite sa ruženec. Neopustím Slovensko, milujem vás. Môj Syn i ja vás žehnáme. Milujem vás. S Bohom, buďte šťastní."

(2.okt.1995 / Panna Mária v Dechticiach pri Trnave)

*   *   *

A preto nezabúdajme, že aktivity typu : "PRIDE" sú zámienkou k vyvolaniu nepokojov a násilia, dokonca k rozvratu morálky a vojny. V tejto viere sa neuchyľujme k násiliu, či ľahostajnosti, ale predovšetkým k modlitbe a k evanjelizácii. 

---

Nech Boh (Otec i Syn i Duch Svätý) žehná a ochraňuje celé Slovensko, na príhovor Nepoškvrnenej čistoty Panny Márie (Matky všetkých národov) anjelov a svätých i modliacich sa duší a daruje nám Pokoj  +